Velg en side

Østlandssamarbeidets strategi

Representantskapet i Østlandssamarbeidet vedtok strategien Østlandet 2030 4. juni 2021

Last ned Østlandet 2030 – Strategi for Østlandssamarbeidet her (PDF)
Last ned kommunikasjonsstrategi 2020-2023 her (PDF)

Representantskapet i Østlandssamarbeidet vedtok strategien Østlandet 2030 4. juni 2021.

Østlandssamarbeidet er et landsdelssamarbeid organisert som et interkommunalt politisk råd for Innlandet fylkeskommune, Oslo kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Viken fylkeskommune (heretter kalt fylkeskommunene).

Fylkeskommunene vil i fellesskap utvikle en godt sammenvevd, solidarisk og smart landsdel som oppfyller bærekraftsmålene.

Visjoner

En godt sammenvevd, solidarisk og smart landsdel vil fylkeskommunene oppnå ved blant annet å samarbeide om tre visjoner for landsdelen.

Det grønne Østlandet

utvikles med vekt på klima- og miljøvennlige løsninger for fremtiden. Landsdelens ressurser utnyttes på en bærekraftig måte og økonomien er sirkulær. Østlandssamfunnet bindes sammen gjennom grønn infrastruktur.

Det inkluderende Østlandet

kjennetegnes av sosial bærekraft og like muligheter for alle i hele landsdelen. Mangfoldet på Østlandet verdsettes og nyttiggjøres i samfunnsutviklingen. Alle har mulighet til å tilegne seg nødvendig og relevant kompetanse og å delta i arbeidslivet.

Det konkurransedyktige Østlandet

utvikler og utnytter regionale fortrinn. Østlandet er ledende på verdiskapning gjennom grønn omstilling. Digitalisering og sømløse samferdselsløsninger styrker landsdelens posisjon i Europa.

Politikkområdene samferdsel og næring/kompetanse er fylkeskommunenes hovedprioriteringer for landsdelssamarbeidet.

Videre legges bærekraftsmålene og Parisavtalen til grunn for fylkeskommunens virksomhet det kommende tiåret, mens European Green Deal vil sette rammene for arbeidet med grønn omstilling i Europa (inkl. Norge). Bærekraftsmålene vil derfor også være en bærebjelke for samarbeidet mellom fylkeskommunene på Østlandet frem mot 2030. Landsdelssamarbeidet har en særlig viktig rolle knyttet til Mål 17: Samarbeid for å nå målene.

Østlandssamarbeidets roller

Østlandssamarbeidet er et felles verktøy for fylkeskommunene på Østlandet. Samarbeidet bygger på konsensus. Aktivitetene som iverksettes gjennom Østlandssamarbeidet skaper merverdi for fylkeskommunene og baserer seg på deres felles behov og ønsker.

Felles stemme i interessepolitikken

Fylkeskommunene samarbeider interessepolitisk for å bidra til at beslutninger er i tråd med deres felles interesser innen de prioriterte politikkområdene. Ved å stå sammen i det interessepolitiske arbeidet får fylkeskommunene større gjennomslag.

Nettverkssamarbeid og allianser med andre europeiske regioner styrker det interessepolitiske arbeidet på overnasjonalt nivå.

Arena for læring og erfaringsutveksling

Østlandssamarbeidet er en politisk og administrativ samarbeidsarena hvor fylkeskommunene drøfter saker av felles interesse. Arenafunksjonen legger til rette for at fylkeskommunene kan utveksle informasjon og erfaringer for å løse egne oppgaver på en bedre måte.

Rollen som læringsarena innebærer også å tilrettelegge for kontakt og dialog med aktører utenfor fylkeskommunene. Samarbeid gjennom europeiske nettverk og partnerskap inngår i dette arbeidet.

Ressursbesparende samarbeid og koordinering

Fylkeskommunene iverksetter felles prosjekter gjennom Østlandssamarbeidet der dette er effektivt og gir bedre ressursutnyttelse. Felles aktiviteter, arbeidsdeling og koordinert deltakelse på ulike samarbeidsarenaer gir en ressursbesparende merverdi for fylkeskommunene både finansielt og med hensyn til tidsbruk.

Fylkeskommunene samarbeider også om å mobilisere andre aktører i fylkene til deltakelse i relevante prosjekter og programmer både på nasjonalt og europeisk nivå.

Fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle innebærer en åpen og utadvendt tilnærming til andre aktører i fylkene i landsdelen. Dette gjenspeiles i Østlandssamarbeidets aktiviteter der det er relevant. Samarbeidet legger særlig vekt på å tilrettelegge for ungdomsmedvirkning og å inkludere ungdom i Østlandssamarbeidets virksomhet.

Organisering

En samarbeidsavtale godkjent av fylkestingene og Oslo bystyre i desember 2019 setter de formelle rammene for Østlandssamarbeidet.

Representantskapet er samarbeidets øverste politiske organ og vedtar årlige handlingsplaner og budsjett for å operasjonalisere visjonene i strategien. Strategien gjennomgås og revideres etter behov etter hvert kommune- og fylkestingsvalg.

Representantskapet etablerer andre politiske organer til styringen av Østlandssamarbeidet etter behov. For valgperioden 2020-2023 er følgende politiske organer opprettet:

  • Fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse
  • Fagpolitisk utvalg for samferdsel
  • Østlandssamarbeidets Europaforum

Ungdomsmedvirkning i Østlandssamarbeidet koordineres via ØstsamUng-nettverket.