Velg en side

Fylkeskommunene på Østlandet løftet fram kollektivtransport, jernbane og veivedlikehold i møte med Samferdselsdepartementet

av Kristian Singh-Nergård |
Først publisert 14.11.23
Olav Skinnes (Ap), fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune på møte i fagpolitisk utvalg for samferdsel i Galleri Oslo, 28. november 2022.

Olav Skinnes (Ap), leder for Østlandssamarbeidets fagpolitiske utvalg for samferdsel og fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Fylkeskommunene på Østlandet hadde et tydelig felles budskap på innspillsmøte med Samferdselsdepartementet 14. november. På møtet var Oslo kommune, Innlandet fylkeskommune og Viken fylkeskommune invitert til å presentere egne posisjoner i forbindelse med ny Nasjonal transportplan (NTP) 2025-2036. Nye Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner deltok også på møtet, mens Vestfold og Telemark deltok på tilsvarende møte 31. oktober.

I tillegg til at den enkelte fylkeskommune presenterte egne prosjekter og prioriteringer, ble det i møtet satt av tid til at fylkeskommunene kunne presentere et felles landsdelsbudskap med utgangspunkt i høringsdokumentet som ble oversendt fra Østlandssamarbeidet til Samferdselsdepartementet før sommeren. Budskapet i møtet fra fylkeskommunene handlet blant annet om grønn omstilling, reduksjon av klimagassutslipp i transportsektoren og en tydelig beskjed om at NTP må utformes som en helhetlig plan på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.

–  Vi må ta flere aktive grep for å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren. Økt satsing på kollektivtransport og jernbane er da aller viktigst, sier Olav Skinnes, leder av Østlandssamarbeidets fagpolitiske utvalg for samferdsel og fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune. I sitt innlegg til Samferdselsdepartementet understreker han også behovet for å styrke veivedlikeholdet på fylkesveiene.

I innspillet fra fylkeskommunene på Østlandet ble det også lagt vekt på at tiltakene i NTP må bidra til å redusere nedbygging av areal. Dette handler både om naturmangfold og karbonlagring i grunnen. Fylkeskommunene krever også en økonomisk ramme som minimum tilsvarer ramme 3 i prioriteringsoppdraget.

Dette er de konkrete innspillene som fylkeskommunene ønsker at Samferdselsdepartementet skal prioritere i arbeidet med ny NTP:

  • Prioritering av kollektiv, gange og sykkel
  • Prioritere prosjekter og investeringer innenfor jernbanesektoren. Ambisjonen om dobbeltspor på indre og ytre InterCity må ligge fast.
  • Likestille fylkesveiene og riksveiene med hensyn til finansiering av drift og vedlikehold
  • Prioritere byene i større grad enn tidligere
  • Utforme tydeligere statlige insentivordninger for mindre og mellomstore byområder
  • Videreføre nullvisjonen om ingen alvorlig skadde og drepte i veitrafikken
  • Utforme bedre insentivordninger for raskere omlegging til grønn og utslippsfri godstransport
  • Utforme tydelige strategier og tidsplaner for utbygging av de viktigste grensekryssende korridorene

Samferdselsdepartementet skal legge frem ny NTP i 2024 med forventet behandling av Stortinget i juni 2024.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Arve Høiberg Aud Hove Baltic Sea Youth Platform Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC BSSSC Youth Bærekraft CBSS Circle K Norge CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Dovrebanen Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesprat Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hanne Tollerud Helge Orten Hurdalsplattformen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jarle Backer Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norsk senter for sirkulær økonomi Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Moe Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Podkast Raymond Johansen Regionreformen Reklima Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sigrun Myrvang Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier