Velg en side

Østlandssamarbeidet vil ha jernbane og InterCity inn i regjeringsplattformen

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 30. september, 2021
Bilde av Stortinget en sommerdag med grønt gress i forkant og blå himmel i bakgrunnen.

Regjeringssonderingene på Hurdalsjøen Hotell & Spa har de siste dagene vært fulgt med stor spenning, og det er nå avklart at SV har valgt å trekke seg fra de videre forhandlingene med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Sonderingene vil nå gå over til bilaterale forhandlinger mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Østlandssamarbeidet legger til grunn at den nye regjeringen tar klimaendringene og det grønne skiftet på alvor. Derfor ønsker Østlandssamarbeidet at InterCity-utbyggingen får en sentral plass i den nye regjeringsplattformen. Østlandssamarbeidet har derfor bedt forhandlingsdelegasjonene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet om å innarbeide følgende tekst i den nye regjeringsplattformen:

Regjeringen vil prioritere samferdselsprosjekter som bidrar til reduksjoner i klimagassutslippene. En sterk satsing på jernbanen har derfor høy prioritet.

For å begrense biltrafikken og for å styrke jernbanens konkurransekraft, må infrastrukturinvesteringene i byområdene vris fra vei til jernbane. 

Regjeringen vil prioritere InterCity-utbyggingen og bygging av en ny togtunnel gjennom Oslo. Prosjektet vil bidra til en mer balansert befolkningsutvikling på Østlandet og vil være viktig både for byutvikling og næringsutvikling i hele landsdelen.

Både for gods- og persontransport vil InterCity-utbyggingen være viktig. Utbyggingen vil knytte sammen større regioner og landsdeler i Sør-Norge og vil samtidig være helt avgjørende for å effektivisere de grensekryssende korridorene både mot Stockholm og mot Gøteborg/København, samt Jyllandskorridoren.

Regjeringen vil:

  • opprettholde ambisjonsnivået for InterCity og legger til grunn at det som hovedprinsipp skal planlegges for dobbeltspor helt fram til Halden, Skien, Hønefoss og Lillehammer. Dersom effektmålene (reisetider, regularitet og frekvens) på enkeltstrekninger kan oppnås på andre måter, skal dette vurderes.
  • gi prosjektplanleggingen høyere prioritet, slik at byer og kommuner langs de ulike InterCity-traseene unngår unødvendig båndlegging av store arealer.
  • forsterke samarbeidet og dialogen med fylkeskommunene og kommunene slik at man får på plass gode og helhetlige løsninger.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kunnskapsdepartementet (KD) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Mette Kalve Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier