Velg en side

ØstsamUng ønsker bedre helsetilbud og forebygging av rus blant ungdom

av Kristian Singh-Nergård, Morten Stemre |
Publisert 14. juni, 2023
Lina Elmawardy, Vestfold og Telemark ungdomsråd i dialogmøte med Østlandssamarbeidets representantskap, 8. juni 2023.

Lina Elmawardy, Vestfold og Telemark ungdomsråd i dialogmøte med Østlandssamarbeidets representantskap, 8. juni 2023. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Tilgjengelighet, kapasitet og mangel på medvirkning er de største utfordringene med helsetilbudet til ungdom, ifølge ØstsamUng, mens god undervisning, kompetanseheving og attraktive fritidstilbud er viktig for å forebygge rusproblemer. I dialogmøtet med den politiske ledelsen i Østlandssamarbeidet la ungdommene fram forslag til tiltak som fylkeskommunene kan følge opp.

ØstsamUng er Østlandssamarbeidets nettverk for de fylkeskommunale ungdomsorganene. Nettverket var samlet 7. og 8. juni for å diskutere felles utfordringer og å bli enige om felles forslag til den politiske ledelsen i fylkeskommunene. På samlingen fikk de faglig påfyll og hadde verksteder om temaene helsetilbud i videregående skole og fylkeskommunenes arbeid med rus.

Tilgjengelighet, kapasitet og mangel på medvirkning

I møte med representantskapet påpekte ØstsamUng at varierende kapasitet og tilgjengelighet gjør at ungdommene i landsdelen ikke har et like godt helsetilbud. Det er ulik praksis, kompetanse og bredde i helsetjenestene på tvers av skolene. En annen utfordring er at det er for lite helsepersonell tilgjengelig, og at ventetiden er lang, noe som øker terskelen for å søke hjelp.

For å løse dette, foreslo ØstsamUng at fylkeskommunene bør jobbe for strengere minimumskrav til antall helsepersonell i skolene og bredden av tilbudet. Fylkeskommunene bør også ta et sterkere ansvar for å koordinere ressursene til helsetilbudet i deres fylker og styrke tilbudet på steder hvor det ikke er godt nok.  Kompetanseheving ved hjelp av eksterne fagressurser ble også fremhevet som en viktig løsning. I tillegg poengterte ØstsamUng at digitale tjenester kan bidra til å gi et lavterskeltilbud som er tilgjengelig uavhengig av hvor ungdommene bor og går på skole.

Mangel på medvirkning ble også trukket frem som en svakhet ved tilbudet mange steder. ØstsamUng vil at fylkeskommunen skal legge til rette for og kreve større elevmedvirkning i utarbeidelsen av helsetilbudet på skolene. Mer medvirkning kan sikre et mer treffsikkert tilbud som utnytter ressursene bedre. Gode medvirkningsprosesser kan også bidra til å gjøre tilbudene mer synlig og senke barrierene for å benytte seg av dem.

En annen viktig problemstilling som ble tatt opp under dialogmøtet var den økende rusbruken blant unge. ØstsamUng var tydelig på at fylkeskommunene må sørge for god rusundervisning tilpasset målgruppene gjennom hele skoleløpet. Undervisningen bør være basert på faglig informasjon og legge opp til refleksjon, heller enn å bære preg av en moraliserende pekefinger. ØstsamUng løftet også fram behovet for kompetanseheving hos ansatte, lærere, foreldre og elever. Det ble også poengtert at gode og attraktive fritidstilbud er viktige for å holde ungdommen engasjert og forebygge rusproblemer.

Fylkeskommunene bør ta større ansvar

ØstsamUng i dialogmøte med Østlandssamarbeidets representantskap, 8. juni 2023.

ØstsamUng i dialogmøte med Østlandssamarbeidets representantskap, 8. juni 2023. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Even Aleksander Hagen, representantskapets leder og fylkesordfører i Innlandet, roste ungdommene for å ta opp viktige temaer og fremme konkrete forslag som fylkeskommunene kan følge opp i deres eget arbeid.

I deres innledende kommentarer løftet politikerne fram at de er opptatt av å styrke hele «laget» rundt eleven, som inkluderer både helsepersonell, miljøarbeidere og lærere. De foreslo også at det burde gjøres en grundig kartlegging av hvor godt og varierende tilbudet til ungdom i videregående opplæring er i landsdelen, og at kartleggingen må se på mer enn skolehelsetjenesten. ØstsamUng og representantskapet var enige om at fylkeskommunene både kan gjøre en kartlegging og må arbeide for å heve kompetansen til flere enn bare helsepersonellet i skolene. Lærere og miljøarbeidere kan være en del av «førstelinjetjenesten» som identifiserer ungdom med problemer og som kan veilede ungdommene til de rette tjenestene for å få hjelp. I dette arbeidet vil det være viktig å bruke eksterne fagressurser.

Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder i Viken, løftet fram at fylkeskommunene tidligere har foreslått at ansvaret for skolehelsetjenesten i videregående bør flyttes fra kommunene til fylkeskommunene. Dagens ansvarsfordeling begrenser fylkeskommunenes muligheter til å styrke og koordinere tilbudet. ØstsamUng og representantskapet mente det kunne være riktig å se på ansvarsfordelingen mellom kommunene og fylkeskommunene for å sikre et bedre helsetilbud for ungdom.

Forebygging i stedet for reparasjon

I tillegg til behovet for god og målrettet undervisning om rus var det også bred enighet om at det både er riktig og mer ressurseffektivt å investere mer i forebyggende tiltak for å forhindre rusproblemer blant ungdom. Et godt og attraktivt fritidstilbud er en bedre investering enn å måtte følge opp ungdom som faller utenfor og får problemer med både mental helse og rus.

I diskusjonene var ungdommene opptatt av at fritidstilbudene må være tilpasset de ulike aldersgruppene og være spennende nok til å være mer attraktivt enn å ruse seg. Det finnes flere gode tilbud ulike steder, men de har ofte begrenset kapasitet og er avhengig av frivillig drift.

ØstsamUng i dialogmøte med Østlandssamarbeidets representantskap, 8. juni 2023.

ØstsamUng i dialogmøte med Østlandssamarbeidets representantskap, 8. juni 2023. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Bilder fra møtet til fri bruk mot kreditering finner du her.

ØstsamUng-samling, Sørmarka og Viken fylkestingssal, juni 2023

Artikkelen er skrevet av

  • Kristian Singh-Nergård

    Kristian er senior kommunikasjonsrådgiver i Østlandssamarbeidets sekretariat.

  • Morten Stemre

    Morten er seniorrådgiver for næring og kompetanse i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Aud Riseng Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Baltic Sea Youth Platform (BSYP) Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC Youth Bærekraft CICERO CO₂-utslipp CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Eivind Vad Petersson Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jafar Altememy Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Knut Arild Hareide Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Linda Carolina Ehnmark Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier