Select Page

Europeiske ungdomsnettverk

Gjennom ØstsamUng deltar ungdommer i verv og arrangementer i utenlandske ungdomsnettverk

ØstsamUng er en viktig plattform for koordinering av deltakelse i europeiske ungdomsnettverk. Dette engasjementet er essensielt for å fremme ungdomsmedvirkning og styrke samarbeidet mellom norske fylkeskommuner på den europeiske arenaen.

Ungdomsmedvirkning og samarbeid på europeisk nivå har en sentral plass i ØstsamUngs virke. Dette nettverket ble opprinnelig opprettet for å koordinere ungdomsorganenes deltakelse i europeiske nettverk, og det spiller fortsatt en viktig rolle i å informere, mobilisere, og samordne innsatsen blant fylkeskommunenes ungdomsorganer. Dette arbeidet har flere fordeler:

Effektiv ressursutnyttelse og byrdefordeling: Gjennom ØstsamUng kan fylkeskommunene koordinere sine deltakelsesaktiviteter, unngå overlapping og sikre at ressursene utnyttes mest mulig effektivt. Dette resulterer i en klok fordeling av ansvar og innsats blant fylkesadministrasjonene.

Erfaringsdeling: ØstsamUng fungerer som en plattform hvor ungdomsorganene kan dele erfaringer fra sitt arbeid på europeisk nivå. Dette muliggjør læring og kunnskapsoverføring som kan gagne alle involverte parter.

Utvikling av felles posisjoner: Ungdommene har gjennom ØstsamUng muligheten til å utvikle felles posisjoner og prioriteringer som de ønsker å fremme i europeisk sammenheng. Dette gir dem en sterkere stemme og større påvirkningskraft.

Plattform for rapportering: Ungdommer med europeiske verv har gjennom ØstsamUng en plattform hvor de kan rapportere tilbake til sine respektive fylker og samle inn innspill fra ungdomsorganer i hele landsdelen.

Hurtiglenker for ØstsamUng

BSSSC Youth

Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) har helt siden 2002 vært opptatt av ungdomsmedvirkning i sitt arbeid. Dette nettverket er spesielt viktig for ØstsamUng på grunn av dets dedikasjon til ungdomsspørsmål. ØstsamUng deltar aktivt i BSSSCs ungdomsnettverk og gir verdifulle innspill til organisasjonens aktiviteter. Blant høydepunktene er:

Årlige møter: Ungdomsnettverket inviterer til to årlige samlinger, vår og høst. Høstsamlingen organiseres i kant med årskonferansen til BSSSC. Her bidrar ungdommene til det faglige programmet og deltar aktivt på årskonferansen.

Styreverv: BSSSC Youth velger hver høst en representant til BSSSCs styre, for en periode på to år. Dette gir ungdom en viktig rolle i å være med og forme det politiske nettverkets arbeid. Fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet kan nominere ungdomskandidater til styreverv, og ØstsamUng har opp igjennom årene hatt flere ungdomsrepresentanter med i BSSSCs styre.

Du kan lese mer om BSSSC Youth på deres egen nettside. Det kan også være interessant å lese om Baltic Sea Region Youth Forum hvor BSSSC er en av partnerne.

Videre lesning

Guidelines for BSSSC Youth Network (PDF)
Recommendations from the CBSS youth vision group – Feb 2018 (PDF)

Youth Regional Network (YRN)

Youth Regional Network (YRN) ble opprettet av Assembly of European Regions (AER) i 2008, og er en plattform som fremmer ungdomsmedvirkning på tvers av europeiske regioner. YRN består av regionale ungdomsråd, parlamenter og organisasjoner (både fra medlemmer og ikke-medlemmer i AER).

Påvirkning og anbefalinger: YRN gir ungdommer muligheten til å påvirke beslutningstakere og politikk på europeisk nivå. Dette gir unge fra Østlandet en stemme i utviklingen av ungdomspolitikk regionalt, nasjonalt og i EU.

Debatt og kapasitetsbygging: Gjennom YRN kan ungdommer delta i debatter og delta i kapasitetsbygging, som forbedrer deres evne til å påvirke politikk og samarbeid mellom regioner.

Europeisk dimensjon: Deltakelse i YRN gir ØstsamUng muligheten til å fremme europeisk samarbeid og perspektiver i sitt arbeid og samtidig styrke ungdomsmedvirkningen i egne regioner.

Les mer om YRN på deres egen nettside.