Velg en side

Klima og miljø i fokus på møte i representantskapet

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 24. mars, 2023
Bilde av Ragnhild Sjoner Syrstad, statssekretær, Klima- og miljødepartementet, som snakker til Østlandssamarbeidets representantskap, i Viken fylkestingsal, Oslo, 10. mars 2023.

Ragnhild Sjoner Syrstad, statssekretær, Klima- og miljødepartementet, på møte i representantskapet i Viken fylkestingsal, Oslo, 10. mars 2023. Foto: Kristian Singh-Nergård.

«Det grønne Østlandet» var hovedtema på representantskapets møte 10. mars. Det ble gitt tydelige politiske signaler om at fylkeskommunene må ta en aktiv rolle for å forsterke innsatsen på klima- og miljøområdet.

Statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad i Klima- og miljødepartementet deltok på møtet, og hun tok opp utfordringene knyttet til miljø og naturmangfold. Hun viste til Norges internasjonale forpliktelser og målet om å verne 30% av klodens natur. Sjoner Syrstad pekte på noen av dilemmaene man står overfor, eksempelvis når det gjelder arealbeslagene fra hyttebygging rundt omkring i landet. Hun var tydelig på at hensyn til klima, natur og miljø vil legge føringer for all framtidig politikkutvikling. Arbeidet med «Grønn bok» er et av tiltakene fra regjeringens side.

Økt politisk fokus på miljø og naturmangfold

Det ble i møtet stilt spørsmål ved om man kan miste kraften i arbeidet med klimaregnskap i fylkeskommunene når man nå også skal gå i gang med naturregnskap. Dilemmaer vil oppstå, og konflikter mellom utbygging av grønn energi, som sol- og vindparker, og vern av natur og skogsområder ble trukket fram som eksempel. Et annet dilemma er konflikten mellom vekst og vern. I utkantene, der man behøver arbeidsplasser og næringsutvikling, kan dette bli spesielt utfordrende.

Simen Kristiansen, fagsjef for bærekraftig finans i Finans Norge, var også en av innlederne på møtet. Han bekreftet at næringslivet er bevisst på at naturkrisa vil kreve omstilling, på lik linje med klimakrisa. For finansnæringen gir tap av biologisk mangfold, økosystemer og forringelse av land, jord og skog et helt nytt risikobilde. Stig Hvoslef fra Viken fylkeskommune snakket om Norges forpliktelser til å utarbeide nasjonale økosystemregnskap fra 2026. Han understreket at fylkeskommunene vil få en sentral rolle i dette arbeidet på grunn av manglende kapasitet og kompetanse i mange av de mindre kommunene.

Utbygging på areal med store karbonlagre kan føre til betydelige klimagassutslipp og samtidig redusere framtidig karbonopptak på arealet. For å forhindre slike utbyggingsprosjekter, har fylkeskommunene innledet et prosjektsamarbeid om et felles kunnskapsgrunnlag og en felles Klimasats-søknad er sendt. Samarbeidet skal bidra til å få på plass systemer, metodikk og verktøy for utvikling av kartbaserte arealregnskap.

Det grønne Østlandet

I 2021 vedtok fylkeskommunene en ny strategi for Østlandssamarbeidet. En av visjonene i strategien er at fylkeskommunene vil samarbeide for å utvikle det grønne Østlandet, en landsdel med klima- og miljøvennlige løsninger, bærekraftig ressursutnyttelse, sirkulær økonomi og grønn infrastruktur. Denne visjonen var underliggende for alle innleggene på representantskapsmøtet. Koordinator Tord Araldsen i Biogass Oslofjord orienterte om hvordan økt bruk av biogass kan bidra til å erstatte diesel, øke fangst av CO₂- og metan, redusere bruk av kunstgjødsel og øke karboninnholdet i jorda

Sekretariatsleder Jon Petter Arntzen orienterte kort om arbeidet med energistasjonsprosjektet, der de største hindringene for utbygging av infrastruktur er manglende areal, lang saksbehandlingstid og tilgang på energi. Det ble også gitt en oppdatering om arbeidet med krisa i Oslofjorden, der Østlandssamarbeidet og Osloregionen samarbeider om ulike aktiviteter og initiativ.

Ny samarbeidsavtale

I tillegg til å behandle regnskap og årsrapport for 2022, godkjente representantskapet også den nye samarbeidsavtalen som skal gjelde fra 1. januar 2024, etter delingen av fylkeskommunene Viken og Vestfold og Telemark. Samarbeidsavtalen, som også omfatter de nye fylkeskommunene i landsdelen, skal i tråd med ny kommunelov legges fram for godkjenning i de nye fylkestingene og i Oslo bystyre. Det legges til grunn at dette vil skje i løpet av høsten 2023.

Representantskapet startet også drøftingen av ny kontingentmodell for Østlandssamarbeidet. Saken skal avgjøres på neste møte i representantskapet i juni, slik at rammene for 2024-budsjettet er klar.

Bilder fra møtet til fri bruk mot kreditering finner du her.
Ønsker du å få tilsendt presentasjonene fra møtet kan du ta kontakt med sekretariatet.

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kunnskapsdepartementet (KD) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Mette Kalve Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier