Select Page

Grønne energistasjoner

Prosjektet «Grønne energistasjoner» skal bidra til at man raskere får planlagt og bygd energistasjoner for el, hydrogen og biogass

Prosjektet «Grønne energistasjoner» skal bidra til å effektivisere fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med areal- og saksbehandling, slik at man raskere får planlagt og bygd energistasjoner for el, hydrogen og biogass. Dette skal bidra til å få ned klimagassutslippene fra tunge kjøretøy. Målsettingen i Nasjonal transportplan 2018-2029 er at 50% av alle nye lastebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2030. I januar 2023 var dette tallet 9%.

Prosjektgjennomføring

Første møte i forprosjektet ble avholdt 19. april med representanter fra fylkeskommuner og kommuner. Det treårige hovedprosjektet startet opp høsten 2022 etter at Miljødirektoratet i juni bevilget 1,5 millioner kroner i Klimasats-midler til prosjektet.

Høsten 2022 ble det gjennomført befaringer på flere potensielle energistasjonslokasjoner rundt Oslo. Her deltok representanter fra aktuelle kommuner og fylkeskommuner. En av lokasjonene har fått økonomisk støtte gjennom Gardermoen vekst til å lage et beslutningsgrunnlag om etablering av infrastruktur for nullutslippsteknologier i tilknytning til Gardermoen næringspark. Energistasjonsprosjektet vil være en kontakt- og sparringspartner for Gardermoen Vekst, og bistå dem i gjennomføringen.

Østlandssamarbeidet har også gjennomført flere møter med energiselskaper, og har deltatt på kraftsystemutredning med Elvia og Statnett. Tilgang på nett er identifisert som en av de store barrierene for utbygging av energistasjoner for tungtransport.

For å effektivisere ressursbruken ble prosjektet samorganisert med tilsvarende satsing i regi av Osloregionen IRP, og en felles koordineringsgruppe ble etablert. En felles nettside for prosjektet ble lansert i starten av 2023.

Nyheter Grønne energistasjoner