Select Page

Årsrapport 2023

Her er Østlandssamarbeidets årsrapport for 2023

30 år med regionalt samarbeid

En gruppe menn som står foran et maleri

Even Aleksander Hagen, fylkesordfører i Innlandet fylkeskommune og leder av Østlandssamarbeidets representantskap, flankert av de tidligere politiske lederne i Østlandssamarbeidet, Arne Øren og Ole Haabeth, i forbindelse med markeringen av Østlandssamarbeidets 30-årsjubileum. Foto: Kristian Singh-Nergård.

I 2023 ble 30-årsjubileet for etableringen av Østlandssamarbeidet markert. Fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark, Vestfold og Østfold var med fra begynnelsen, og Oslo kommune ble med året etter. Østlandssamarbeidet er en arena hvor fylkeskommunene kan stå sammen i viktige politiske saker, og har gjort landsdelen sterkere og mer slagkraftig.

Det grønne Østlandet

Som en konsekvens av økt fylkeskommunalt fokus på arbeid med grønn omstilling og bærekraft, har et sterkere samarbeid om klima, miljø og energi vokst organisk fram mellom fylkeskommunene gjennom valgperioden.

I mars hadde representantskapet et møte med statssekretær fra Klima- og miljødepartementet om regjeringens og fylkeskommunenes arbeid med klima, natur og miljø.

Rett før sommeren ble det gjennomført en energisamling med fylkesadministrasjonene, som drøftet fylkeskommunenes arbeid med energi, samt behov og muligheter for mer samarbeid om energispørsmål.

Fylkeskommunene har to Klimasats-finansierte prosjekter der Østlandssamarbeidet har prosjektledelsen.

  • Det første er Energistasjoner for grønn næringstransport, som handler om infrastruktur for tungtrafikk som en flaskehals for å få ned klimagassutslippene i transportsektoren. Prosjekter har blant annet bidratt til et eget pilotprosjekt for en energistasjon på Gardermoen og etableringen av en av Norges første og største energihuber i Stange kommune. I tillegg er det inngått avtaler mellom grunneiere og kommersielle utbyggere på flere lokasjoner etter initiativ fra prosjektet.
  • Det andre prosjektet skal kartlegge karbonrike arealer og gi areal- og klimastatistikk til alle østlandskommuner. Det ble startet høsten 2023 og utviklet av en ad hoc-gruppe med fylkesadministrasjonene.

Det var høy aktivitet i samarbeidet om Oslofjorden i 2023, både i samarbeid med fylkesadministrasjonene og gjennom en felles koordineringsgruppe med Osloregionen IPR. Aktiviteten var hovedsakelig innrettet mot informasjonsdeling, dialog med ulike interessenter og faglige arrangementer, med fokus på vann og avløp, kompetanse og næring og innovasjon som en del av løsningen på krisen i Oslofjorden. Etter initiativ fra Viken fylkeskommune ble det også igangsatt et forprosjekt som ser på behovet for mer samarbeid om kommunikasjon i Oslofjordarbeidet.

Samferdsel og infrastruktur

En blå glassstruktur med et hvitt skilt og en parkeringsplass med trær

Biogassfyllestasjon på Innlandsporten i Stange kommune. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Også i 2023 har det interessepolitiske arbeidet knyttet til Nasjonal transportplan (NTP) vært prioritert. Hovedbudskapet har vært at klima- og miljøhensyn må være styrende for prioriteringene i ny NTP 2025-2036, at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene må reduseres, at kollektivtransport og InterCity fortsatt må prioriteres, og at nullvekstmålet fortsatt må støttes.

Sammen med NHO og Osloregionen IPR arrangerte Østlandssamarbeidet 4. mai en NTP-konferanse med god deltagelse. Et felles høringsinnspill om NTP ble sendt til Samferdselsdepartementet i juni 2023. Dette bygget på et felles posisjonsnotat fra desember 2022. De viktigste NTP-innspillene fra Østlandssamarbeidet ble også presentert i et møte med Samferdselsdepartementet 14. november.

Både i NTP-arbeidet og i forbindelse med de øvrige aktivitetene på samferdselsområdet, har mobilitet, klima og miljø blitt enda viktigere i 2023. I denne sammenhengen vises det til arbeidet med prosjektet «Energistasjoner for grønn næringstransport» og oversendelse av brev til Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet om bedre tilrettelegging for utslippsfri tungtransport.

Østlandet har også i 2023 hatt fokus på arbeidet med TEN-T og de grensekryssende korridorene Oslo-Stockholm, Oslo-Gøteborg og Jyllandskorridoren. Østlandssamarbeidet deltok 6. juni på Scan-Meds korridorforum, og i forbindelse med årsmøte i Scandria Alliance 7. november ble en felles resolusjon om grensekryssende transportutfordringer, geopolitisk usikkerhet og klimakrise lagt fram. På møte i administrativ samferdselsgruppe 6. desember, ga samferdselsråd i Brussel, Jørn Petter Kvamme, en oppdatering om EUs samferdselspolitikk, herunder status for TEN-T-revisjonen, og hvordan dette arbeidet påvirker Norge og Østlandet.

Næring og kompetanse

En gruppe mennesker sitter rundt bord formet i en hestesko. I bakgrunnen står to mennesker og prater til forsamlingen.

Norsk Vann innleder i møte med fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse, i Viken fylkestingssal, 26. mai 2023. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Samarbeidet om Oslofjorden har vært prioritert innenfor politikkområdet næring og kompetanse i 2023.

I samarbeid med Osloregionen IPR, Leverandørutviklingsprogrammet, Norsk Vann, Vannklyngen og StartUp Norway ble det avholdt en leverandørkonferanse om nye løsninger og teknologier innenfor vann og avløp.

