Select Page

Østlandssamarbeidet ber regjeringen prioritere Interreg

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 15. October, 2021
Bilde av et kart over Europa

Foto: <a href="https://unsplash.com/@kobuagency" target="_blank" rel="noopener">KOBU Agency</a>

I forslaget til statsbudsjett for 2022 bryter den avtroppende Regjeringen sitt eget vedtak og kutter den årlige bevilgningen til Interreg 2021-2027 med 36 millioner kroner. Dette setter hele den norske deltakelsen i Interreg i fare og signaliserer samtidig at Norge ikke er en troverdig partner. Østlandssamarbeidet anmoder den nye regjeringen om å tilbakeføre midler til regional- og distriktsutvikling gjennom Interreg i statsbudsjettet.

Deltakelse i europeiske programmer og prosjekter gir stor merverdi i form av økt kompetanse og motivasjon – både politisk og administrativt. I tillegg er Interreg-midlene viktige for oppgaveløsning på regionalt plan over hele Norge. Midlene som bevilges til norsk deltakelse i Interreg blir i sin helhet tilbakeført til norske aktører som inngår i relevante og gode samarbeidsprosjekter.

Statsråd i Kommunal- og moderniseringsdepartementet bekreftet i 2019 at Norge vil delta i Interreg i ny programperiode og norsk nasjonalt bidrag over statsbudsjettet for programperioden 2021-2027 er kommunisert til samarbeidslandandene i hver programgeografi og til EU-kommisjonen – med forbehold om årlige bevilgninger. De norske representantene i programutviklingsarbeidet har lagt dette til grunn. I statsbudsjettet for 2021 fulgte regjeringen opp vedtaket og bevilget den årlige andelen i henhold til totalrammen for 7-års perioden. I år foreslår den avtroppende regjeringen altså et samlet kutt på over 25%, herunder kutt til samarbeid i nærområdene i Nordsjø- og Østersjøregionen med 65%.

Store utfordringer som klima, grønn omstilling, migrasjon og digitalisering, samt behovet for samfunnsutvikling etter koronapandemien trenger løsninger på tvers av landegrensene. Det er behov for mer europeisk samarbeid framover – ikke mindre!

Østlandssamarbeidet har derfor sendt følgende brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Finansdepartementet og Utenriksdepartementet:

Landene i Europa har store felles utfordringer både innenfor klima, grønn konkurransekraft, migrasjon og digitalisering. En bærekraftig samfunnsutvikling innebærer fortsatt samarbeid og felles løsninger på tvers av landegrensene – både nasjonalt og regionalt.

Det er derfor viktig at den nye regjeringen legger til rette for at fylkeskommunene fortsatt kan ha et sterkt europapolitisk engasjement. Gjennom dialog, nettverksbygging, konkrete prosjekt og gjennom deltakelse i europeiske nettverk og organisasjoner, arbeider fylkeskommune for å ivareta norske nasjonale og regionale interesser. Norsk deltakelse i Interreg er et spesielt viktig verktøy i lys av dette.

Østlandssamarbeidet anmoder derfor regjeringen om å:

  • tilbakeføre postene i statsbudsjettet for 2022 kapittel 553, som gjelder norsk deltakelse i Interreg (post 63) og Nordisk og europeisk samarbeid (post 76), til minimum samme nivå som for året 2021.
  • sikre forutsigbarhet og langsiktighet for Norges deltakelse i Interreg for perioden 2021-2027. For at Norge skal kunne være en likeverdig aktør i programmene, må den norske deltakelse ligge fast på det nivået som er avtalt med nabolandene i programutviklings-arbeidet. Dette må gjelde for alle programmene som Norge er en del av.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jan Carsten Gjerløw Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Kirsti Slotsvik Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier