Velg en side

Fylkesprat

Fylkesprat er Østlandssamarbeidets egen podkast

I podkasten «Fylkesprat» skal vi skape faglig interessant innhold med fylkeskommunalt fokus ispedd et passende humoristisk skråblikk. Episodene vil være omtrent en halv time lange, med en eller flere aktuelle gjester i samtale om gitte tema. Programleder er Morten Stemre, seniorrådgiver for næring og kompetanse, og teknisk ansvarlig er Kristian Singh-Nergård, kommunikasjonsrådgiver, begge fra Østlandssamarbeidets sekretariat.

Du kan strømme episodene direkte her i nettleseren ved å bruke spillerne under, eller så kan du finne den på Soundcloud, i Apple Podcasts og på Spotify.

Ungdomsråd: lovpålagt illusjon eller medvirkning med kraft?

I den andre episoden av podkasten «Fylkesprat» tar vi for oss det offentlige organet ungdomsråd. Fylkeskommunene er pålagt å ha et organ for ungdomsmedvirkning. Fungerer dette som det bør? Hvorfor er ungdomsmedvirkning viktig? Hvor mye reell påvirkningskraft har ungdomsorganene i dag? Hva kjennetegner god medvirkning? Hva kjennetegner dårlig medvirkning? Hvordan skiller ungdomsmedvirkning seg fra andre former for medvirkning og påvirkning i politiske prosesser? Hva savner ungdommene mest selv?

Til å besvare disse spørsmålene har vi fått med oss Jarle Backer fra ungdommens fylkesråd i Vestfold og Telemark og Anniken Elisenberg fra ungdommens fylkesråd i Viken.

Detaljert oppsummering av episoden

 • Utfordringer med sakspapirer og kommunikasjon
  Ungdomsrepresentantene finner det utfordrende å forstå og tolke komplekse sakspapirer, spesielt innen økonomi og budsjett. Bruken av byråkratisk og komplisert språk i sakspapirene gjør det vanskelig for ungdom å delta effektivt i beslutningsprosessen. Ungdomsrepresentantene mener at demokrati og politikk bør være forståelig og tilgjengelig for alle, og at språket i dokumentene bør forenkles.
 • Ungdomsmedvirkning og innflytelse
  Ungdom ønsker større innflytelse gjennom forslagsrett og møterett i fylkeskommunale og kommunale råd. De føler seg begrenset i sin påvirkning på grunn av mangel på reell stemmerett, og at deres meninger ikke nødvendigvis blir tatt hensyn til. Ungdom ønsker å kunne ta opp egne saker på eget initiativ, men opplever at det er begrenset mulighet for dette.
 • Formelle og uformelle møteplasser
  Ungdom mener at det er viktig å ha både formelle og uformelle møteplasser for å diskutere saker og dele erfaringer. Uformelle samtaler og nettverksbygging mellom politikere og ungdomsrepresentanter er avgjørende for bedre kommunikasjon og forståelse.
 • Ønske om endring og mer inkludering
  Ungdom ønsker å være mer aktive i beslutningsprosesser og ønsker å påvirke politiske saker som angår dem direkte. De etterlyser mer inkludering og anerkjennelse fra politikere, og oppfordrer til bruk av deres erfaringer og perspektiver. Ungdom mener at politikere bør involvere dem tidlig i planleggings- og beslutningsprosesser.
 • Manglende klarhet i roller og muligheter
  Det er usikkerhet rundt hvilke roller ungdomsrepresentantene har og hvilke muligheter de har til å påvirke politiske beslutninger. Behovet for klare strukturer og møteplasser som lar ungdomsrepresentanter delta mer aktivt og initiere saker blir fremhevet.

Du kan strømme episoden direkte her i nettleseren ved å bruke spilleren over, eller så kan du finne alle episodene både i Apple Podcasts og på Spotify.

Norges best bevarte hemmelighet: hva gjør fylkeskommunen?

I den første episoden begynner vi med fylkeskommunen i det store bildet, fra klassiske spøker om at ingen vet hva fylkeskommunen gjør, til et stort folkelig engasjement i forbindelse med regionreformen. I hvor stor grad har debatten handlet om hva fylkeskommunen faktisk gjør? Hvordan kan fylkeskommunen bruke engasjementet rundt regionreformen videre framover? Hva er de største utfordringene i den videre utviklingen av fylkeskommunen?

Til å besvare disse spørsmålene har vi fått med oss fylkesordfører i Innlandet fylkeskommune og leder av Østlandssamarbeidet, Even Aleksander Hagen (Ap), og fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen (Ap).

Detaljert oppsummering av episoden

 • Fylkeskommunens lav valgdeltagelse og folkelig engasjement
  Det diskuteres at fylkeskommunen har hatt lav valgdeltagelse og begrenset folkelig engasjement. Mange ser ikke fylkeskommunen som viktig i deres daglige liv.
 • Fylkeskommunens funksjoner og tjenester
  Diskusjon om fylkeskommunens tjenester som skoler, bussdrift, tannhelse, kulturtilbud og næringsutvikling. Målet er å vise at fylkeskommunens arbeid påvirker folks hverdag.
 • Regionreform og debatt om oppsplitting
  Regionreformen førte til økt offentlig debatt og engasjement om fylkeskommunenes rolle og betydning. Deretter ble det en het debatt om oppsplitting av sammenslåtte fylkeskommuner.
 • Engasjement og valgdeltakelse
  Diskusjon om hvordan folkeavstemninger om fylkeskommunens framtid fikk betydelig oppmerksomhet og engasjement, med spesiell vekt på at nær halvparten av innbyggerne i Innlandet stemte i en slik folkeavstemning.
 • Ungdommens engasjement
  Podkastgjestene påpeker at ungdommen ofte har større engasjement knyttet til fylkeskommunens oppgaver, da de er nærmere knyttet til ting som skole, kollektivtransport og kulturtilbud.
 • Fylkesidentitet og geografisk tilknytning
  Noen innbyggere har sterkere fylkesidentitet enn andre og identifiserer seg med sitt fylke. Geografisk tilknytning spiller en rolle i folks oppfatning av fylkeskommunens betydning.
 • Behov for bedre kommunikasjon
  Det poengteres at fylkeskommunene må forbedre kommunikasjonen for å synliggjøre sine oppgaver og relevans for innbyggerne.
 • Økt fokus på regional utvikling
  Fylkeskommunene bør styrkes som regionale utviklingsaktører med mulighet til å påvirke næringsutvikling, samfunnsutvikling og andre relevante områder.
 • Samarbeid med regjeringen
  Podkastgjestene ønsker at fylkeskommunene skal få mer makt og myndighet i samfunnsutviklingen og oppnå større relevans og engasjement.
 • Valgkamp og engasjement
  I forbindelse med kommende fylkestingsvalg blir det oppfordret til å bruke det nylige engasjementet rundt fylkeskommunens rolle til å bygge videre på engasjement og deltakelse.
 • Samfunnsutfordringer
  Fylkeskommunene bør fokusere på å takle reelle utfordringer som by-land-diskusjonen, distriktsutvikling og andre spørsmål som påvirker folks hverdag.

Du kan strømme episoden direkte her i nettleseren ved å bruke spilleren over, eller så kan du finne den både i Apple Podcasts og på Spotify.