Velg en side

Nasjonal transportplan

Arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) er høyt prioritert i satsingen på samferdsel

2019

Revidert Østlandspakke – få fart på samferdselsutbyggingen!

Fagpolitisk utvalg godkjente på møte 25. april 2019 Østlandssamarbeidets strategiske innspill til ny NTP.

Strategidokumentet finner du ved å klikke her (PDF).

Som bakgrunnsmateriale til strategidokumentet vises det til følgende vedlegg:

Vedlegg 1a: Befolkningsutvikling Østlandet
Vedlegg 2a: Oslo-Trondheim
Vedlegg 2b: Oslo-Bergen/Haugesund
Vedlegg 2c: Oslo-Grenland-Kristiansand-Stavanger
Vedlegg 2d: Oslo-Kongsvinger-Stockholm
Vedlegg 2e: Oslo-Gøteborg
Vedlegg 2f: Jyllandskorridoren
Vedlegg 4a: Hovedstadsområdet
Vedlegg 4b: Buskerudbyen
Vedlegg 4c: Mjøsbyen
Vedlegg 4d: Nedre Glomma
Vedlegg 4e: Moss
Vedlegg 4f: Vestfoldbyen
Vedlegg 4g: Grenland

2015

Forrige versjon av Østlandspakka ble godkjent av kontaktutvalget på møte 5. juni 2015. Dette dokumentet ble i juni 2015 oversendt Samferdselsdepartementet som Østlandssamarbeidets felles innspill til NTP 2018-2029.

2015-06-05 Revidert Østlandspakke

Økt satsing på jernbane og annen kollektivtrafikk er viktigste prioritering innen samferdsel på Østlandet. Men det er også nødvendig å fullføre utbyggingen av hoved-vegene gjennom landsdelen. Norge er kommet i en uakseptabel situasjon når det gjelder jernbane og veg – langsom utbygging og stort etterslep i vedlikehold. Det er tid for handling og nye grep. Vi må sette av nødvendige ressurser for å bygge ut et moderne og bærekraftig transportsystem. Oslo kommune og de sju fylkeskommunene på Østlandet er enige om hvilke prioriteringer som er viktigst.

SSBs prognoser viser at de åtte fylkene på Østlandet om 20 år vil ha 500 000 flere innbyggere enn i dag. Det er like mye som dagens befolkning i Drammen, Kristiansand, Stavanger, Trondheim og Tromsø til sammen. Stor befolkningsvekst og økning i transportbehovet, sammen med tidligere etterslep, gjør det absolutt nødvendig med nye grep. Virkningene vil ellers bli svært alvorlige for næringslivet og innbyggerne – både på Østlandet og i resten av Norge.

Hva er Østlandspakka?

  1. Hovedmålet med Østlandspakka er et opplegg for forsert samferdselsutbygging på Østlandet, med sikte på å oppnå reduksjon i ulykker, bedre framkommelighet for næringslivet og reduserte miljøulemper.
  2. Østlandspakka bygger på den foreslåtte strategi for regional utvikling, med en mer balansert utvikling på Østlandet, med byer i en flerkjernestruktur og utbygging av viktige transportkorridorer.
  3. Østlandspakka er et innspill til Nasjonal transportplan 2002-2011. Østlandspakka tar bl.a. opp i seg regionale bompengeprosjekter som er vedtatt eller er under planlegging.

Full utbygging av jernbanen med dobbeltspor på InterCity-triangelet – strekningene mellom Oslo og Halden, Skien og Lillehammer – er det viktigste tiltaket. Denne utbyggingen må gjennomføres innen 2023. Utbygging av jernbanen på Østlandet er grunnlaget for en moderne jernbane i Norge. Det er en avgjørende forutsetning for at Norge skal kunne nå sine nasjonale klimamål, og det vil føre til mindre svevestøv og lokal forurensning. I Oslo og Akershus er det i tillegg til en jernbanesatsing nødvendig å videreutvikle T-banenettet for å øke antall kollektivreiser og dermed bedre framkommeligheten på vegene. Det er også nødvendig å fullføre en sammenhengende utbygging av hovedvegene i de fem nasjonale transportkorridorene gjennom Østlandet – med 4-felts veg eller to-felts veg med midtdelere.

En betydelig økning i bevilgningene til samferdsel er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å rette opp forfall og utbyggingsbehov. Dagens statsbudsjettfinansiering med sitt ettårige perspektiv, kontant-prinsipp og mangel på skille mellom investering og drift, ikke er egnet til å ivareta investeringer i infrastrukturen. Prosjektfinansiering er nødvendig for å skape forutsigbare budsjetter og konsentrerte anleggsperioder. Det vil gi effektiv gjennomføring av utbyggingsprosjektene.

Staten må ta ansvar for utbyggingen av jernbanetilbudet og dermed sørge for både bedre infrastruktur og jernbanetransport med høy frekvens, regularitet og kvalitet. Samtidig må Oslo kommune og fylkeskommunene gis gode og forutsigbare rammebetingelser slik at de kan ivareta den øvrige regionale og lokale kollektivtrafikken.

Revidert Østlandspakke
Fylkeskommunenes utalelser

1999

Kontaktutvalget vedtok hovedinnholdet i en samferdselspakke for Østlandet (Østlandspakka) 20. august 1999. Østlandspakka er senere behandlet av alle fylkeskommunene, og alle fylkeskommunene har ved den politiske behandling gitt full tilslutning til hovedelementene i pakka.

Østlandspakka 1999

Ny bussterminal ved Oslo S

Kollektivtrafikk med buss er et viktig element i Østlandspakka. For tiden pågår et arbeid for å kartlegge muligheter for en ny bussterminal, da kapasiteten ved dagens terminal er sprengt. På oppdrag fra Ruter As har Rambøll laget en utredning som viser muligheter nær Oslo S. Vedlagte rapport er foreløpig ikke behandlet i Ruters styre.

Bussterminal Oslo S (10-03-04)

Hurtiglenker for samferdsel

Nyheter NTP

Krever økt satsing på jernbane

Krever økt satsing på jernbane

Konferansen samlet beslutningstakere, eksperter og interessenter for å diskutere begrensninger og muligheter knyttet til jernbanenettet i Viken. Fylkesrådsleder i Viken, Siv Henriette Jacobsen, som også representerer Viken fylkeskommune i Østlandssamarbeidets...

les mer