Hva er Østlandssamarbeidet?

Østlandssamarbeidet er et politisk samarbeid mellom Oslo kommune, Viken fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune. Samarbeidet skal bidra til å utvikle Østlandet som en bærekraftig og konkurransedyktig region i Europa med en regional balansert utvikling i landsdelen.

Østlandssamarbeidet (eng. Eastern Norway County Network) ble formelt etablert 19. mars 1993 som et nettverkssamarbeid. Fra 2020 er Østlandssamarbeidet formelt etablert som et interkommunalt politisk råd jf. kommunelovens § 18, på grunnlag av en samarbeidsavtale vedtatt i fylkestingene og Oslo bystyre.

Fylkeskommunene har to hovedmål for deltakelsen i Østlandssamarbeidet:

  • Felles påvirkning av eksterne beslutningsorganer
  • Utnytte stordriftsfordeler og jobbe mer rasjonelt gjennom felles prosjekt- og utviklingsarbeider

Om landsdelen

Østlandet har hatt sterk vekst de siste tiårene. Med planlagte infrastrukturinvesteringer både på vei og bane, forventes den positive utviklingen å fortsette i årene som kommer. Samtidig står regionen ovenfor mange utfordringer – og det er stort behov for omstilling, innovasjon og økt verdiskapning både i privat og offentlig sektor.

Dette må kombineres med strategier som sikrer en bærekraftig og balansert utvikling innenfor hele regionen. Europa har de siste årene vært preget av kriser og store utfordringer, som har satt samarbeidet mellom landene på prøve. I en slik situasjon vil regioner og kommuner kunne spille en avgjørende rolle. Det er viktig å fremme regionale synspunkt og interesser, samt å styrke det interregionale samarbeidet.

Økt medvirkning, deltagelse, dialog og samarbeid på tvers av landegrensene vil i årene som kommer være viktigere enn noen sinne – for å løse felles utfordringer.

Østlandssamarbeidets sekretariat

Det er etablert et eget sekretariat for Østlandssamarbeidet. Sekretariatet er et service- og samordningsorgan for de ulike grupper og utvalg innen Østlandssamarbeidet. Sekretariatet, som består av fire fast ansatte, er tilknyttet Viken fylkeskommune.

Sekretariatet forbereder saker til de politiske utvalgene, og sørger for at de vedtak som blir fattet, følges opp av sekretariatet eller noen av de administrative faggruppene. Sekretariatet tilrettelegger for arbeidet i faggruppene, og deltar i faggruppene og deres undergrupper så langt kapasiteten gjør det mulig.

Jon Petter Arntzen
Jon Petter ArntzenSekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel
Ann Irene Sæternes
Ann Irene SæternesFagsjef Europa
Morten Stemre
Morten StemreSeniorrådgiver næring og kompetanse
Kristian Singh-Nergård
Kristian Singh-NergårdKommunikasjonsrådgiver
Lotta Möllerfalk
Lotta MöllerfalkRådgiver energi og miljø

Kontakt oss

POSTADRESSE:
Østlandssamarbeidet c/o
Viken fylkeskommune
Postboks 220, 1702 Sarpsborg

BESØKSADRESSE:
Galleri Oslo, Schweigaards gate 4, Oslo
Henvendelse i resepsjonen til Viken fylkeskommune