Velg en side

InterCity

InterCity-utbyggingen gir nødvendig kapasitetsutvidelse for å møte befolknings- og passasjerveksten på Østlandet

InterCity omfatter Østfoldbanen, Vestfoldbanen, Dovrebanen og Ringeriksbanen. Disse banestrekningene binder Østlandet sammen med de viktige innenlandske togstrekningene mot Bergen, Trondheim og Stavanger. InterCity-utbyggingen er også viktig for de grensekryssende korridorene mot Stockholm og mot Gøteborg og videre mot kontinentet.

InterCity-utbyggingen er av stor nasjonal betydning, og er et av Norges viktigste samferdselprosjekt. Utbyggingen knytter sammen og øker kapasiteten på nasjonale og internasjonale korridorer, og vil danne grunnlaget for et effektivt transportsystem for reisende. Østlandssamarbeidet har derfor InterCity som førsteprioritet i ny Nasjonal transportplan 2022-2033 – med mål om full utbygging med dobbeltspor til Skien, Halden og Lillehammer og Hønefoss.

Med økende befolkning i årene som kommer, vil full utbygging av InterCity bli enda viktigere enn tidligere.

Hvorfor InterCity?

InterCity-utbyggingen representerer ryggraden i det framtidige jernbanenettet i Norge og kobler Vestlandet, Østlandet og Trøndelag tettere sammen, samtidig som Norge knyttes tettere til jernbanenettet i Sverige og videre til kontinentet. Kortere reisetider med jernbane mellom byene i hele Sør-Norge vil øke jernbanen sin konkurransekraft i forhold til transport med bil og fly.

InterCity bidrar til mindre trafikk på veiene, økt trafikksikkerhet og bedre miljø. Ett godstog erstatter 40 lastebiler. Ved å få gods- og passasjerkøene over på skinner, vil køer, veislitasje og lokale miljøbelastninger reduseres betydelig. Fram mot 2040 vil befolkningen på Østlandet øke med 25 prosent. Det er 650 000 flere mennesker. Østlandet har allerede 80 prosent av landets togtrafikk. InterCity-utbyggingen gir nødvendig kapasitetsutvidelse for å møte befolknings- og passasjerveksten på Østlandet.

InterCity muliggjør framtidens bosettingsmønster. Full InterCity-utbygging vil skape vekst i boligetablering og arbeidsplasser langt utenfor Oslo. InterCity-utbyggingen har en høy samfunnsøkonomisk nettonytte og vil være en vekstimpuls for næringslivet i hele Sør-Norge. InterCity gjør Østlandet til en stor kompetanseklynge. Ved å gjennomføre utbyggingen samlet, sikrer man en effektiv utbygging og en god framdrift i prosjektet.

Hurtiglenker for samferdsel

Nyheter InterCity