Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC)

Hurtigmeny

Siste nyheter

Logo BSSSC

BSSSC er en politisk nettverksorganisasjon åpen for alle regioner (fylker, amt, län, delstater, kommuneregioner) i landene rundt Østersjøen. Det vil si regionale myndigheter i Norge, Danmark, Sverige, Finland, Polen, Estland, Latvia, Litauen, Russland og Tyskland. Som en åpen nettverksorganisasjon utgjør BSSSC også en plattform for nært samarbeid med andre organisasjoner i Østersjøen som UBC (unionen av baltiske byer), ERB (Euroregion Baltic) og CPMR-BSC (Østersjøkommisjonen).

BSSSC har nær kontakt til Østersjørådet (Council of the Baltic Sea States – CBSS), som er den mellom-statlige samarbeidsorganisasjonen (bestående av landenes utenriksministere). Årskonferansen for BSSSC er den viktigste møteplassen for regionale representanter (politiske og administrative) i Østersjøen. Konferansen tiltrekker seg årlig rundt 150-200 deltakere fra de 10 landene.

BSSSC ble etablert i 1993 og nettverksorganisasjonen skal fremme regionenes interesser overfor nasjonale myndigheter i de ulike landene og overfor EU-systemet. Norge har hatt formannskapet i to perioder – 2006 – 2008 v/Østlandssamarbeidet (fylkesordfører Arne Øren, Østfold) og 2017 – 2019 v/Østlandssamarbeidet (fylkesordfører Roger Ryberg, Buskerud). Formannskap og sekretariat er nå i Vest-Pommern i Polen (2022 – 2023). Østlandssamarbeidet v/Roger Ryberg (fylkesordfører i Viken) sitter i styret med Kåre Pettersen, Vestfold og Telemark som vara. Les rapporten fra Østlandssamarbeidets formannskap 2017-2019 her.

BSSSCs hovedområder er:

 • EUs samhørighetspolitikk og programmer for 2021 – 2027
 • Miljø, klima og sirkulær økonomi
 • Transport og tilgjengelighet – transportkorridorer og ren transport
 • Maritim politikk og den blå økonomien
 • Kultur og kreativitet
 • Ungdomsengasjement og medvirkning – én felles ungdomsplattform i Østersjøregionen

EUs Østersjøstrategi er en viktig plattform for samarbeidet i Østersjøregionen og BSSSC jobber aktivt inn mot strategien og dennes handlingsprogram – for å fremme økt deltakelse og ansvar for lokale og regionale myndigheter i arbeidet. BSSSC samarbeider nært med Interreg Østersjøprogrammet og legger til rette for partnersøk og promosjon av prosjektresultater knyttet til årskonferansene. BSSSC er også assosiert partner i flere sentrale Interreg-Østersjøprosjekt.

BSSSC består i tillegg til årskonferansen av:

 • Et styre med to representanter fra hver av de ti landene – totalt 20 personer
 • En styreformann som velges for to år av gangen – kan forlenges i spesielle tilfeller
 • Et sekretariat som følger styreformannen
 • Ad hoc arbeidsgrupper for utvalgte områder
 • Rapportører – for utvalgte områder
 • Et ungdomsnettverk
 • Nasjonale plattformer – Østlandssamarbeidet utgjør den norske plattformen
 • Nasjonale kontaktpunkt (utgjør et administrativt nettverk – Board Civil)
 • Brussel antenne – for tiden Pomorskie EU Office Mer informasjon på bsssc.com

Norsk deltakelse og styremedlemmer

Østlandssamarbeidet har vært aktive i BSSSC siden starten i 1993, og de åtte fylkeskommunene var vertskap for årskonferansene 2002 på Lillehammer i 2012 på Lillestrøm.

De nåværende fire fylkeskommunene deltar i BSSSC felles gjennom Østlandssamarbeidet og styremedlem og vara velges av representantskapet. For perioden 2019 – 2023 er fylkesordfører Roger Ryberg, Viken valgt til styremedlem med fylkestingsmedlem Kåre Pettersen, Vestfold og Telemark fylkeskommune som vara. Adm. support gis fra Østlandssamarbeidets sekretariat. I tillegg har Agder fylkeskommune en representant på vegne av Sør- og Vest-Norge. Jon Halvard Eide (adm. support fra Agder fylkeskommune) er rapportør for transport i BSSSC.

Nasjonalt kontaktpunkt er Ann Irene Sæternes – fagsjef Europa i Østlandssamarbeidet.

BSSSC har for tiden følgende ad hoc arbeidsgrupper og rapportører:

 • Cohesion Policy og Interreg 2021-2027 – ledet av Brandenburg
 • EUs Østersjøstrategi og revisjon av handlingsplanen – ledet av Østlandssamarbeidet
 • Ungdomsmedvirkning og BSSSCs ungdomsnettverk – ledet av Brandenburg
 • Rapportør for maritim politikk og HELCOM (Helsinki-Uusimaa)
 • Rapportør for Baltic 2030 – klima og miljø (Pommern og Østlandssamarbeidet)
 • Rapportør for Nordlig dimensjon (Helsinki-Uusimaa regionen)
 • Rapportør for Interreg Østersjøprogrammet (Häme regionen)
 • Rapportør for transport og infrastruktur (Agder)
 • Rapportør for kultur, kreative næringer og regional identitet (Schleswig-Holstein)
 • Rapportør for smart spesialisering og bio-økonomi (Häme regionen)

BSSSC er ikke en medlemsorganisasjon som det betales kontingent til, men et politisk nettverk av regioner og regionale representanter som ønsker å påvirke utviklingen for innbyggerne i Østersjøregionen. Alle kostnader knyttet til arbeidet dekkes av den enkelte region selv. Kostnader knyttet til formannskap og sekretariatet dekkes av den region som har formannskapet. Kostnader ved styremøter dekkes av den region som er vertskap. Årskonferansen har en konferanseavgift som hjelper vertskapet å dekke kostnader knyttet til gjennomføring av konferansen.

BSSSC setter ungdom høyt på agendaen

Siden 2002 har BSSSC hatt fokus på ungdomspolitikk og ønsker medvirkning fra ungdom i organisasjonens arbeid på alle områder. Østlandssamarbeidets ungdomsnettverk, ØstsamUng, er med på å gi innspill til og deltar i aktiviteter i BSSSCs ungdomsarbeid. BSSSCs ungdomsnettverk møtes to ganger pr. år – vår og høst. Høstmøtet organiseres i kant med årskonferansen, og ungdommene bidrar til det faglige programmet og deltar på selve årskonferansen.

Ungdomsnettverket velger to representanter til styret. Ungdomsrepresentanter i BSSSCs styret er for perioden 2018 – 2020 Agnes Lusti fra Norge (tidligere medlem i Ungdommens fylkesting i Østfold) og Venla Hatakka (2019 – 2021) fra Finland. Det velges en ny representant hver høst for en periode på to år.

I forbindelse med årskonferansen i BSSSC i Hämeenlinna, Finland 14. – 16.09.16 ble det markert at Østlandssamarbeidet ved leder Roger Ryberg (fylkesordfører i Buskerud) tar over formannskapet fra Ossi Savolainen og den finske regionen Helsinki-Uusimaa. Sekretariatet i BSSSC var i perioden 2017-2019 koblet til Østlandssamarbeidets sekretariat. Pommern, Polen, har formannskapet fra 2020-2021.

Det norske formannskapet har jobbet systematisk med å bygge et godt omdømme for BSSSC som en aktiv og relevant organisasjon i Østersjøsamarbeidet og inn mot EUs institusjoner. Østlandssamarbeidet har gjennom formannskapet bygget tillit, gode nettverk og et godt omdømme. Dette er hensiktsmessig for Østlandsamarbeidets arbeid innenfor politikkpåvirkning, nettverksarbeid, program og prosjektsamarbeid.

BSSSC Workplan 2017 – 2019 – final
Rapporten for formannskapet kan leses her (last ned pdf).
Oppsummering på norsk kan leses her (last ned pdf).

BSSSCs årskonferanse og Interreg IV B Østersjøens programkonferanse 2012

Norge og Østlandssamarbeidet har takket ja til å være vertskap for Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) sin årskonferanse i 2012. BSSSC er en politisk nettverksorganisasjon for samarbeid mellom regioner rundt Østersjøen og den årlige konferansen er den viktigste møteplassen for politiske og administrative representanter fra regionene i Østersjøsamarbeidet.

Sist Østlandssamarbeidet var vertskap for BSSSCs årskonferanse var i 2002 på Lillehammer. Kommunal- og regionaldepartementet har takket ja til å være vertskap for Interreg IV B Østersjøprogrammets konferanse i 2012. De to konferansene samordnes og finner sted 17. – 20. september 2012 på Thon hotell Arena, Lillestrøm. En styringsgruppe under ledelse av Gunn Marit Helgesen (leder i internasjonalt fagpolitisk utvalg i Østlandssamarbeidet) er nedsatt for å forberede konferansene. Sekretariatet i Østlandssamarbeidet er prosjektleder.

Sluttrapport BSSSC- Østersjøkonf 2012
BSSSC Resolution 2012
Conference programme – final

Siste nyheter

BSSSC årskonferanse 2018

04.07.18|

Årskonferansen i Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) fant sted i Gdansk, Polen 10 - 12 september 2018. Tema for konferansen var "Solidarity, participation and smart action for a better future". Program, innlegg og presentasjoner
Les mer >>