Velg en side

Fagpolitisk utvalg samferdsel

Fagpolitisk utvalg samferdsel skal bidra til at Østlandssamarbeidet oppnår bredere politisk deltakelse og sterkere involvering av fylkeskommunene på prioriterte politiske fagområder

Fagpolitisk utvalg samferdsel skal bidra til at Østlandssamarbeidet oppnår bredere politisk deltakelse og sterkere involvering av fylkeskommunene på prioriterte politiske fagområder. Som andre fagpolitiske utvalg skal utvalget være et forum for informasjons- og erfaringsutveksling mellom fylkeskommunene, formidle saker fra Østlandssamarbeidet til fylkeskommunene og bidra til å samordne felles synspunkter.

Hurtiglenker for samferdsel

Medlemmer

I forbindelse med fylkesdelingen og etableringen av nye fylkeskommuner fra 1.1.2024, er det ennå ikke tatt stilling til den politiske organiseringen av det politiske arbeidet på samferdselsområdet. For å sikre kontinuitet i Østlandssamarbeidet sitt politiske arbeid på samferdselsområdet, er det opprettet en politisk ad hoc-gruppe med et spesielt ansvar for arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP).

Medlemmene i gruppen er:

Håkon Snortheim (H)
Fylkesråd for samferdsel, AFK

Christopher Amundsen Wand (H)
Leder hovedutvalg for samferdsel, BFK

Iselin Vistekleiven (Ap)
Hovedutvalgsleder for samferdsel, IFK

Audun Gotaas Bonde (V)
Byrådssekretær fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Oslo K

Anne-Nora Oma Dahle (Sp)
Hovedutvalgsleder for samferdsel, TFK

Knut Anvik (Fr.P)
Hovedutvalgsleder samferdsel, VFK

Rune Fredriksen (Ap)
Leder for Hovedutvalg for samferdsel, klima og miljø, ØFK

 

Mandat

Generelt

Representantskapet for Østlandssamarbeidet – interkommunalt politisk råd etablerer fagpolitiske utvalg jf. samarbeidsavtalens § 3 femte ledd. Dette er et felles mandat for alle fagpolitiske utvalg i Østlandssamarbeidet.

Fagpolitiske utvalg etableres for å bistå representantskapet med styringen av Østlandssamarbeidet gjennom bredere politisk deltakelse og sterkere involvering av fylkeskommunene på prioriterte politiske fagområder.

Fagpolitiske utvalg skal være fora for informasjons- og erfaringsutveksling mellom fylkeskommunene, formidle saker fra Østlandssamarbeidet til relevante hovedutvalg i fylkeskommunene og bidra til å samordne felles synspunkter.

Medlemmer

Fylkeskommunene utpeker som hovedregel medlemmer til fagpolitisk utvalg i henhold til bestemmelsene om medlemmer av representantskapet i samarbeidsavtalens § 3 første ledd.

Hver fylkeskommune har som hovedregel to medlemmer i fagpolitiske utvalg: et medlem fra den politiske posisjonen (hovedutvalgsleder eller fylkesråd/byråd) og et medlem fra den politiske opposisjonen (fra relevant hovedutvalg). Hvis fagområdet til et fagpolitisk utvalgs dekker fagområdene til mer enn et hovedutvalg eller rådsområde kan fylkeskommunene velge å utpeke to medlemmer per hovedutvalg og rådsområde. Hver fylkeskommune utpeker personlig varamedlem for sine medlemmer i fagpolitisk utvalg.

Deltakelse i fagpolitiske utvalg er frivillig for fylkeskommunene jf. samarbeidsavtalens § 3 femte ledd. Fylkeskommunene står derfor fritt til å velge om de ønsker å delta i et fagpolitisk utvalg og kan utpeke medlemmer etter eget ønske.

Fagpolitiske utvalg konstituerer seg selv.

Myndighet og oppgaver

Fagpolitiske utvalg skal følge opp Østlandssamarbeidets strategi og handlingsprogram på eget fagområde og rapportere til representantskapet om oppfølgingen av programmene.

Fagpolitiske utvalg kan avgi innstillinger til representantskapet på eget fagområde. Innstillinger til representantskapet skal som hovedregel fremmes i god tid så administrasjonsutvalget kan avgi merknader til innstillingen før representantskapets behandling.

Fagpolitiske utvalg kan avgi uttalelser på vegne av Østlandssamarbeidet og ha dialog med nasjonale og internasjonale myndigheter og aktører i saker som berører eget fagområde.

Fagpolitiske utvalg kan ta initiativ til andre felles prosjekter. Oppgaver som krever en vesentlig økt ressurstilgang fra fylkeskommunene skal godkjennes av representantskapet.

Kommende møter og arrangementer

Det er ingen kommende møter eller arrangementer for øyeblikket.

Tidligere møter og arrangementer