Velg en side

Interreg og Østersjøprogrammet

Østlandssamarbeidet er nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Østersjøprogrammet

Østlandssamarbeidet er tildelt rollen som nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Østersjøprogrammet. Interreg skal bidra til å bygge ned grenser og bedre utnytte potensialet for samarbeid mellom land og regioner.

Om Interreg

Interreg programmene er en del av EUs regionalpolitikk og er ikke en del av EØS-avtalen. Norge er invitert med som tredjeland og deltar i programmene med egne midler bevilget over statsbudsjettet. Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) er ansvarlig for norsk deltakelse.

Interreg har som formål å bidra til økt integrasjon og territoriell samhørighet i Europa. Programmene skal bidra til å bygge ned grenser og bedre utnytte potensialet for samarbeid mellom landene/regionene samt å utvikle gode tjenester og tilbud til Europas innbyggere. Bidrag til den grønne og digitale omstillingen i Europa står sentralt i programmene for perioden 2021-2027.

Interreg er delt inn i tre hovedområder

 • Grenseregionalt samarbeid (Interreg A) – gjelder både grense over land og sjø
 • Transnasjonalt samarbeid (Interreg B)
 • Interregionalt samarbeid (Interreg C)

Norge deltar i ni Interreg program

 • Tre Interreg A program – hvorav ”Sverige-Norge programmet” og ”ØKS (Øresund –Kattegat – Skagerrak) programmet” er aktuelle for fylkeskommunene på Østlandet.
 • Tre Interreg B program – hvorav ”Nordsjøprogrammet” og ”Østersjøprogrammet” er aktuelle for fylkeskommunene på Østlandet
 • Interreg Europe, Urbact og ESPON (forskningsprogram) – som alle er aktuelle

I tillegg er Norge med i Interreg erfaringsutvekslingsprogrammet InterAct.

De grenseregionale Interreg programmene (A) er desentralisert til fylkeskommunene og arbeidet håndteres i nært samarbeid mellom de fylkeskommunene som inngår i programmets geografi.

De transnasjonale (B) og interregionale (C) programmene er det KDD selv som har hånd om.

Ansvaret som norske kontaktpunkt er lagt ut til de ulike landsdelene. Østlandssamarbeidets sekretariat ivaretar koordinering og oppfølging med hensyn til Østersjøprogrammet og Vestland fylkeskommune har ansvar for Nordsjøprogrammet. Østlandssamarbeidets sekretariat har en person i overvåkingskomiteen for Nordsjøprogrammet. Agder fylkeskommune har ansvar for Interreg Europe. Espon, Urbact og InterAct ivaretas av departementet selv.

Om Østersjøprogrammet

Interreg Østersjøprogrammet er et samarbeid mellom ni land rundt Østersjøen (Danmark, Estland, Finland, Lativa, Litauen, Norge, Polen, Sverige og Tyskland). Programmet fokuserer på grønn og smart omstilling til det beste for miljøet, økonomien og innbyggerne i regionen. Prosjektene skal være brukerorienterte og konkret uttesting av planlagte resultater (pilotering) bør være en del av prosjektplanen.

Du finner prosjekteksempler fra tidligere programperioder her.

Programmet støtter samarbeidsprosjekter innenfor

 • Innovative samfunn med fokus på:
  • Utvikling av mer robuste økonomier og samfunn
  • Brukervennlige offentlige tjenester
 • Vann og hav med fokus på:
  • Bærekraftig vannforvaltning
  • Blå vekst/maritim økonomi
 • Klimanøytrale samfunn med fokus på:
  • Sirkulær økonomi
  • Energiomstilling
  • Bærekraftig og smart mobilitet
 • Institusjonell kapasitetsbygging for makroregionalt samarbeid

Både offentlige og private aktører kan delta som prosjektpartnere i programmet og motta støtte. Private aktører kan ikke være prosjektledere.

Nyttige lenker

interreg-baltic.eu | interreg.no | interregnorthsea.eu | interregeurope.eu | urbact.eu | espon.eu

Hurtiglenker for europapolitisk samarbeid

Nyheter for Interreg og Østersjøprogrammet

Kommende møter og arrangementer

Det er ingen kommende møter eller arrangementer for øyeblikket.

Tidligere møter og arrangementer

Østersjøstrategien

EUs strategi for Østersjøregionen er et samarbeid mellom EUs medlemsstater rundt Østersjøen (Sverige, Danmark, Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Tyskland). Strategien åpner også for samarbeid med EUs naboland i regionen (Norge, Russland og Hviterussland).

illustrasjon nettside eng 500x280 1

Østersjøstrategiens mål og delmål:

 • Redde havmiljøet
  • Rent vann
  • Rikt og levende biologisk mangfold
  • Ren og sikker sjøfart
  • Styrke samarbeidet om havrommet
 • Styrke kommunikasjonen
  • Gode transportvilkår
  • Pålitelige energimarkeder
  • Kontakt mellom mennesker
  • Styrke samarbeidet om kriminalitetsbekjempelse
 • Økt velstand
  • En foregangsregion i EUs indre marked
  • Bidra til Europa 2020-strategien
  • Forbedre regionens globale konkurransekraft
  • Klimatiltak og kriseberedskap

Samarbeidet i Østersjøstrategien skjer gjennom ulike tiltak og prosjekter. Disse retter seg mot ulike prioriterte områder, såkalte policy areas, og fire temaoverskridende områder, såkalte horizontal actions. Strategiens handlingsplan rulleres jevnlig og norske partnere er velkomne inn i alle initiativ av relevans for Norge. De ulike fokusområdene og horisontale temaene koordineres av aktører fra de åtte medlemslandene rundt Østersjøen.

Årlige forum

Hvert år arrangeres et forum for EUs Østersjøstrategi. Forumet samler aktører fra organisasjoner og prosjekter som implementerer strategien. I 2019 var Østlandssamarbeidet, gjennom sitt formannskap i BSSSC, medvert for årskonferansen. I forbindelse med konferansen utviklet Østlandssamarbeidet en rapport om sirkulærøkonomi i Østersjøområdet.

Let’s communicate!

«Let’s communicate!» project, funded by Interreg Baltic Sea Region Programme, functions as the Communication Point of the EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR).

The project aims to maintain and develop further the internal and external communications of the EUSBSR framework. It has a strong partnership consisting of representatives from all Baltic Sea region countries and pan-Baltic organizations.

Activities

“Let’s communicate!” administers the EUSBSR websiteTwitterFlickr and YouTube accounts. The project gathers current information about EUSBSR developments to its communication channels, promotes the use of the EUSBSR visual identity and provides with communication support and tools to the EUSBSR stakeholders. In addition, the project will reach out to new target groups in order to attract new stakeholders to take part in action.

More information: balticsea-region-strategy.eu

Les Østlandssamarbeidets aktivitetsplan her (PDF)

Lead partners

 • Centrum Balticum Foundation (FI)
 • VASAB Secretariat (LV)
 • Pomorskie in the European Union Association (PL)
 • Eastern Norway County Network (NO)
 • Vilius Chamber of Commerce (LT)

Associated partners

 • Swedish Agency for Economic and Regional Growth (SE)
 • Baltic Sea Commission of CPMR
 • Estonian Ministry for Foreign Affairs (EE)
 • BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-Operation)

Budget and duration

 • €288,824 (ERDF €245,500) (€30,000 to Østlandssamarbeidet/Eastern Norway County Network)
 • Funding: Interreg Baltic Sea Region Programme (Priority 4)
 • February 2019 – September 2021

Les mer om prosjektet her.