Select Page

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget samordner den administrative behandlingen av saker og sikrer administrativ forankring og ressursallokering i fylkeskommunene

Administrasjonsutvalget samordner den administrative behandlingen av saker og sikrer administrativ forankring og ressursallokering i fylkeskommunene.

Hver fylkeskommune har et medlem i utvalget, enten fylkeskommunens øverste administrative leder eller en stedfortreder. Utvalgsmedlemmene har møte- og talerett i representantskapets møter.

Saker til behandling i representantskapet skal som hovedregel forelegges administrasjonsutvalget i forkant. Utvalget kan avgi innstilling i saker til representantskapet hvor det ikke foreligger innstilling fra Østlandssamarbeidets politiske organer, samt avgi merknader til politiske organers innstillinger.

I tillegg kan administrasjonsutvalget på eget initiativ be sekretariatet forberede saker til behandling i representantskapet. Utvalget kan også etablere andre administrative grupper i Østlandssamarbeidet og fastsette mandat for disse.

Medlemmer

Innlandet

Fylkeskommunedirektør Tron Bamrud – leder

Oslo

Ass. kommunaldirektør ved byrådslederens kontor Hans Petter Gravdahl

Vestfold

Fylkesdirektør Toril Eeg

Akershus

Fylkesdirektør ved fylkesrådsleders kontor Ellen Christine Christiansen

Østfold

Fylkeskommunedirektør Solveig Helene Olsen

Buskerud

Fylkeskommunedirektør Jan Sivert Jøsendal

Telemark

Fylkesdirektør Ketil Reed Aasgaard

Kommende møter og arrangementer

Det er ingen kommende møter eller arrangementer for øyeblikket.

Tidligere møter og arrangementer