Velg en side

NTP-kritikk: Nåværende plan ikke realistisk

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 11. desember, 2023
Bjørne Grimsrud, administrerende direktør i Transportøkonomisk institutt (TØI) orienterer på møte i administrativ samferdselsgruppe, i Galleri Oslo, 6. desember 2023

Bjørne Grimsrud, administrerende direktør i Transportøkonomisk institutt (TØI), er kritisk til den nåværende NTP-modellen. Foto: Kristian Singh-Nergård © Østlandssamarbeidet.

På møte i administrativ samferdselsgruppe 6. desember, ble nøkkeltemaer som Nasjonal transportplan (NTP), klima og EU-samarbeid på transportområdet diskutert.

I kjølvannet av fylkesoppdelingen og kommunestyre- og fylkestingsvalget høsten 2023 består Østlandssamarbeidet nå av syv fylkeskommuner. Samferdselssjefene og andre administrativt ansatte fra fylkeskommunene var samlet for å diskutere kursen framover på samferdselsfeltet. To innledere var invitert til å gi litt faglig påfyll om henholdsvis NTP og EUs politikk for transportsektoren.

NTP er ikke realistisk

På møtet var NTP et viktig tema. Bjørne Grimsrud, administrerende direktør i Transportøkonomisk institutt (TØI), var kritisk til den nåværende NTP-modellen. Grimsrud påpekte at dagens NTP ikke lenger er realistisk, gitt utfordringene Norge står overfor, og han argumenterte for at man i arbeidet med planlegging av ny NTP 2025-36 bør ta i bruk «backcasting» som metode. Denne metodikken vil bidra til at ny NTP blir mer realistisk, samtidig som reduksjon av klimagassutslipp kan legges inn som premiss ved prioritering mellom ulike prosjekter/aktiviteter.

«Backcasting» er en planleggingsmetode som starter med å definere ei ønskelig framtid og deretter jobber bakover for å identifisere retningslinjer og programmer som vil koble den spesifiserte framtida til nåtida.
Kilde: Bibliotekutvikling.no

Grimsrud framholdt at transportsektoren må kutte 55% av utslippene innen 2030, og at klima må være rammen for all politikk. Han understreket behovet for å redusere personbiltrafikken, overgang til mer klimavennlige transportformer og betydningen av dynamisk prising innen persontransport for å balansere pris og kapasitet.

Administrativ samferdselsgruppe drøftet den videre NTP-prosessen i møtet, og ser det som ønskelig at Østlandssamarbeidet viderefører det interessepolitiske arbeidet helt fram til Stortingets behandling av NTP i juni 2024.

EU og EØS-avtalen legger føringer

Jørn Petter Kvamme, samferdselsråd i Brüssel og representant for Norges delegasjon til EU, var også til stede for å orientere om EUs politikk for transportsektoren. Han viste til viktigheten av effektiv flytting av varer og tjenester over landegrensene og understreket hvordan EU har utviklet omfattende politikk for et indre marked for transporttjenester.

Kvamme la spesielt vekt på transport som et av EUs sentrale politikkområder og hvordan det fungerer som en grunnleggende forutsetning for å opprettholde det indre markedet. Han framhevet også betydningen av infrastrukturutvikling som en integrert del av EUs strategi.

I tillegg ga Kvamme en detaljert gjennomgang av EU og EØS-avtalens relevante deler for transport, samt vedlegg og protokoller som omhandler samarbeid utenfor EUs fire friheter. Han poengterte at hele 1350 regelverk for transport er tatt inn i EØS-avtalen og understreket at Norge ikke har vetorett i saker som omfattes av EØS-avtalen.

En sentral del i Kvammes presentasjon var også hans kommentarer til det transeuropeiske nettverket for transport (TEN-T). Han forklarte hvordan dette nettverket definerer utstrekningen og standardene for transportinfrastruktur og beskrev de ni transportkorridorene, European Rail Traffic Management System (ERTMS), samt målene for å fullføre kjernenettverket innen 2030 og det mer omfattende nettverket innen 2050.

Videre diskuterte Kvamme konkrete forslag som inngår i TEN-T, inkludert lengre godstog, hastighetskrav for tog, elektrifisering av jernbanen, utvikling av godshavner og andre initiativer for å fremme multimodalitet og bærekraft innen transportsektoren.

Innholdet i presentasjonen er relevant for diskusjonen om hvordan EUs politikk påvirker og samhandler med Norges transportsektor, og hvordan disse retningslinjene kan påvirke utformingen av nasjonale transportplaner og politikk.

Bilder fra møtet til fri bruk mot kreditering finner du her.

Møte i administrativ samferdselsgruppe, Oslo, desember 2023

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kunnskapsdepartementet (KD) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Mette Kalve Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier