Velg en side

Fornøyd med at Stortingsflertallet også vil prioritere ytre InterCity

av Kristian Singh-Nergård |
Først publisert 17.06.21
Bilde av Stortinget en sommerdag med grønt gress i forkant og blå himmel i bakgrunnen.

Pressemelding fra Østlandssamarbeidet etter Stortingets behandling av Nasjonal Transportplan 2022-33.

Stortinget har nå behandlet forslaget til Nasjonal transportplan (NTP) 2022-33 fra regjeringen og Innst. 653 S (2020-2021) fra Transport- og kommunikasjonskomiteen. For fylkeskommunene på Østlandet var det aller størst spenning knyttet til InterCity-prosjektet, der regjeringen i sitt NTP-forslag hadde redusert ambisjonene på grunn av økte utbyggingskostnader.

InterCity-utbygging på riktig spor

Even Aleksander Hagen

Even Aleksander Hagen, fylkesordfører Innlandet fylkeskommune. Foto: Kirsti Hovde, Innlandet fylkeskommune.

I forbindelse med behandlingen av innstillingen fra Transport- og kommunikasjonskomiteen er det et bredt flertall som nå slår fast at målet om utbygging også av ytre InterCity må ligge fast både på Dovrebanen, Vestfoldbanen og Østfoldbanen. Det understrekes også at man i planperioden fram til 2033 må gjennomføre vesentlige tilbudsforbedringer på InterCity-strekningene som er viktig for halve Norges befolkning.

– Det er svært gledelig at Stortinget har lyttet på de tydelige innspillene fra en samlet landsdel og at man ser behovet for å opprettholde ambisjonsnivået for hele InterCity-utbyggingen. Fylkeskommunene ser det som viktig at man nå holder oppe tempoet både i planlegging og utbygging, slik at man unngår unødvendige forsinkelser, sier Even Aleksander Hagen (Ap), som er fylkesordfører i Innlandet og leder av Østlandssamarbeidets representantskap.

Vestfoldbanen

Også fylkesordfører Terje Riis-Johansen (Sp) har merket seg at stortingsflertallet ser det som viktig at ambisjonene for InterCity-utbyggingen opprettholdes:

– For et fylke som Vestfold og Telemark er det helt avgjørende at de vedtatte planene om dobbeltspor helt fram til Porsgrunn og Skien ligger fast. Dette vil gi kortere reisetid og flere togavganger mellom byene internt i fylket vårt. Dette vil være svært viktig både for byutvikling og for næringsutvikling i hele fylket.

Ringeriksbanen

Det framgår av Nasjonal transportplan 2022-33 at Nye Veier AS skal stå for utbyggingen av Ringeriksbanen og E16 Høgkastet–Hønefoss. Stortingsflertallet mener det er viktig at prosjektet følger oppsatt fremdriftsplan, og mener det må være en klar forutsetning for overføring fra Bane NOR og Statens vegvesen til Nye Veier at prosjektet ikke forsinkes.

– Prioritering av Ringeriksbanen er viktig for å redusere reisetiden mellom Østlandet og Vestlandet. For Viken fylkeskommune er det viktig at den vedtatte statlige planen for prosjektet ligger fast, og at prosjektet sikres egen finansiering utenom de prioriteringer og beslutninger som normalt tilligger Nye Veier innenfor deres prosjektportefølje, sier Olav Skinnes (Sp), som er fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune og leder av Østlandssamarbeidet sitt fagpolitiske utvalg for samferdsel.

Grensekryssende korridorer

I flertallsmerknadene fra Transport- og kommunikasjonskomiteen gis det klar støtte til det pågående arbeidet for å få på plass et raskere og bedre togtilbud mellom Oslo og Stockholm, og til at det nå skal gjennomføre en mulighetsstudie for å avklare trasévalg og finansiering. Tilsvarende gis det også støtte til arbeidet med å få på plass en bedre og raskere jernbaneforbindelse mellom Oslo-Gøteborg og videre mot kontinentet.

– Det er svært gledelig at stortingsflertallet er så tydelig på at jernbanestrekningene mot Stockholm og Gøteborg nå skal prioriteres. Effektive togreiser ut og inn av landet er viktig både for klima og miljø, og for å styrke næringslivet i landsdelen. For å få fortgang i arbeidet må samarbeidet med svenske transportmyndigheter nå formaliseres og prioriteres, sier Tonje Brenna (Ap), som er fylkesrådsleder i Viken.

Oslotunnelen

Østlandssamarbeidet har også merket seg at det er bred enighet på Stortinget om at Oslotunnelen er en flaskehals som blir stadig mer belastet, og at det er viktig med en snarlig avklaring av linjevalg og omfang av prosjektet for å kunne starte bygging så snart som mulig. Dette er et prosjekt som også er nødvendig for å sikre godstransporten på jernbane redusert framføringstid i Osloområdet.

Østlandssamarbeidet ser det som viktig at arbeidet med planlegging og bygging av Oslotunnelen forseres. Uten at kapasiteten gjennom Oslo økes, vil man ikke kunne ta ut effekten av InterCity-utbyggingen i landsdelen. Jernbanetunnelen er også svært viktig for å utvikle Oslo i en grønn og bærekraftig retning. Det er derfor gledelig at Stortinget så tydelig uttrykker støtte til dette prosjektet.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Arve Høiberg Baltic Sea Youth Platform Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC BSSSC Youth Bærekraft CargoNet CBSS Circle K Norge CPMR-Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Dovrebanen Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesprat Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hanne Tollerud Hurdalsplattformen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen Innlandet fylkeskommune InterCity Interreg Jan Carsten Gjærløw Jarle Backer Jernbane Jernbanedirektoratet Jon-Ivar Nygård Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimasats Kollektivtrafikk Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norsk senter for sirkulær økonomi Norsk Vann Nullutslippskjøretøy Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Moe Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Podkast Raymond Johansen Regionreformen Reklima Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Ungdomsmedvirkning Ungdomsråd Utdanning Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier