Velg en side

Fylkeskommunene på Østlandet løftet fram kollektivtransport, jernbane og veivedlikehold i møte med Samferdselsdepartementet

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 14. november, 2023
Olav Skinnes (Ap), fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune på møte i fagpolitisk utvalg for samferdsel i Galleri Oslo, 28. november 2022.

Olav Skinnes (Ap), leder for Østlandssamarbeidets fagpolitiske utvalg for samferdsel og fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Fylkeskommunene på Østlandet hadde et tydelig felles budskap på innspillsmøte med Samferdselsdepartementet 14. november. På møtet var Oslo kommune, Innlandet fylkeskommune og Viken fylkeskommune invitert til å presentere egne posisjoner i forbindelse med ny Nasjonal transportplan (NTP) 2025-2036. Nye Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner deltok også på møtet, mens Vestfold og Telemark deltok på tilsvarende møte 31. oktober.

I tillegg til at den enkelte fylkeskommune presenterte egne prosjekter og prioriteringer, ble det i møtet satt av tid til at fylkeskommunene kunne presentere et felles landsdelsbudskap med utgangspunkt i høringsdokumentet som ble oversendt fra Østlandssamarbeidet til Samferdselsdepartementet før sommeren. Budskapet i møtet fra fylkeskommunene handlet blant annet om grønn omstilling, reduksjon av klimagassutslipp i transportsektoren og en tydelig beskjed om at NTP må utformes som en helhetlig plan på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.

–  Vi må ta flere aktive grep for å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren. Økt satsing på kollektivtransport og jernbane er da aller viktigst, sier Olav Skinnes, leder av Østlandssamarbeidets fagpolitiske utvalg for samferdsel og fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune. I sitt innlegg til Samferdselsdepartementet understreker han også behovet for å styrke veivedlikeholdet på fylkesveiene.

I innspillet fra fylkeskommunene på Østlandet ble det også lagt vekt på at tiltakene i NTP må bidra til å redusere nedbygging av areal. Dette handler både om naturmangfold og karbonlagring i grunnen. Fylkeskommunene krever også en økonomisk ramme som minimum tilsvarer ramme 3 i prioriteringsoppdraget.

Dette er de konkrete innspillene som fylkeskommunene ønsker at Samferdselsdepartementet skal prioritere i arbeidet med ny NTP:

  • Prioritering av kollektiv, gange og sykkel
  • Prioritere prosjekter og investeringer innenfor jernbanesektoren. Ambisjonen om dobbeltspor på indre og ytre InterCity må ligge fast.
  • Likestille fylkesveiene og riksveiene med hensyn til finansiering av drift og vedlikehold
  • Prioritere byene i større grad enn tidligere
  • Utforme tydeligere statlige insentivordninger for mindre og mellomstore byområder
  • Videreføre nullvisjonen om ingen alvorlig skadde og drepte i veitrafikken
  • Utforme bedre insentivordninger for raskere omlegging til grønn og utslippsfri godstransport
  • Utforme tydelige strategier og tidsplaner for utbygging av de viktigste grensekryssende korridorene

Samferdselsdepartementet skal legge frem ny NTP i 2024 med forventet behandling av Stortinget i juni 2024.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brussel BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Rune Hogsnes Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier