Velg en side

STRING

STRING er et grensekryssende samarbeid i den sør-vestlige delen av Østersjøen

STRING (Southwestern Baltic Sea TransRegional Area – Inventing New Geograghy) er et grensekryssende samarbeid i den sør-vestlige delen av Østersjøen. Visjonen er å skape en ny grønn mega-region i Nord-Europa fra Oslo til Hamburg. Deltakerne er Viken og Oslo (Norge), Västra Götaland, Halland og Skåne (Sverige), Hovedstadsregionen og Sjælland (Danmark), samt Schleswig-Holstein og Hamburg (Tyskland). Østlandssamarbeidet er med som observatør, og kan delta på de politiske møtene i STRING.

For å oppnå visjonen samarbeides det om at regionen skal anerkjennes som en globalt ledende grønn investeringshub, samtidig som deltakerne arbeider for å utvikle infrastrukturen i regionen. Dette er konkretisert i fem hovedinitiativer:

  • Grønt nav
  • Fastforbindelsen Fehmarnbelt
  • Jernbane: Gøteborg-Oslo
  • Faste forbindelser over Øresund
  • Kartlegging av flaskehalser

STRING har et fast sekretariat i Sorø i Danmark.

Østlandssamarbeidet og STRING

Som observatør i STRING kan Østlandssamarbeidet få innsikt i og påvirke beslutninger som vil ha konsekvenser for vår egen region, samtidig som vi kan dele vår kompetanse og bidra til bærekraftig utvikling på tvers av grensene.

Regional utvikling: Som et politisk samarbeid mellom flere norske fylker, har Østlandssamarbeidet en interesse i å fremme regional utvikling og samarbeid. Ved å være observatør i STRING, får vi oversikt over beslutningsprosesser og initiativer som vil ha en direkte innvirkning på den sørvestlige delen av Østersjøen og regionens utvikling.

Økt samarbeid: Som observatør får Østlandssamarbeidet muligheten til å utvikle tettere bånd med de andre deltakerne i STRING-samarbeidet. Dette åpner for potensielle partnerskap, utveksling av kunnskap og beste praksis, samt muligheten til å delta i felles prosjekter og initiativer.

Grønn og bærekraftig utvikling: Begge samarbeidene har en felles interesse i å fremme grønn og bærekraftig utvikling i sine respektive regioner. Som observatør i STRING, kan Østlandssamarbeidet lære av regionens initiativer og bidra med våre egne erfaringer og innsikt.

Infrastrukturutvikling: Et av hovedmålene til STRING er å utvikle infrastrukturen i regionen. Østlandssamarbeidet har også interesser knyttet til infrastrukturforbedringer, og ved å være observatør kan vi bidra med perspektiver og interesser som er relevante for prosjektene som gjennomføres i STRING-samarbeidet.

Nettverksbygging: Ved å være til stede på de politiske møtene i STRING, får Østlandssamarbeidet en unik mulighet til å bygge nettverk med andre regioner og politiske aktører. Dette kan åpne dører for framtidige samarbeidsprosjekter og utveksling av kunnskap og erfaringer.

 

 

Hurtiglenker for samferdsel

Nyheter STRING