Det store kompetansebehovet i vann- og avløpssektoren var på dagsorden i fagpolitisk utvalg i mai. Norsk Vann, interesseorganisasjonen for vannbransjen, holdt en faglig innledning med flere konkrete ønsker til fylkeskommunene.

Gjennom høsten ble det gjennomført innovasjonscamper med tema «Vannet vårt» på 17 videregående skoler i landsdelen sammen med Osloregionen IPR, Viken fylkeskommune og Ungt Entreprenørskap. 2000 elever ble utfordret på å utvikle løsninger for å sikre rent og friskt vann i sitt lokale område som en del av arbeidet med Oslofjorden. Vinnerne fra hver skole ble samlet til en hovedfinale i Oslo rådhus.

I september ble det gjennomført en landbrukssamling med fylkesadministrasjonene for å snakke om muligheter og behov for samarbeid framover, inkl. fylkeskommunenes mulige roller innen landbruk i arbeidet med Oslofjorden.

Fylkeskommunene vedtok en ny strategi for samarbeidet om høyere yrkesfaglig utdanning i 2022. I 2023 har fylkesadministrasjonene i faggruppen for høyere yrkesfaglig utdanning arbeidet med å forberede hvordan de nye fylkeskommunene kan følge opp strategien i 2024 etter fylkesdelingene i landsdelen.

Europa

En gruppe mennesker sitter på stoler

Ann Irene Sæternes, fagsjef Europa i Østlandssamarbeidets sekretariat, Cees Loggen, CPMR President and Regional Minister in Noord Holland, NL, Markus Hirvonen, Regional Mayor of North Karelia Region, FI, Antonio G. W. Serri, Chair of Viken Regional Youth Council og Lars Friedrichsen, Ministry of Science, Culture, Federal and European Affairs of Mecklenburg-Vorpommern, Director at the representation to the European Union, på Europakonferanse på Deichman Bjørvika i Oslo, 12. mai 2023. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Den 12. mai gjennomførte Europaforum en Europakonferanse på Deichman Bjørvika i Oslo. Rundt 80 deltakere fikk med seg et fyldig program med interessante innledere fra inn- og utland. Tema for konferansen var demokratisk motstandskraft og regionens rolle i krisetider, Norge i et Europa i endring og europeisk samarbeid i det grønne skiftet. Politikere og ungdomsrepresentanter fra fylkeskommunene deltok i alle tre sesjonene og bidro til gode paneldiskusjoner.

Sekretariatet i Østlandssamarbeidet har videreført konseptet med jevnlige Europakafeer for politikere og administrative representanter i fylkeskommunene.  Fem nye episoder er produsert i 2023 og alle Europakafeene kan sees i Østlandssamarbeidets YouTube-kanal.

Østlandssamarbeidet er nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Østersjøprogrammet. I 2023 feirer Østersjøprogrammet 25 år og Østlandssamarbeidet har vært med på hele reisen. I arbeidet med å styrke satsingen på Interreg i Norge og for å spille inn til arbeidet med statsbudsjettet for 2024 ble det gjennomført et møte med statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), Sigrun Wiggen Prestbakmo den 8. mai. Både leder og nestleder i Østlandssamarbeidets Europaforum deltok sammen med leder i Vestlandsrådet, fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland.

Fylkeskommunene deltar i fellesskap gjennom Østlandssamarbeidet i det politiske nettverket BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation). På styremøtet i februar kom BSSSC med viktige innspill til diskusjonen om Østersjørådets framtidige arbeid. Årskonferansen 2023 ble gjennomført i Szczecin, Polen med fokus på grønn omstilling og regionenes rolle. Her ble også BSSSCs 30-årsjubileum markert.

Østlandssamarbeidet har et nært samarbeid med tyske delstater, og i 2023 har samarbeidet med Brandenburg, Hamburg og Schleswig-Holstein fått størst oppmerksomhet. I april gjennomførte Østlandssamarbeidet en studietur til Tyskland for administrative representanter i fylkeskommunene på Østlandet. Turen som gikk til Kiel og Hamburg hadde som tema transport og mobilitet, og kompetanse.

Ungdom

En kvinne som holder en mikrofon og står ved siden av en mann

Lina Elmawardy, Vestfold og Telemark ungdomsråd i dialogmøte med Østlandssamarbeidets representantskap, 8. juni 2023. Foto: Kristian Singh-Nergård.

I juni ble det gjennomført en nettverkssamling for ungdomsnettverket ØstsamUng med tema helsetilbud i videregående opplæring og forebygging av rus, som ble avsluttet med et dialogmøte med Østlandssamarbeidets representantskap. Ungdommene la fram ønsker om strengere minimumskrav til helsepersonell i skolen og at fylkeskommunene tar et sterkere ansvar for å koordinere tilbudet i deres fylker.

ØstsamUng bidrar også til å koordinere de fylkeskommunale ungdomsrådenes deltakelse på flere europeiske arenaer. I mars var en delegasjon med ungdommer på generalforsamlingen til gjenopprettelsen av Youth Regional Network (YRN) i Assembly of European Regions (AER) i Brussel, hvor ungdommene også fikk et eget faglig program utarbeidet i samarbeid med Osloregionens Europakontor.

Med støtte fra ØstsamUng ble det arrangert en samling i YRN på Koppang i Innlandet i september, hvor den norske modellen for ungdomsmedvirkning ble brukt som utgangspunkt for et verksted om hvordan ungdom kan skape gode arenaer for ungdomsmedvirkning i europeiske regioner.

Ungdommer fra fylkeskommunene på Østlandet har deltatt på to arrangementer i regi av BSSSC Youth, i Rendsburg, Tyskland, i juni og i Szczecin, Polen, i september.