Velg en side

Representantskapet vedtok felles posisjonsnotat om NTP 2025-2036

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 14. mai, 2024
En kvinne og mann som sitter på et podium

Anne Strømøy (H), fylkesordfører i Vestfold fylkeskommune, på møte i Østlandssamarbeidets representantskap, 8. mai 2024. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Onsdag 8. mai møttes Østlandssamarbeidets representantskap i Oslo rådhus, blant annet for å drøfte fremtidig infrastruktur og samferdselsutvikling i landsdelen. Her ble også et felles posisjonsnotat om den kommende Nasjonale transportplanen (NTP) for perioden 2025-2036 vedtatt.

Posisjonsnotatet, som nå blir oversendt Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, tar opp fem sentrale områder av stor betydning for fylkene på Østlandet; klima, miljø og beredskap, vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene, InterCity-utbyggingen, byområdene og utviklingen av grønne transportkorridorer.

Krever økte midler og annen prioritering

Østlandssamarbeidet retter igjen fokus på vedlikeholdsetterslep og krever økte bevilgninger til fylkesveiene. Det foreslås en økning fra 1 milliarder kroner til 3 milliarder kroner årlig, samt en økning av østlandsfylkenes relative andel av bevilgningene til opprustning og fornying av fylkesveier fra 24 % til 30 %

InterCity-utbyggingen har vært et sentralt prosjekt for Østlandssamarbeidet. Her understrekes viktigheten av å opprettholde ambisjonsnivået for InterCity-utbyggingen, inkludert planlegging og utbygging av dobbeltspor på strekningen mellom Stokke og Sandefjord, samt Ringeriksbanen/E16-prosjektet. Østlandssamarbeidet er tydelig i uttalelsen på at ytre InterCity må ikke nedprioriteres som en del av en framtidig fjerntogstrategi.

Du kan lese hele posisjonsnotatet her.

NTP skal nå behandles i Transport- og kommunikasjonskomiteen, før den vedtas av Stortinget før sommeren.

Kompetansebehov i vann- og avløpssektoren

På møtet fikk representantskapet en grundig orientering om Norsk Vann, den nasjonale interesseorganisasjonen for vann- og avløpsbransjen. De presenterte det store investerings- og omstillingsbehovet innen vann og avløp, som vil medføre betydelig behov for mer kapasitet, kompetanse og innovasjon i bransjen framover. Presentasjonen ble avrundet med en ønskeliste til fylkeskommunenes arbeid på utdannings- og kompetanseområdet. Tematikken ble også belyst av Norsk Vann i møte med Østlandssamarbeidets fagpolitiske utvalg for næring og kompetanse på samme tid i fjor.

Etter presentasjonen ble det en kort debatt, der deltakerne diskuterte hvordan fylkeskommunene kan sikre at vannbransjen får nok folk med rett kompetanse til å møte de store utfordringene man står overfor i sektoren. I debatten ble det også signalisert at fylkeskommunene må legge press på sentrale myndigheter for å få på plass helhetlige løsninger for å løse krisen i Oslofjorden.

Årsrapport og ny strategi

Møtet godkjente også årsrapporten for 2023. Den kan du lese her. Samtidig er forslag til ny strategi for Østlandssamarbeidet nå sendt ut på høring i fylkeskommunene.

Bilder fra møtet til fri bruk mot kreditering finner du her.

Møte i Østlandssamarbeidets representantskap, mai 2024

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Rune Hogsnes Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier