Interreg og Østersjøprogrammet

Interreg-programmene er en del av EUs regionalpolitikk og er ikke en del av EØS-avtalen. Norge er invitert med som tredjeland og deltar i programmene med egne midler bevilget over statsbudsjettet.

Interreg har som formål å bidra til økt integrasjon og territoriell samhørighet i Europa. Programmene skal bidra til å bygge ned grenser og bedre utnytte potensialet for samarbeid mellom landene/regionene samt å utvikle gode tjenester og tilbud til Europas innbyggere.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) er ansvarlig for norsk deltakelse i Interreg.

Interreg er delt inn i tre hovedområder

 • Grenseregionalt samarbeid (Interreg A) – gjelder både grense over land og sjø
 • Transnasjonalt samarbeid (Interreg B)
 • Interregionalt samarbeid (Interreg C)

Interreg er nå inne i den femte generasjonen av programperioder (2014 – 2020) – derfor romertall fem (V). Arbeidet med neste programperiode (2021 – 2027) er nå startet opp. Programutviklingsarbeidet er i gang og nye program for periode VI (seks) vil trolig være operativ høsten 2021.

Norge deltar i åtte Interreg-program

 • Fire Interreg A program – hvorav ”Sverige-Norge programmet” og ”ØKS (Øresund –Kattegat – Skagerrak) programmet” er aktuelle for fylkeskommunene på Østlandet.
 • Tre Interreg B program – hvorav ”Nordsjøprogrammet” og ”Østersjøprogrammet” er aktuelle for fylkeskommunene på Østlandet
 • Interreg Europe, Urbact og ESPON (forskningsprogram) – som alle er aktuelle

I tillegg er Norge med i Interreg erfaringsutvekslingsprogrammet InterAct og i ett naboskaps- program med Russland (Kolartic).

De grenseregionale Interreg programmene (A) er desentralisert til fylkeskommunene og arbeidet håndteres i nært samarbeid mellom de fylkeskommunene som inngår i programmets geografi. Interreg V A Sverige-Norge programmet er inndelt i 3 underprogram – hvorav to er aktuelle for fylkeskommuner på Østlandet (Indre Skandinavia med kontor på Hamar og Grenseløst Samarbeid med kontor i Sarpsborg). Interreg ØKS programmet har hovedkontor i Sarpsborg og kontaktpersoner i alle fylkeskommunene i geografien.

De transnasjonale og interregionale programmene er det KDD selv som har hånd om. Ansvaret som norsk kontaktpunkt og nasjonal koordinering og veiledning er lagt ut til landsdelene. Østlandssamarbeidets sekretariat ivaretar koordinering og oppfølging i forhold til Østersjøprogrammet (Vestlandsrådet v/Vestland fylkeskommune har ansvar for Nordsjøprogrammet). I tillegg har Østlandssamarbeidet en person i styringskomiteen for Nordsjøprogrammet. Agder fylkeskommune har ansvar for Interreg Europe. Espon, Urbact og InterAct ivaretas av departementet selv.

Basis for programmene er:

 • EUs politikk for vekst og sysselsetting og for en bærekraftig utvikling ligger i bunn
 • Prosjektene skal bidra til økonomisk, sosial og territoriell integrasjon i Europa
 • Erfaringsoverføring, læring, beste praksis, nettverk og samspill er viktig
 • Program og prosjekt må ha fokus på tema og aktiviteter som krever grenseregionale/ transnasjonale løsninger
 • Konkret output/testing/pilotprosjekt

Interreg V (2014-2020) B og C programmene har fokus på:

 • Styrke forskning, teknologiutvikling, innovasjon og vekst
 • Styrking av små og mellomstore bedrifters konkurranseevne
 • Støtte overgangen til en lavkarbon-økonomi – inkl. fornybare energi og energieffektivisering
 • Klimatilpasning og risikostyring
 • Miljø og effektiv ressursforvaltning
 • Bærekraftig transport og fjerning av flaskehalser
 • By-nettverk, by-utvikling og miljøvennlig by-mobilitet

Programmene retter seg mot:

 • Offentlige myndigheter på alle nivåer
 • Institusjoner underlagt offentlig lov slik som regionale utviklingsselskaper, universiteter, høgskoler, skoler, forskningsinstitutter, teknologisentra herunder klynger og inkubatorer, offentlig eide energiselskaper, driftsselskaper for kollektivtransport
 • Organisasjoner (NGO) – både ikke-kommersielle og kommersielle
 • Private kommersielle bedrifter (bare «non-profit» for Interreg Europa)
 • Organisasjoner/nettverk av offentlige myndigheter

