Select Page

Samarbeidsavtale

Østlandssamarbeidet er et politisk samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Innlandet, Telemark, Vestfold, Østfold og Oslo kommune

Høsten 2023 ble ny samarbeidsavtale for Østlandssamarbeidet (interkommunalt politisk råd jf. kommunelovens § 18) behandlet politisk og godkjent av Akershus FK, Buskerud FK, Innlandet FK, Telemark FK, Vestfold FK og Østfold FK. Oslo bystyre sluttet seg til avtalen i januar 2024. Samarbeidsavtalen erstatter tidligere avtale fra januar 2020.

§ 1 Navn, deltakere og rettslig status

Akershus fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune, Oslo kommune, Telemark fylkeskommune, Vestfold fylkeskommune og Østfold fylkeskommune, heretter ‘fylkeskommunene’, etablerer med denne samarbeidsavtalen Østlandssamarbeidet – interkommunalt politisk råd, heretter ‘Østlandssamarbeidet’.

Etableringen av Østlandssamarbeidet som et interkommunalt politisk råd i henhold til LOV-2018-06-22-83, Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), er en videreføring av samarbeidet mellom fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet, opprinnelig etablert som kontaktutvalget for fylkeskommunene på Østlandet i1993.

Østlandssamarbeidet er ikke et eget rettssubjekt. Avtaler som gjelder Østlandssamarbeidet, skal inngås av Akershus fylkeskommune i Akershus fylkeskommunes navn. Akershus fylkeskommune har også arbeidsgiveransvar for sekretariatet jf. § 5, og arkiv-, regnskaps-, og revisjonsansvar for Østlandssamarbeidet, jf. §§ 6 og 9.

Fylkeskommunene er likeverdige deltakere i Østlandssamarbeidet og har lik eierandel og ansvarsandel. Fordeling av kontingent mellom partene kan avvike fra eier- og ansvarsandel og fastsettes gjennom vedtak for det enkelte budsjettår.

§ 2 Formål

Østlandssamarbeidet er et politisk samarbeid som skal bidra til å utvikle Østlandet som en bærekraftig og konkurransedyktig region i Europa med en regionalt balansert utvikling i landsdelen.

§ 3 Representantskapet

Representantskapet er øverste organ i Østlandssamarbeidet. Hver fylkeskommune har to medlemmer i representantskapet: politisk leder (ordfører eller rådsleder) og en representant for den politiske opposisjonen. Hver fylkeskommune utpeker personlig varamedlem for sine medlemmer av representantskapet. Hvis en fylkeskommune med parlamentarisk styringsmodell kun ønsker å møte med medlemmer fra posisjonen i representantskapet vil de stå fritt til dette.

Representantskapet velger selv leder og nestleder.

Representantskapet forvalter Østlandssamarbeidet i henhold til denne samarbeidsavtalen og fører tilsyn med Østlandssamarbeidets daglige drift.

Representantskapet er beslutningsdyktig hvis et flertall av medlemmene er til stede. Beslutninger fattes ved alminnelig flertall.

Representantskapet kan etablere politiske og administrative utvalg og grupper til styringen av Østlandssamarbeidet og fastsette instruks for disse. Deltakelse i utvalg og grupper er frivillig for fylkeskommunene.

§ 4 Myndighet og oppgaver

Østlandssamarbeidet kan innenfor rammene av samarbeidsavtalens formål:

  1. Drøfte felles saker på tvers av fylkesgrensene,
  2. Planlegge og gjennomføre prosjekter i regi av Østlandssamarbeidet,
  3. Arbeide interessepolitisk, herunder avgi høringsuttalelser, der det er felles regionale interesser,
  4. Bidra i nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter og partnerskap der det er felles regionale interesser

Deltakelse i Østlandssamarbeidets aktiviteter er frivillig for fylkeskommunene.

Østlandssamarbeidet har ikke myndighet til å treffe enkeltvedtak, jf. kommuneloven § 18-1 annet ledd.

§ 5 Sekretariat

Østlandssamarbeidet har et fast sekretariat som står for daglig drift og er direkte underlagt representantskapet.

Akershus fylkeskommune har arbeidsgiveransvar for de ansatte i sekretariatet. Representantskapet utpeker en ansettelseskomité med et medlem fra hver fylkeskommune til å bistå Viken fylkeskommune ved ansettelse av sekretariatsleder.

Fylkeskommunene skal samarbeide om å tilby de ansatte ved sekretariatet en passende stilling med hensiktsmessig geografisk arbeidssted dersom Østlandssamarbeidet oppløses eller det foretas nedbemanning.

§ 6 Budsjett, årsberetning, regnskap og revisjon

Representantskapet vedtar årsbudsjett og fastsetter deltakerkontingent til fylkeskommunene.

Representantskapet vedtar årsberetning og årsregnskap som deretter sendes til fylkeskommunene.

Akershus fylkeskommune er ansvarlig for Østlandssamarbeidets regnskap.

Akershus fylkesrevisjon foretar revisjon av Østlandssamarbeidet.

§ 7 Endring av samarbeidsavtalen

Alle endringer i samarbeidsavtalen vedtas av de øverste politiske organene i fylkeskommunene.

§ 8 Uttreden

Uttreden av Østlandssamarbeidet meldes skriftlig til representantskapet. Uttreden som er meldt skriftlig minst 9 måneder før et årsskifte, får virkning fra samme årsskifte.

Ved uttreden frasier fylkeskommunene seg sin eierandel i Østlandssamarbeidet.

§ 9 Oppløsning

Østlandssamarbeidet oppløses ved at de øverste politiske organene i fylkeskommunene fatter vedtak om oppløsning.

Hvis Østlandssamarbeidet oppløses utpeker representantskapet en person fra hver fylkeskommune til et avviklingsstyre.  Avviklingen gjennomføres i samsvar med lovbestemmelsene om aksjeselskaper så langt disse passer.

Ved oppløsning har Akershus fylkeskommune ansvar for oppbevaring av Østlandssamarbeidets arkiver.