Velg en side

Fagpolitisk utvalg samferdsel

Fagpolitisk utvalg samferdsel skal bidra til at Østlandssamarbeidet oppnår bredere politisk deltakelse og sterkere involvering av fylkeskommunene på prioriterte politiske fagområder

Fagpolitisk utvalg samferdsel skal bidra til at Østlandssamarbeidet oppnår bredere politisk deltakelse og sterkere involvering av fylkeskommunene på prioriterte politiske fagområder. Som andre fagpolitiske utvalg skal utvalget være et forum for informasjons- og erfaringsutveksling mellom fylkeskommunene, formidle saker fra Østlandssamarbeidet til fylkeskommunene og bidra til å samordne felles synspunkter.

Hurtiglenker for samferdsel

Medlemmer 2020-2023

Fylkeskommunene utpeker medlemmer til fagpolitiske utvalg med personlig vara etter eget ønske. Innlandet fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune har formannskapsmodell og har valgt å delta med både posisjon og opposisjon fra fylkestingene. Oslo kommune og Viken fylkeskommune har parlamentarisk modell og har valgt å delta med kun posisjon fra byråd/fylkesråd.

Innlandet

Sjur Strand (Ap)
Suhur Lorch-Falck (MDG) med vara Mai Backen (SV)

Oslo

Martin Nielsen (MDG)

Vestfold og Telemark

Liselotte Aune Lee (Ap) med vara Tone B. Hansen (Ap)
Knut Anvik (FrP) med vara Kåre Pettersen (V)

Viken

Olav Skinnes (Sp)

Mandat

Generelt

Representantskapet for Østlandssamarbeidet – interkommunalt politisk råd etablerer fagpolitiske utvalg jf. samarbeidsavtalens § 3 femte ledd. Dette er et felles mandat for alle fagpolitiske utvalg i Østlandssamarbeidet.

Fagpolitiske utvalg etableres for å bistå representantskapet med styringen av Østlandssamarbeidet gjennom bredere politisk deltakelse og sterkere involvering av fylkeskommunene på prioriterte politiske fagområder.

Fagpolitiske utvalg skal være fora for informasjons- og erfaringsutveksling mellom fylkeskommunene, formidle saker fra Østlandssamarbeidet til relevante hovedutvalg i fylkeskommunene og bidra til å samordne felles synspunkter.

Medlemmer

Fylkeskommunene utpeker som hovedregel medlemmer til fagpolitisk utvalg i henhold til bestemmelsene om medlemmer av representantskapet i samarbeidsavtalens § 3 første ledd.

Hver fylkeskommune har som hovedregel to medlemmer i fagpolitiske utvalg: et medlem fra den politiske posisjonen (hovedutvalgsleder eller fylkesråd/byråd) og et medlem fra den politiske opposisjonen (fra relevant hovedutvalg). Hvis fagområdet til et fagpolitisk utvalgs dekker fagområdene til mer enn et hovedutvalg eller rådsområde kan fylkeskommunene velge å utpeke to medlemmer per hovedutvalg og rådsområde. Hver fylkeskommune utpeker personlig varamedlem for sine medlemmer i fagpolitisk utvalg.

Deltakelse i fagpolitiske utvalg er frivillig for fylkeskommunene jf. samarbeidsavtalens § 3 femte ledd. Fylkeskommunene står derfor fritt til å velge om de ønsker å delta i et fagpolitisk utvalg og kan utpeke medlemmer etter eget ønske.

Fagpolitiske utvalg konstituerer seg selv.

Myndighet og oppgaver

Fagpolitiske utvalg skal følge opp Østlandssamarbeidets strategi og handlingsprogram på eget fagområde og rapportere til representantskapet om oppfølgingen av programmene.

Fagpolitiske utvalg kan avgi innstillinger til representantskapet på eget fagområde. Innstillinger til representantskapet skal som hovedregel fremmes i god tid så administrasjonsutvalget kan avgi merknader til innstillingen før representantskapets behandling.

Fagpolitiske utvalg kan avgi uttalelser på vegne av Østlandssamarbeidet og ha dialog med nasjonale og internasjonale myndigheter og aktører i saker som berører eget fagområde.

Fagpolitiske utvalg kan ta initiativ til andre felles prosjekter. Oppgaver som krever en vesentlig økt ressurstilgang fra fylkeskommunene skal godkjennes av representantskapet.

Kommende møter og arrangementer

Det er ingen kommende møter eller arrangementer for øyeblikket.

Tidligere møter og arrangementer