Rapporter og møter

Programme Factsheet Interreg Baltic Sea Region

IBSR Programme Factsheet – June 2021

Rapport fra møte i overvåkingskomiteen 15. mai 2014 i Warszawa, Polen

Oppsummering fra møte i MC i Warszawa – mai 2014

Resultat fra Interreg Østersjøprogrammet 2007-2013

Østlandssamarbeidet har, som nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Østersjøprogrammet, utarbeidet 13 faktaark med resultat fra prosjekter med norske partnere i perioden som nå er avsluttet. Målsettingen er å formidle erfaringer fra prosjektene og å spre kunnskap om hva Interreg-midlene har bidratt til. I tillegg gis litt gode råd med på veien for de som vil søke i det nye programmet for 2014 – 2020. Arbeidet er gjort i samarbeid med KDD og alle faktaarkene ligger nå tilgjengelige i elektronisk versjon under. Du finner mer informasjon om Østersjøprogrammet på interreg.no.

BSR Fakta 01 – Trans In Form
BSR Fakta 02 – Quick IGA
BSR Fakta 04 – Trans Baltic
BSR Fakta 05 – NECL2
BSR Fakta 06 – CASH
BSR Fakta 07 – EfficienSea
BSR Fakta 08 – ICT for Health
BSR Fakta 09 – BaltCICA
BSR Fakta 10 – Gode råd 1
BSR Fakta 12 – Gode råd 2
BSR Fakta 13 – Baltic Biogas Bus

Rapport fra møte i overvåkingskomiteen 4. desember 2013 i Tallinn, Estland

Oppsummering fra møte i MC i Tallinn – juni 2013

Rapport fra møte i overvåkingskomiteen 12. juni 2012 i Riga, Latvia

20398.Oppsummering-fra-motet-i-Riga-120612-doc

Oversikt over prosjekt med norske partnere i Interreg IV B Østersjøprogrammet – pr. 20.10.11

Prosjektoversikt Interreg IV Østersjøen pr 20 oktober 2011

Rapport fra møte i overvåkingskomiteen 27. – 28. september 2011 i Berlin, Tyskland

19545.Rapport-fra-MC-motet-i-Berlin-27-28-okt-2011-doc

Status for Interreg IV B Østersjøprogrammet – oppdatert faktaark pr. august 2011

Fact_sheet_extended 150811

Rapport fra møte i overvåkingskomiteen 7. – 8. juni 2011 i Schwerin, Tyskland

19232.Rapport-fra-MC-motet-i-Schwerin-doc

Rapport fra møte i overvåkingskomiteen 15. – 16. september 2010 i Kiel, Tyskland

DG Regio 160910 – Future programme period
Rapport fra møte i Kiel 15 – 16 sept 2010

Oversikt over godkjente prosjekt i programmet etter 2 søkerunder

BSR-Brochure-June2010 – 46 projects

Kortversjon av årsrapport for implementering av programmet 2009

Summary of Annual Implementation Report 2009

Rapport fra møte i overvåkingskomiteen 9. – 10. juni 2010 i Helsinki, Finland

17632.Oppsummering-fra-MC-motet-i-Helsinki-doc

Østersjøstrategien

EUs strategi for Østersjøregionen er et samarbeid mellom EUs medlemsstater rundt Østersjøen (Sverige, Danmark, Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Tyskland). Strategien åpner også for samarbeid med EUs naboland i regionen (Norge, Russland og Hviterussland).

illustrasjon nettside eng 500x280 1

Østersjøstrategiens mål og delmål:

 • Redde havmiljøet
  • Rent vann
  • Rikt og levende biologisk mangfold
  • Ren og sikker sjøfart
  • Styrke samarbeidet om havrommet
 • Styrke kommunikasjonen
  • Gode transportvilkår
  • Pålitelige energimarkeder
  • Kontakt mellom mennesker
  • Styrke samarbeidet om kriminalitetsbekjempelse
 • Økt velstand
  • En foregangsregion i EUs indre marked
  • Bidra til Europa 2020-strategien
  • Forbedre regionens globale konkurransekraft
  • Klimatiltak og kriseberedskap

Samarbeidet i Østersjøstrategien skjer gjennom ulike tiltak og prosjekter. Disse retter seg mot ulike prioriterte områder, såkalte policy areas, og fire temaoverskridende områder, såkalte horizontal actions. Strategiens handlingsplan rulleres jevnlig og norske partnere er velkomne inn i alle initiativ av relevans for Norge. De ulike fokusområdene og horisontale temaene koordineres av aktører fra de åtte medlemslandene rundt Østersjøen.

Årlige forum

Hvert år arrangeres et forum for EUs Østersjøstrategi. Forumet samler aktører fra organisasjoner og prosjekter som implementerer strategien. I 2019 var Østlandssamarbeidet, gjennom sitt formannskap i BSSSC, medvert for årskonferansen. I forbindelse med konferansen utviklet Østlandssamarbeidet en rapport om sirkulærøkonomi i Østersjøområdet.