Velg en side

Årsrapport 2021

Her er Østlandssamarbeidets årsrapport for 2021

Ny strategi

I 2021 ble det vedtatt en ny overordnet strategi for Østlandssamarbeidet, Østlandet 2030. Strategien setter rammene for samarbeidet fram mot 2030, med bærekraftsmålene som en grunnstein.

Strategien definerer tre visjoner for utviklingen i landsdelen:

  • Det grønne Østlandet.
  • Det inkluderende Østlandet.
  • Det konkurransedyktige Østlandet.

I tillegg beskriver strategien de tre rollene til Østlandssamarbeidet:

  • Felles stemme i interessepolitikken.
  • Arena for læring og erfaringsutveksling.
  • Ressursbesparende samarbeid og koordinering.

Samferdsel

Tog under bro ved barcode

Foto: Kristian Singh-Nergård

Samferdsel har vært et prioritert politikkområde for Østlandssamarbeidet også i 2021.

Samarbeidet ledes av fagpolitisk utvalg for samferdsel. I tillegg til administrativ samferdselsgruppe har Østlandssamarbeidet to faggrupper som bistår i det operative arbeidet; Mobilitetsgruppen og faggruppen for InterCity og NTP.

InterCity

InterCity er fylkeskommunenes viktigste fellesprosjekt, og den viktigste informasjonen om prosjektet er samlet på en egen nettside for InterCity.

Ambisjonsnivået for InterCity-utbyggingen må opprettholdes! Det var hovedbudskapet i frokostmøte med samferdselsminister Knut Arild Hareide, og i møter med de ulike fraksjonene i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite før Nasjonal transportplan 2022-33 ble lagt fram 19. mars 2021.

I en pressemelding og i høringen på Stortinget ble det uttrykt skuffelse over jernbanekuttene i NTP-forslaget. Det var derfor gledelig at et bredt flertall på Stortinget, i forbindelse med behandlingen av NTP-forslaget, gjorde det klart at målet om utbygging også av ytre InterCity må ligge fast på Dovrebanen, Vestfoldbanen og Østfoldbanen.

I forbindelse med at landet fikk en ny regjering etter valget, ble det fra Østlandssamarbeidet arbeidet aktivt med å få inn tydelige formuleringer om InterCity i den nye regjeringsplattformen.

Grensekryssende korridorer

Sammen med andre europeiske regioner langs ScanMed-korridoren, jobber Østlandssamarbeidet med å styrke transportkorridorene mellom Norge og Europa. På generalforsamlingen i Berlin ble en ny samarbeidsavtale for Scandria Alliance vedtatt, og nye regioner ønsket velkommen som medlemmer. En styrket og mer slagkraftig allianse gjør det enklere for fylkeskommunene på Østlandet å fremme egne posisjoner overfor EU-kommisjonen.

Østlandssamarbeidet gav også et tydelig høringsinnspill i forbindelse med revisjonen av TEN-T-retningslinjene. Her ble blant annet betydningen av de grensekryssende transportkorridorene fremhevet.

Østlandssamarbeidet er også med som observatør i STRING, som er et grensekryssende samarbeid i aksen mellom Oslo og Hamburg.

Webinarer

Også i 2021 har det pandemien gjort det nødvendig å bruke digitale kanaler, og Østlandssamarbeidet har på samferdselsområdet gjennomført flere webinar med stor deltakelse. Du kan lese mer om disse arrangementene her:

Næring og kompetanse

Fylkeskommunens integreringsrolle

Møte i fagpolitisk utvalg næring og kompetanse i Oslo, 8. oktober 2021. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse har hatt et variert program for 2021.

I februar hadde utvalget et europeisk fagmøte med hovedfokus på Brexit og konsekvenser for norsk næringsliv. NHO fortalte om utfordringene Brexit skaper for norsk næringsliv, supplert av en bedriftscase med Batteriretur fra Fredrikstad. Utenriksdepartementet orienterte om arbeidet med ny frihandelsavtale. I tillegg fikk utvalget høre om de nye programmene til Horisont Europa, Erasmus+ og Interreg.

Fullføringsreformen var på dagsorden for et dialogmøte med Kunnskapsdepartementet i juni. Statssekretær Anja Johansen (V) orienterte om reformen, etterfulgt av kommentarer og spørsmål fra utvalget. Fylkeskommunene var i all hovedsak positive til reformen, men var opptatt av praktisk gjennomføring og at den måtte følges opp med tilstrekkelig ressurser.

