Velg en side

Interreg og Østersjøprogrammet

Østlandssamarbeidet er nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Østersjøprogrammet

Østlandssamarbeidet er tildelt rollen som nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Østersjøprogrammet på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Dette programmet spiller en avgjørende rolle i å fremme samarbeid på tvers av landegrenser og regioner rundt Østersjøen. Østlandssamarbeidet er også medlem i overvåkingskomiteen for Interreg Nordsjøprogrammet.

Om Interreg

Interreg-programmene utgjør en viktig del av EUs regionalpolitikk. Norge er invitert inn og deltar som et tredjeland og finansierer sin deltakelse gjennom egne midler bevilget over statsbudsjettet. Det er KDD som er ansvarlig for Norges deltakelse i Interreg-programmene. Østlandssamarbeidet har vært med helt fra starten, og du kan blant annet lese mer om historikken til Interreg Østersjøprogrammet i denne nyhetsartikkelen.

Hovedformålet med Interreg er å fremme økt integrasjon og territoriell samhørighet i Europa gjennom samarbeid over nasjonale grenser. Programmene skal bidra til å fjerne barrierer og fremme samarbeid på tvers av land og regioner, samtidig som de bidrar til å utvikle bedre tjenester og tilbud for Europas innbyggere. Et sentralt fokus for programmene i perioden 2021-2027 er å stimulere den grønne og digitale omstillingen i Europa.

Norge deltar i ni Interreg-programmer

  • Tre av disse er Interreg A-programmer, inkludert “Sverige-Norge-programmet” og “ØKS-programmet” (Øresund-Kattegat-Skagerrak), som er relevante for fylkeskommunene på Østlandet.
  • Tre er Interreg B-programmer, inkludert “Nordsjøprogrammet” og “Østersjøprogrammet”, som er relevante for fylkeskommunene på Østlandet.
  • I tillegg kommer Interreg Europa, Urbact og ESPON (forskningsprogram), som alle er relevante for fylkeskommunene på Østlandet.

De grenseregionale Interreg-programmene (A), som inkluderer samarbeid over landegrenser og sjøgrenser, er desentralisert til fylkeskommunene, og programmene administreres i nært samarbeid med de aktuelle fylkeskommunene som er en del av programmets geografiske område. KDD har selv hovedansvar for de transnasjonale (B) og interregionale (C) programmene i nær dialog med de nasjonale kontaktpunktene. Du kan lese mer om dette på Interreg Norges nettside.

Deltakelse i Interreg-prosjekter har gitt Østlandssamarbeidet mulighet til å dele sin ekspertise og erfaring med andre regioner, samtidig som de har lært av andre deltakere i programmet. Dette bidrar til en bredere og dypere dialog mellom regionene.

Om Østersjøprogrammet

Interreg Østersjøprogrammet er et samarbeid mellom ni land rundt Østersjøen: Danmark, Estland, Finland, Latvia, Litauen, Norge, Polen, Sverige og Tyskland. Programmet har som hovedfokus å fremme grønn og smart omstilling til fordel for miljøet, økonomien og regionens innbyggere. Prosjektene som støttes av programmet skal være rettet mot konkrete og brukerorienterte løsninger, inkludert pilotprosjekter for testing av planlagte resultater.

Programmet gir støtte til samarbeidsprosjekter innenfor flere sentrale områder:

  • Innovative samfunn med mål om å utvikle mer robuste økonomier og samfunn, samt forbedre brukervennlige offentlige tjenester.
  • Vann og hav, med fokus på bærekraftig vannforvaltning og fremming av blå vekst i den maritime økonomien.
  • Klimanøytrale samfunn, med vekt på sirkulær økonomi, energiomstilling og bærekraftig og smart mobilitet.
  • Institusjonell kapasitetsbygging for makroregionalt samarbeid, spesielt knyttet til Østersjøstrategien.

Både offentlige og private aktører har muligheten til å delta som prosjektpartnere i Østersjøprogrammet og motta støtte, men det er viktig å merke seg at private aktører ikke kan være prosjektledere.

Interreg Østersjøprogrammet legger vekt på folk-til-folk-samarbeid, og Østlandssamarbeidet har vært med på å styrke denne dimensjonen gjennom sitt Østersjøengasjement, noe som bidrar til økt forståelse og kulturell utveksling. En parallell deltakelse i det politiske nettverket Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) har gitt kraft til dette.

Østlandssamarbeidet har vært med på å forme strategiske satsinger og prosjekter gjennom Interreg Østersjøprogrammet, noe som har resultert i bærekraftige utviklingsinitiativer som Scandria Alliance og STRING-samarbeidet.

Som nasjonalt kontaktpunkt har Østlandssamarbeidet bidratt til å gi norsk deltakelse retning og påvirkning i programmet, noe som har styrket Norges rolle som en aktiv partner i samarbeidet

Samlet sett viser Østlandssamarbeidets deltakelse i Interreg Østersjøprogrammet hvordan regionalt samarbeid kan bidra til å bygge sterke bånd mellom ulike områder og fremme bærekraftig utvikling.

Om Østersjøstrategien

EUs strategi for Østersjøregionen er et viktig partnerskap mellom EU-medlemslandene som omgir Østersjøen, inkludert Sverige, Danmark, Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Tyskland. Men strategien strekker seg enda lenger og åpner dørene for samarbeid med EUs naboland i området, deriblant Norge.

Mål og delmål i Østersjøstrategien

Østersjøstrategien setter formidable mål og delmål for regionen. Disse omfatter redning av havmiljøet, sikring av rent vann, beskyttelse av rikt og variert biologisk mangfold, fremme ren og sikker sjøfart, styrking av samarbeidet om havområdene, forbedring av kommunikasjon, etablering av gode transportvilkår, pålitelige energimarkeder, fremme av kontakter mellom mennesker, samarbeid om kriminalitetsbekjempelse, økt økonomisk velstand, regionens posisjon som en pioner i EUs indre marked, bidrag til Europas grønne giv, forbedring av regionens globale konkurranseevne, implementering av klimatiltak og etablering av kriseberedskap.

Østlandssamarbeidets deltakelse innenfor rammen av Østersjøstrategien er ikke bare et uttrykk for regional solidaritet, det er også en strategisk innsats for å fremme klima og miljø, økonomisk vekst og en bærekraftig utvikling av regionen. Dette samarbeidet gir Østlandssamarbeidet en unik mulighet til å påvirke og dra nytte av de mål og initiativer som er satt i Østersjøstrategien, og dermed spille en sentral rolle i å forme fremtiden til Østersjøregionen.

Årlige forum

Hvert år arrangeres et forum for EUs Østersjøstrategi. Forumet samler aktører fra organisasjoner og prosjekter som bidrar i gjennomføringen av strategien. I 2019 var Østlandssamarbeidet, gjennom sitt formannskap i BSSSC, medvert for forumet sammen med regionen Pommern i Polen. I forbindelse med konferansen utviklet Østlandssamarbeidet en rapport om sirkulær økonomi i Østersjøområdet.

Hurtiglenker for europapolitisk samarbeid

Nyheter for Interreg og Østersjøprogrammet

Kommende møter og arrangementer

Det er ingen kommende møter eller arrangementer for øyeblikket.

Tidligere møter og arrangementer