Velg en side

Europakafé

Europakafé er en serie tematiske samtaler med fagfolk og politikere

Østlandssamarbeidets Europakafé er en rekke tematiske samtaler, i studio og på Teams. Formålet er å dele kunnskap og informasjon om tema og saker i EU med relevans for Norge. Du kan se alle episodene på denne siden, men du finner dem også på Østlandssamarbeidets YouTube-kanal.

Demokrati og sivilsamfunnet i Europa

I denne episoden av Europakafé snakker vi om demokrati under press i Europa. Vi befinner oss i et Europa i kriser. Det er krig i Ukraina. Det er klimakrise og energikrise, samtidig som vi skal bli bedre til å ta vare på naturen. Det er en enorm prisvekst. Det er frykt for resesjon i Tyskland, og mange opplever fortsatt etterdønningene etter pandemien.

Mot dette bakteppet så er det vanskelig å få til en bærekraftig utvikling som både er økonomisk, miljømessig og sosial, og dette setter demokratier under press. Her skal vi snakke om viktigheten av sterke sivilsamfunn, og hvordan dette bidrar til demokratisk motstandsdyktighet.

Med oss i studio er Jean-Christophe Delmas, fra Den norske Helsingforskomité.

Norsk industri og EUs grønne giv

Europas grønne giv handler om å bygge konkurransekraft gjennom grønn omstilling der en ambisiøs klimapolitikk også sees på som god næringslivspolitikk. Den grønne given slår inn på alle samfunnsområder og EU-kommisjonen lanserer strategidokumenter, initiativ og fremmer nye retningslinjer og forordninger på løpende bånd.

Men, den grønne given gir også tilgang til prosjektmidler og kompetanse gjennom europeisk samarbeid – med gode muligheter for norske bedrifter og fagmiljøer.

I denne Europakafeen har vi fått med oss direktør i Herøya Industripark AS, Sverre Gotaas, som skal kaste lys over tematikken.

EUs grønne giv og klima

Klimaregelverket utgjør en sentral del av Europas grønne giv. Norge er tett knyttet til EU gjennom blant annet EØS-avtalen og avtalen med EU om felles oppfyllelse av klimamålet for 2030. I tillegg har Norge vært en del av EUs kvotesystem siden 2008. Hvordan klimaregelverket i EU utformes vil derfor legge viktige rammebetingelser for norske myndigheter og næringsliv, og skape muligheter og utfordringer for norsk omstilling til lavutslippssamfunnet.

EUs klimapakke «Fit for 55» utgjør et viktig grunnlag for politikkutformingen. Nå er forhandlingene om regelverket kommet et godt stykke videre. Samtidig pågår det en krig i Europa, inkludert en energikrig mellom Russland og vesten. Nye tall fra FNs klimapanel er ikke optimistiske med hensyn til å nå 1,5-gradersmålet.

I denne episoden av Europakafé har vi fått med oss forskningsdirektør i CICERO Senter for klimaforskning, Merethe Dotterud Leiren, som skal kaste lys over tematikken.

Grensekryssende korridorer

I denne episoden av Europakafé ser vi nærmere på grensekryssende transportkorridorer, med spesielt fokus på Femern Bælt-forbindelsen og strekningen mellom Oslo og Gøteborg. Med oss i studio har vi administrerende direktør i det grensekryssende samarbeidet STRING, Thomas Becker.

EØS-midlene

I denne episoden av Europakafé ser litt nærmere på hva EØS-midlene er, hva de betyr for Norge og hvordan de blant annet bidrar til å støtte opp om demokrati og rettsstatsprinsipper i de 15 mottakerlandene i EU. Fylkeskommunenes muligheter vil også bli berørt. For å gi litt mer «kjøtt på beinet» om EØS-midlene har vi fått med oss fagsjef Ragna Fidjestøl i seksjon for Sentral-Europa og EØS-midlene i Utenriksdepartementet.

Sirkulær økonomi

I denne episoden av Europakafé ser vi på sirkulærøkonomiens rolle i det grønne skiftet, hvordan EU satser på en sirkulær økonomi og hvordan EUs innsats påvirker arbeidet med sirkulær omstilling i Norge. Til å svare på alle våre sirkulærøkonomiske spørsmål har vi fått med oss to gjester. Først ut er Tina Wågønes, daglig leder i Norsk Senter for Sirkulær Økonomi, etterfulgt av Einar Bratteng, partner i advokatfirmaet Berngaard, som er en av Norges ledende eksperter på miljø- og avfallsrett.

Det nordiske samarbeidet

I år har Norge formannskapet i Nordisk ministerråd. I denne episoden ser vi nærmere på hva som er viktig for Norge med det nordiske samarbeidet, det nordiske samarbeidets plass i Europa og rollen til regionalt nivå i Norden. Med oss i studio har vi utviklings- og nordisk samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Missions

EU-kommisjonen har etablert et nytt virkemiddel for å løse krevende samfunnsoppdrag – kalt «missions». Disse er spesielt knyttet til EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa, men skal også bidra til bedre samordning av EUs finansielle verktøy-kasse på tvers av programmer. Hva er missions, og hvordan kan Norge ta i bruk dette konseptet? Vi tok en prat med Rosa Correa, norsk nasjonal ekspert i EU-kommisjonen, DG Research and Innovation, og Tobias Bade Strøm fra Norges forskningsråd.

EUs taksonomi

Østlandssamarbeidet legger opp til noen korte tematiske digitale møter. Formålet er å dele kunnskap og informasjon om tema og saker i EU med relevans for Norge. I dette første møtet ser vi nærmere på EUs taksonomi. Vi har fått med oss Miriam Bugge Anderssen, rådgiver klima og grønn finans i Kommunalbanken, til å orientere.

Presentasjonen brukt i denne episoden kan sees i sin helhet her.