Select Page

Østlandssamarbeidet krever sterkere klimafokus og satsing på jernbane i NTP 2025-2036

av Jon Petter Arntzen, Kristian Singh-Nergård |
Publisert 20. June, 2023
Olav Skinnes (Ap), fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune på møte i fagpolitisk utvalg for samferdsel i Galleri Oslo, 28. november 2022.

I høringsuttalelsen til Nasjonal transportplan (NTP) 2025-2036 forsterker Østlandssamarbeidet kravet om økt vektlegging av klima og miljø i transportplanleggingen. Fylkeskommunene på Østlandet er enige om at det må satses mer på jernbane og kollektivtrafikk for å oppnå bærekraftige transportløsninger. I tillegg er fylkeskommunene fortsatt bekymret for det store vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene.

På møtet i fagpolitisk utvalg for samferdsel den 12. juni ble Østlandssamarbeidets høringsuttalelse sluttbehandlet og godkjent. Fylkeskommunene på Østlandet står samlet om de viktigste prioriteringene og understreker at klima og miljø må være styrende for samferdselsinvesteringene i planperioden fram til 2036. Høringsuttalelsen bygger på et tidligere posisjonsnotat som ble sendt til Samferdselsdepartementet i desember 2022.

Ambisjonene for InterCity må ligge fast

Fylkeskommunene på Østlandet ønsker spesielt å styrke satsingen på jernbane og kollektivtrafikk, og ser det som viktig at ambisjonene for InterCity-prosjektet opprettholdes. Det bes også om en mer helhetlig og sektorovergripende transportplan for å effektivt håndtere utfordringer knyttet til klima, miljø, samfunnssikkerhet og beredskap. Videre påpekes viktigheten av å se den statlige, fylkeskommunale og kommunale infrastrukturen i sammenheng.

Livsfarlig vedlikeholdsetterslep

Et annet punkt som trekkes frem i høringsuttalelsen er det betydelige vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Fylkesveinettet er overrepresentert i ulykkesstatistikken med hensyn til antall drepte og hardt skadde. Dette understreker behovet for økt innsats på vedlikehold og forbedring av fylkesveiene.

Trafikkutfordringer i byområdene

Høringsuttalelsen fra Østlandssamarbeidet fokuserer også på trafikkutfordringene i byområdene. Det er bred enighet om at det også må etableres belønnings- og tilskuddsordninger for mindre byområder for å håndtere disse utfordringene på en effektiv måte. Dette vil bidra til å sikre et bærekraftig og fremtidsrettet transportsystem i landsdelen.

Hele høringsuttalelsen kan du lese her (PDF)

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

  • Kristian Singh-Nergård

    Kristian er seniorrådgiver for kommunikasjon i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jan Carsten Gjerløw Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Kirsti Slotsvik Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier