Select Page

Høy temperatur og ønsker om mer ungdomsmedvirkning

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 22. November, 2021
Trym Mathisen Gullvog (Viken), Even Aleksander Hagen (fylkesordfører Innlandet) og Ingrid Elisabeth Volungholen (Innlandet) på samling i ØstsamUng på Kongsvinger 4. november 2021.

Trym Mathisen Gullvog (Viken), Even Aleksander Hagen (fylkesordfører Innlandet) og Ingrid Elisabeth Volungholen (Innlandet) på samling i ØstsamUng på Kongsvinger 4. november 2021. Foto: Kristian Singh-Nergård

3. og 4. november møttes ØstsamUng til samling på Kongsvinger. Her var temaene blant annet ungdomsmedvirkning, internasjonalt ungdomsarbeid og kollektivtilbud og mobilitet for ungdom i by og distrikt. Samlingen kulminerte i et dialogmøte med politikerne i Østlandssamarbeidets representantskap.

ØstsamUng er Østlandssamarbeidets eget ungdomsnettverk, og er en arena hvor ungdomsrepresentanter fra fylkene på Østlandet kan samles for å dele erfaringer og diskutere felles utfordringer og løsninger.

Forberedelser, gruppearbeid og foredrag

Første del av samlingen ble brukt til erfaringsdeling. Representantene for ungdomsråd- og ting i de fire fylkene brukte litt tid på å bli kjent og oppdatere hverandre på hva de jobber med på hjemmebane. Videre ble det orientert om status fra det internasjonale ungdomsarbeidet, med presentasjon av arbeidet iblant annet BSSSC Youth (Baltic Sea States Subregional Co-operation), Nordsjøkommisjonen og AER Youth Regional Network (Assembly of European Regions).

Rådgiver for innbyggermedvirkning i Viken fylkeskommune, Rina Yamamoto, holdt et foredrag om ungdomsmedvirkning, med fokus på å forberede delegasjonen på dialogmøtet med representantskapet neste dag. Deretter ble det lagt opp til gruppearbeid og oppsummering i plenum.

På dag to var det kollektivtilbud og mobilitet for ungdom i by og distrikt som sto i fokus. Ole Sondre Elgshøen fra Innlandstrafikk holdt innledning, og deretter var det lagt opp til gruppearbeid og oppsummering i plenum. Videre fortsatte de forberedelsene til dialogmøtet med representantskapet, blant annet ved debattlek med hjelp av Tor Abild og Ronja Borgemyr fra Fundatum.

Dialogmøte med representantskapet

Siste punkt for samlingen var et dialogmøte med Østlandssamarbeidets representantskap, som også hadde sitt høstmøte på Kongsvinger. Representantskapet er Østlandssamarbeidets øverste politiske organ, og består av to representanter fra hver fylkeskommune. I dette møte ble det blant annet diskutert ungdomsmedvirkning, herunder møte- og talerett på møter i fylkesting/bystyre, og kollektivtransport og mobilitet for ungdom i by og distrikt. Ungdomsrepresentantene holdt gode innlegg, og det ble en påfølgende god faglig debatt med tidvis høy temperatur.

Ønske om mer ungdomsmedvirkning

Først holdt Ingrid Elisabeth Volungholen (Innlandet) og Trym Mathisen Gullvog (Viken) et innlegg om ungdomsmedvirkning, med spesielt fokus på talerett i fylkestinget.

Terje Riis Johansen på samling i ØstsamUng på Kongsvinger 4. november 2021.

Terje Riis Johansen på samling i ØstsamUng på Kongsvinger 4. november 2021. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Her ble det en påfølgende livlig debatt, hvor fylkesordfører i Vestfold og Telemark, Terje Riis Johansen (Sp), var uenig med ungdomsrepresentantene og mente at fylkestinget tilhører de folkevalgte. Han sa at et alternativ er å senke stemmeretten til 16 år, slik at ungdom kan velges inn, men understreket at han var imot dette også. Ungdomsrepresentanter fra Riis Johansens eget fylke svarte at de representerer flere enn bare de ned til 16 år, men også ungdomsskoleelever ned til 13 år. Det var også uenighet om definisjonen av det å være folkevalgt, der ungdomsrepresentantene var klare på at de var folkevalgte, mens Johansen påpekte at de ikke var folkevalgt til fylkestinget.

Representantskapets leder og fylkesordfører i Innlandet, Even Aleksander Hagen (Ap), var enig med Riis Johansen, og mente at det medfører utfordringer å slippe til andre enn de som er folkevalgt til fylkestinget. I motsetning til Riis Johansen er han for å senke stemmeretten til 16 år, og understreket at ungdomsrådene har mulighet til å gi innspill til fylkestingene, og det eksisterer andre måter å påvirke, som møter med fylkesordførerne og andre politiske organ.