I oktober hadde fagpolitisk utvalg sitt første fysiske møte. Fylkeskommunens integreringsrolle var på dagsorden, med faglige innledninger og politisk diskusjon.

Fagpolitisk utvalg vedtok også å sende forslaget til ny strategi for samarbeid om høyere yrkesfaglig utdanning ut på høring. Strategien sluttbehandles våren 2022.

Europa

Europaforum 2021

Kåre Pettersen (V) orienterte om Vestfold og Telemarks internasjonale strategi på Østlandssamarbeidets Europaforum på Lillehammer, 30. september 2021. Foto: Kristian Singh-Nergård

Europapolitisk samarbeid er en viktig tverrgående prioritet i Østlandssamarbeidet.

I 2021 har Østlandssamarbeidets Europaforum gjennomført to møter – et digitalt med fokus på interessepolitisk arbeid og påvirkning inn mot EUs institusjoner og et todagers arbeidsmøte på Lillehammer med fokus på dialog samt læring og erfaringsutveksling mellom fylkeskommunene i det europapolitiske arbeidet.

Arbeidet med nye Interreg-program 2021-2027 har stått høyt på dagsorden og nye programmer er utviklet og ferdigstilt gjennom året til tross for at alle møter har vært avholdt digitalt. Østlandssamarbeidets sekretariat har rollen som nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Østersjøprogrammet. Den økonomiske innsatsen fra Norge til Interreg-programmene kom under press i høst da statsbudsjettet for 2022 kuttet betydelig i rammen. Østlandssamarbeidet har vært engasjert i arbeidet med å få kuttene reversert.

Samarbeidet rundt Østersjøen og Norges deltakelse har vært belyst gjennom to seminarer i samarbeid med bl.a. Utenriksdepartementet i regi av Let’s Communicate-prosjektet. Et digitalt i februar og et hybridmøte i Oslo i september. Gode historier med norske deltakere er delt digitalt gjennom året.

Ungdom

ØstsamUng Kongsvinger 2021

Samling i ØstsamUng på Kongsvinger, 4. november 2021. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Ungdomsnettverket ØstsamUng hadde ingen samlinger i 2020 på grunn av pandemien, og vårsamlingen i 2021 ble også avlyst. I stedet ble det gjennomført et digitalt infomøte om ungdomsnettverket og mulighetene for å delta i europeisk ungdomsarbeid.

I november ble den første ØstsamUng-samlingen avholdt på Kongsvinger, inkludert et dialogmøte mellom ØstsamUng og Østlandssamarbeidets representantskap. Temaene for samlingen var ungdomsmedvirkning og grønn mobilitet. Ungdommene hadde tydelige ønsker om bedre medvirkning og bedre opplæring, i en diskusjonsrunde som skapte temperatur. De var også opptatt av et bedre tilbud og enklere løsninger for kollektivtransport og mobilitet. Her var det bred enighet om målene, men fylkespolitikerne understreket at manglende ressurser er et problem.

Deltakelse på noen europeiske ungdomsarenaer koordineres gjennom ØstsamUng. Ungdomsmedvirkning er bl.a. en prioritet for BSSSC, og var en prioritet for det norske formannskapet i Østersjørådet i 2021.

Norske ungdomsrepresentanter deltok på BSSSCs ungdomsarrangement i Kaliningrad i 2021, og ØstsamUng foreslo at Norge skal være vertskap for tilsvarende arrangement våren 2022. Representantskapet innarbeidet dette i handlingsplanen.

Østlandsutstillingen

Østlandsutstillingen 2021, 24.04 – 20.06 Trafo Kunsthall, Asker

Østlandsutstillingen 2021, 24.04 – 20.06 Trafo Kunsthall, Asker. Foto: Jens Hamran.

Fylkeskommunene har gjennom mange år samordnet støtten til Østlandsutstillingen via Østlandssamarbeidet. Året 2021 blir det siste i rekken. Våren 2021 besluttet representantskapet å fortsette dette kulturpolitiske samarbeidet utenfor rammen av Østlandssamarbeidet fra 1. januar 2022. Samarbeidet på kulturområdet har i 2021 vært koordinerte av en egen kulturgruppe.

Østlandsutstillingen 2021 ble vist i Trafo Kunsthall i Asker og i Vestfold Kunstsenter i Tønsberg. I tillegg har utstillingen satset på økt formidling i digitale medier på grunn av koronapandemien.