Personvernerklæring

Personvern er svært viktig for oss, og vi ønsker at alle besøkende på vår nettside skal føle seg trygge. Vi er derfor nøye med å behandle alle personlige opplysninger i tråd med gjeldende lovverk. Personlige opplysninger innebærer informasjon om faktiske eller personlige forhold som gjør det mulig å identifisere en person. Dette gjelder navn, telefonnummer, e-postadresse og andre opplysninger du oppgir ved kontakt med Østlandssamarbeidet. Opplysningene vil ikke bli brukt til annet enn de formålene du har gitt samtykke til. Personopplysningene oppbevares på en trygg og sikker måte til formålet med behandlingen er oppfylt, eller samtykket til å behandle personopplysninger trekkes tilbake.

Vårt personvernombud er daglig leder Jon Petter Arntzen. Du har hele tiden rett på innsyn, retting, begrensning, sletting eller overføring av de personopplysningene du har gitt til Østlandssamarbeidet. Alle som oppgir personopplysninger har også rett til å klage til Datatilsynet dersom opplysningene behandles i strid med reglene.

Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å kunne gi deg en god og brukervennlig opplevelse på våre nettsider. En cookie er en liten tekstfil som lagres i nettsiden din. Denne informasjonen inneholder IP-adresse, hvilken nettleser du bruker, hvilket operativsystem du bruker, dato, tid brukt på nettsiden og hvordan du navigerer deg rundt på siden. Det lagres ikke informasjon som kan identifisere deg som bruker.

Cookies gjør det mulig for oss å forstå brukernes atferd på nettstedet vårt, slik at vi kan gjøre brukeropplevelsen bedre. Ved å bruke ostlandssamarbeidet.no/ samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser. Cookies kan bare lagre tekst som vanligvis krypteres. De vil derfor aldri kunne spores tilbake til deg som enkeltperson. Alle nettlesere gjør det mulig å begrense eller deaktivere cookieatferd ved hjelp av nettleserens innstillinger. Nettleseren lar deg også se over de cookiene som er lagret på datamaskinen, og å slette enkeltcookies eller å fjerne alle sammen.

Vær oppmerksom på at dersom du velger å ikke akseptere informasjonskapsler, vil mange nettsider kanskje ikke oppleves korrekt. All informasjon benyttes kun internt for å gi deg en bedre opplevelse på våre nettsider. Vi kommer aldri til å utlevere informasjon til andre.

Google Analytics

Nettanalytiske informasjonskapsler fra Google Analytics samler informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet, hvilket nettsted brukeren klikker seg inn fra, antall ganger brukeren har besøkt nettstedet og hvor lenge brukeren surfer på nettstedet. Den er innstilt til å slettes etter 24 måneder hvis du ikke returnerer til nettstedet. Cookies fra Google Analytics opprettes så snart du besøker en nettside med gyldig sporingskode. Denne informasjonen inneholder ikke brukerspesifikke detaljer, og summen av informasjon brukes til nettstatistikk om trafikk, trender og bruksmønstre. Er du interessert i å vite mer om hvordan Google samler inn og beskytter data, kan du lese mer om det her.

Innsamling av personopplysninger i forbindelse med arrangementer

Når du melder deg på våre arrangementer via påmeldingsskjema her på vår nettside, sender du inn personopplysninger som navn, telefonnummer, e-postadresse, navn på arbeidsgiver og om du har allergier mtp. lunsjmat. Opplysningene blir sikkert og trygt lagret, og benyttes kun i forbindelse med arrangementet og i forbindelse med smittevern (pålagt av Viken Fylkeskommune om det skulle være behov for smittesporing). Vi utleverer aldri dine personopplysninger til tredjeparter.

Privacy Policy

Privacy is important to us, and we want all visitors to our website to feel secure. Consequently, we are careful to process all personal information in accordance with applicable laws. Personal information includes information that makes it possible to identify a person. This applies to your name, telephone number, e-mail address and other information you provide when contacting the Eastern Norway County Network. The information will not be used for anything else than the purposes for which you have given consent. The personal data is stored in a safe and secure manner until the purpose of the processing is fulfilled, or you withdraw you consent to process personal data.

Our data protection official is Jon Petter Arntzen, Head of the Secretariat. You always have the right to access, correct, limit, delete or transfer the personal information you have provided to the Eastern Norway County Network. Inquiries should be directed to our data protection official. Everyone who provides personal information also has the right to complain to the Norwegian Data Protection Authority if the information is processed in violation of the rules.

Cookies

We use cookies to provide a good and user-friendly experience on our website. A cookie is a small text file that is stored in your website. This information contains the IP address, which browser you use, which operating system you use, date, time spent on the website and how you navigate around the page. No information is stored that can identify you as a user.

Cookies enable us to understand the behavior of users on our website, so that we can improve the user experience. By using ostlandssamarbeidet.no/ you agree that we can set cookies in your browser. Cookies can only store text that is usually encrypted. As such, they can never be traced back to you as an individual. All browsers allow you to restrict or disable the use of cookies in your browser settings. The browser also allows you to review the cookies stored on your computer, and to delete individual cookies or remove them all.

Please note that if you choose not to accept cookies, many websites may not be viewed correctly. The information is only used internally to give you a better experience on our website. We will never disclose information to others.

Google Analytics

Analytical cookies from Google Analytics collect information about how visitors use the website, which website the user clicks into, the number of times the user has visited the website and how much time the uses spends on the website. It is set to be deleted after 24 months if you do not return to the site. Google Analytics cookies are created as soon as you visit a website with a valid tracking code. This information does not contain user-specific details, and the sum of information is used for online statistics on traffic, trends and usage patterns. If you are interested in learning more about how Google collects and protects data, you can read more about it here.

Collection of personal information for events

When you register for our events via the registration form here on our website, you send in personal information such as name, telephone number, e-mail address, employer and if you have allergies with regards to lunch. The information is stored safely and securely and is only used in connection with the event and in connection with infection control (imposed by Viken County for the purposes of infection tracking if necessary). We never disclose your personal information to third parties.