Europaforum

Representantskapet i Østlandssamarbeidet etablerte i møte 6. mars 2020 et Europapolitisk forum for fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet og Oslo kommune. Forumet har fått betegnelsen «Østlandssamarbeidets Europaforum» og skal være en møteplass for politikere fra de tre fylkeskommunene og Oslo kommune og utgjøre en felles arena for politikkovervåkning, påvirkning og dialog.

Leder er Roger Ryberg, Viken fylkeskommune (AP) og nestleder er Gunn Marit Helgesen, Vestfold og Telemark fylkeskommune (H).

Forumet vil;

 • være en arena og et nettverk for drøfting av europapolitiske tema og spørsmål,
 • påvirke rammebetingelsene for fylkeskommunenes internasjonale arbeid ovenfor nasjonale myndigheter – både formelt og uformelt,
 • gi større tyngde i lobbyarbeidet inn mot europeiske organisasjoner/institusjoner,
 • bidra til kunnskaps- og erfaringsdeling mellom deltagerne,
 • være en plattform for det nasjonale Europapolitisk forum,
 • bidra i oppfølgingen av ØS ansvarsområder knyttet til Regjeringens Tysklandsstrategi, Interreg Østersjø/Nordsjø og i Østersjøsamarbeidet (herunder felles plattform for deltakelse i BSSSC, Schleswig-Holstein-samarbeidet, Scandria Alliance og STRING).
 • bidra til økt involvering av ØstsamUng i det internasjonale arbeidet

Østlandssamarbeidets Europaforum skal videre bidra med innspill og informasjon/kunnskap i arbeidet på andre politikkområder i Østlandssamarbeidet, som for eksempel samferdsel, næring og kompetanse, miljø og klima og ungdomsmedvirkning.

Sammensetning

Østlandssamarbeidets Europaforum vil bestå av politikere med følgende ansvar/ porteføljer:

 • verv i europeiske organisasjoner (som AER, BSSSC, CPMR, NSC, Euromontana, EuroCities, o.l.),
 • politiske ansvarlige for europapolitisk samarbeid i fylkeskommunene/Oslo,
 • medlemmer i nasjonalt Europapolitisk forum,
 • deltakere i europeiske programmer og styringsgrupper,
 • deltakere/observatører i STRING og Scandria Alliance,

Det er ønskelig med representanter både fra posisjon og opposisjon i forumet.

Representantskapet velger leder og nestleder i forumet i forbindelse med konstituering etter valg.

Det forventes ikke at alle medlemmene i forumet vil møte på alle møtene, men de vil alle være en del av nettverket. Nye medlemmer kan tas opp i løpet av valgperioden.

Rapporter, innlegg og presentasjoner fra Europaforumene blir lagt ut her.

Møter

Europapolitisk forum

Europapolitisk forum

Som ledd i oppfølgingen av regjeringens Europastrategi er det etablert et Europapolitisk forum med representanter fra sentrale, regionale og lokale myndigheter, samt Sametinget.  Europapolitisk forum er en arena for gjensidig informasjon og dialog og for kunnskap og forståelse av hvordan EU og EØS virker på lokalt, regionalt og nasjonalt plan. Innholdet i dialogen er fleksibel og fastsettes fra gang til gang i tråd med den aktuelle utviklingen i Europa og EU. Forumet møtes vanligvis to ganger i året.

Europapolitisk forum ledes i fellesskap av Utenriksdepartementet (UD) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) på statssekretærnivå. I tillegg til de to statssekretærene består forumet av 20 personer fra fylkeskommunene, kommunene og Sametinget. Forumets mandat og sammensetning er nå oppe til diskusjon og revisjon i forbindelse med regionreformen.

Fagpolitisk utvalg 2015 – 2019 (arkiv)

 • agnes

Intervju: Fra Ås til Europa

28.10.20|

Gjennom Østlandssamarbeidets ungdomsnettverk har ungdom mulighet til å delta i flere europeiske organisasjoner, blant annet BSSSC og YRN. Tjuetoårige Agnes Lusti har nylig fullført et toårig verv som styremedlem i BSSSC – les hennes erfaringer
Les mer >>