– Vi er de underrepresenterte blant de underrepresenterte, sa Mathisen Gullvog. – Vi er oppnevnt av fylkestinget, men vi er et talerør uten talerett.

Ønske om å arrangere BSSSC Youth sitt vårmøte i Norge

Antonio G. W. Serri (Viken), som nylig hadde deltatt på BSSSC Youth sitt høstmøte 2021 i Kaliningrad (Russland) orienterte om arrangementet og ungdomsmedvirkning i Europa. Han tok også til ordet for at ØstsamUng kunne være vertskap for BSSSC Youth sitt vårmøte 2022 i Norge, noe politikerne stilte seg positive til.

Kollektivtilbud og mobilitet for ungdom i by og distrikt

Arvid Tommy Müller (Vestfold og Telemark) og Mathias Nikolai Berg (Oslo) på samling i ØstsamUng på Kongsvinger 4. november 2021.

Arvid Tommy Müller (Vestfold og Telemark) og Mathias Nikolai Berg (Oslo) på samling i ØstsamUng på Kongsvinger 4. november 2021. Foto: Kristian Singh-Nergård

Arvid Tommy Müller (Vestfold og Telemark) og Mathias Nikolai Berg (Oslo) holdt et innlegg om kollektivtilbud og mobilitet for ungdom i by og distrikt. De vektla blant annet at det bør finnes enkle muligheter for å bestille billetter, og at alt (tog, buss, etc.) bør være tilgjengelig i én app, som fungerer på tvers av fylkesgrenser og tilbydere. «Entur» kan utvikles til å fylle denne rollen, men fungerer ikke godt nok i dag. De ønsker også bedre medvirkning når nye tilbud skal utvikles.

Delegasjonen fra ungdomsrådet i Vestfold og Telemark nevnte det som spesielt problematisk at muligheten for reise med tog ikke ligger i busskortet, og at lærlinger, som ikke tjener like godt som andre ansatte, burde få studentrabatt.

Hagen var enig med ungdomsrepresentantene, men var klar på at det er en utfordring med midlene. Tre fjerdedeler går til skoleskyss, og da er det lite handlingsrom for å bedre det øvrige tilbudet.

Fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen (Ap), påpekte at tilgang til egen bolig og tilgang til kollektivtransport er hovedutfordringen for unge mennesker. Hun var klar på at bestillingsruter må benyttes mer i framtida.

Riis Johansen understreket at når det kommer til kollektivsatsingen er politikerne og ungdomsrepresentantene enige. Han sa at de er på jakt etter gode løsninger, men samtidig på jakt etter penger. Færre kjører buss etter pandemien og inntektene uteblir. Her må fylkeskommunene få kompensasjon fra staten for å kunne satse mer. Hvis ikke må tilbudet reduseres.

Også i Oslo er mangel på midler til satsing en utfordring. Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Hellvin Stav (MDG), sa at det bevilges mye penger til samferdsel gjennom Nasjonal transportplan. Den største utfordringen er å få staten med på kompensasjonsordningen for å unngå å kutte i tilbudet.

Ungdomsrepresentanten Ingrid Elisabeth Volungholen, forklarte at for henne er det vanskelig å søke jobber fordi hun ikke vet om hun kommer seg til og fra jobb, spesielt på kveldstid. Da er hun avhengig av skyss, og dette er avgjørende for om hun kan si ja til en jobb eller ikke. Politikerne gav uttrykk for at det gjorde inntrykk å høre dette, og at det er viktig å få konkrete eksempler på hvor utfordringene ligger.

Ungdomsrepresentantene foreslo også at man må tenke på mobilitet. De tradisjonelle busskuret trenger en oppgradering, og bør kombineres med muligheter for sykkelparkering, el-sparkesykler og kanskje ladepunkt for el-bil. Videre ble apper og tilbud som «Hent meg», «Trygt Hjem» og «Hjem for en 50-lapp» nevnt. Tilbudene kan være gode om de er riktig utformet, og ungdom faktisk får god nok informasjon om at de finnes.

Hagen sa at de merker seg gode tilbakemeldinger fra ungdomsrepresentantene på ting som ikke fungerer. De er avhengige av tilbakemeldinger for å kunne bedre tilbudene, og la vekt på at politikerne og ungdomsrepresentantene er enige om mye. Videre understreket han at de jobber hardt med InterCity i Østlandssamarbeidet, for å knytte Østlandet sammen.

Riis Johansen avsluttet med å si at de prøver å gjøre det billigere å krysse sonegrenser.
– Dette skal vi klare å fikse, sa han til applaus fra ungdomsrepresentantene.

Se flere bilder fra samlinga på vår Flickr-konto.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jan Carsten Gjerløw Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Kirsti Slotsvik Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier