Velg en side

Østlandssamarbeidet i møter med regjeringen og Stortinget om InterCity

av Jon Petter Arntzen |
Først publisert 13.01.21
Kollasj med John-Ragnar Aarset og Anders Tryvand.

Foto: regjeringen.no.

I møte med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet la Østlandssamarbeidet frem felles innspill til prioriteringer i Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033, med InterCity som fremste felles prosjekt. Fylkeskommunene har også hatt dialogmøter med partifraksjoner i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Fylkeskommunene møtte Samferdselsdepartementet ved statssekretærene John-Ragnar Aarset og Anders Tyvand 12. januar. Østlandssamarbeidets leder, fylkesordfører Even Aleksander Hagen, presenterte fylkeskommunenes felles prioriteringer og innspill til ny NTP.

Hovedbudskapet er at toget vil være nøkkelen for effektiv og klimavennlig person- og godstransport mellom byene i fremtiden. For å møte befolkningsveksten i landsdelen og næringslivets transportbehov er det nødvendig at InterCity prioriteres og at det sikres kontinuitet i planlegging og utbygging. Dette er viktig for å kunne utvikle fremtidsrettede og bærekraftige mobilitetsløsninger i og rundt byene.

InterCity er ikke bare et landsdelsprosjekt, men også et prosjekt som vil knytte landet tettere sammen. I tillegg er InterCity viktig for utviklingen av transportkorridorer til våre naboland og videre ut i Europa.

Fylkeskommunene ga regjeringen fire konkrete punkter de håper å se i NTP 2022-2033:

  1. Ambisjonene for InterCity må ligge fast. Det er spesielt viktig at målet om reduserte reisetider og økt frekvens opprettholdes. Det er naturlig å først prioritere IC-strekninger som raskt kan forbedre det samlede togtilbudet i landsdelen.
  2. Det må i de årlige budsjettene settes av tilstrekkelige midler til å sikre kontinuitet i planlegging og utbygging.
  3. Østlandssamarbeidet ser det som viktig at det i ny nasjonal transportplan settes en sluttdato for IC-utbyggingen i og med at ferdigstillelse i 2032/34 ikke lenger synes å være realistisk. For å holde utbyggingstempoet oppe, bør også alternative modeller for prosjektorganisering og finansiering vurderes.
  4. InterCity-utbyggingen vil være viktig for å kunne effektivisere transportkorridorene mot kontinentet. Samferdselsdepartementet bes derfor ta nødvendige initiativ til en felles norsk-svensk KVU for grensekryssende jernbane både til Stockholm og til Gøteborg.

Etter det felles innlegget hadde fylkeskommunene individuelle innlegg om de ulike banestrekningene. Kari-Anne Jønnes fra Innlandet ga innspill om Dovrebanen. Fylkesordfører Terje Riis-Johansen la frem viktige prioriteringer på Vestfoldbanen. Innspill om Østfoldbanen og Ringeriksbanen ble lagt frem av fylkesrådsleder Tonje Brenna, mens Morten Nordskag fra Oslo fremhevet viktigheten av ny jernbanetunnel gjennom Oslo for hele InterCity-prosjektet.

Les mer om InterCity og de ulike banestrekningene på intercity2030.no.

Møter med partifraksjoner på Stortinget

De siste ukene har Østlandssamarbeidet også gjennomført flere møter med sentrale samferdselspolitikere fra de ulike partiene i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Fylkeskommunene møtte partifraksjonene fra regjeringspartiene samlet, i tillegg til at det ble gjennomført separate møter med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiets medlemmer i komiteen.

Budskapet har vært det samme som i møte med departementet: InterCity må prioriteres i ny NTP 2022-33 og ambisjonsnivået opprettholdes.

Østlandet samlet om InterCity

Even Aleksander Hagen understreker at det er viktig for fylkeskommunene å stå sammen i møtet med nasjonale politikere.

– Vi er derfor svært tilfredse med at vi har fått møte sentrale samferdselspolitikere både på Stortinget og i regjeringen sammen. Alle fylkeskommunene har deltatt og vist at det er en samlet landsdel som krever at ambisjonsnivået for InterCity-ubyggingen må ligge fast. Jeg har også fått inntrykk at budskapet vårt har blitt godt mottatt og ser derfor frem til at regjeringen legger frem ny NTP for 2022-2033.

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Arve Høiberg Baltic Sea Youth Platform Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC BSSSC Youth Bærekraft CargoNet CBSS Circle K Norge CPMR-Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Dovrebanen Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesprat Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hanne Tollerud Hurdalsplattformen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen Innlandet fylkeskommune InterCity Interreg Jan Carsten Gjærløw Jarle Backer Jernbane Jernbanedirektoratet Jon-Ivar Nygård Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimasats Kollektivtrafikk Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norsk senter for sirkulær økonomi Norsk Vann Nullutslippskjøretøy Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Moe Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Podkast Raymond Johansen Regionreformen Reklima Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Ungdomsmedvirkning Ungdomsråd Utdanning Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier