Velg en side

Grønne transportkorridorer styrker næringslivets konkurransekraft

av Kristian Singh-Nergård |
Først publisert 09.12.22
Bilde av moderator Thomas Becker, Managing Director, STRING, Guido Beermann, Minister of Infrastructure and Federal State Planning, Land Brandenburg, Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder, Viken fylkeskommune, Terje Riis-Johansen, fylkesordfører, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Åsa Ågren Wikström, Deputy Chair of the Board of Kvarken Council EGTC og Vice Chair of Scandria®Alliance, på Grensekryssende godskonferanse på Deichman Bjørvika i Oslo, 6. desember 2022.

Moderator Thomas Becker, Managing Director, STRING, Guido Beermann, Minister of Infrastructure and Federal State Planning, Land Brandenburg, Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder, Viken fylkeskommune, Terje Riis-Johansen, fylkesordfører, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Åsa Ågren Wikström, Deputy Chair of the Board of Kvarken Council EGTC og Vice Chair of Scandria®Alliance. Foto: Kristian Singh-Nergård © Østlandssamarbeidet.

Er det mulig å oppnå ulike vekstmål samtidig som klimamålene nås? Dette diskuterte næringslivsledere, forskere og politikere foran en fullsatt sal på Deichman Bjørvika i Oslo, 6. desember, da temaet grensekryssende godstransport ble satt på dagsorden.

Konferansen ble arrangert av Østlandssamarbeidet, med NHO Logistikk og Transport og Miljøstiftelsen ZERO som samarbeidspartnere. Godstransporten mellom Norge og Europa forventes å øke framover, og behovet for omlegging til grønne transportløsninger er stort. Derfor satte konferansen søkelyset på det dynamiske spenningsfeltet mellom vekst og bærekraft.

Samarbeid på tvers av grenser og sektorer

Norge skal ta en internasjonal lederposisjon i det grønne skiftet. Da må ny bærekraftig industri utvikles og klimagassutslippene i transportsektoren reduseres. På konferansen fikk publikum høre fra næringslivsrepresentanter, forskere og politikere hvordan vi sammen kan utvikle effektive og grønne korridorer for transport av gods mellom Norge og Europa.

For å lykkes i den grønne omstillingen må man forsterke samarbeidet på tvers av grenser og sektorer. I den innledende panelsamtalen mellom Guido Beermann, Minister of Infrastructure and Federal State Planning i Land Brandenburg og politisk leder av Scandria®Alliance, Åsa Ågren Wikström, Deputy Chair of the Board of Kvarken Council EGTC og nesteleder i Scandria®Alliance, Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune, og Terje Riis-Johansen, fylkesordfører i Vestfold og Telemark fylkeskommune, ble det i denne sammenheng understreket at det er avgjørende å forsterke det politiske samarbeidet mellom europeiske regioner og byer langs Scan-Med-korridoren.

– Jeg tror det er svært viktig at fylkeskommunene på Østlandet forsterker innsatsen for de grensekryssende korridorene de neste årene. For å få fortgang i arbeidet med oppgraderinger på strekningen Oslo-Gøteborg er det viktig at vi samarbeider tett med regioner og byer langs denne delen av Scan-Med-korridoren. Samtidig er det viktig at vi deltar aktivt i samarbeidsorganisasjoner som STRING og Scandria®Alliance, kommenterte Siv Henriette Jacobsen etter konferansen. Hun får støtte av Even Aleksander Hagen, fylkesordfører i Innlandet fylkeskommune og leder av Østlandssamarbeidets representantskap. – Skal vi lykkes med grensekryssende gods må vi prioritere overføring av gods fra vei til bane, sa Hagen. Han pekte også på mulighetene en flerbruksterminal på Sørli og ny terminal på Kongsvinger vil gi for å avlaste Alnabruterminalen i Oslo.

Even Aleksander Hagen, fylkesordfører, Innlandet fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder, Viken fylkeskommune, Terje Riis-Johansen, fylkesordfører, Vestfold og Telemark fylkeskommune, på Grensekryssende godskonferanse på Deichman Bjørvika i Oslo, 6. desember 2022.

Even Aleksander Hagen, fylkesordfører, Innlandet fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder, Viken fylkeskommune, Terje Riis-Johansen, fylkesordfører, Vestfold og Telemark fylkeskommune. Foto: Kristian Singh-Nergård © Østlandssamarbeidet.

Nødvendigheten av å samarbeide for å få ned klimagassutslippene i transportsektoren kom også tydelig fram i en rekke av innleggene og samtalene underveis i konferansen. Et godt eksempel på dette ble gitt av Kai Just Olsen, daglig leder i ASKO Maritime AS. Med ASKO i spissen har en rekke bedrifter gått sammen og utviklet et konsept der man skal frakte gods på tvers av Oslofjorden med autonome og utslippsfrie fartøy.

Tiina Rouhonen, prosjektleder i Oslo kommune, fortalte på konferansen om Scan-Med Observatory, et samarbeidsprosjekt mellom Oslo og en rekke andre europeiske byer, der man utvikler mobilitetsløsninger som skal knytte byer og korridorer tetter sammen. Også MODI er et spennende samarbeidsprosjekt, der partnere fra flere land har gått sammen om å teste ut muligheten for å etablere autonom godstransport mellom Nederland og Norge. Prosjektet ble presentert av Petter Arnesen, seniorforsker i SINTEF.

Næringslivet og transportbransjen med grønne ambisjoner

På konferansen ble det stilt spørsmål ved ambisjonene og engasjementet til nasjonale myndigheter, og det ble pekt på at næringslivet på mange måter viser vei i arbeidet med å utvikle grønne transportløsninger. Dette ble godt illustrert av Sigrun Gjerløw Aasland, daglig leder i Miljøstiftelsen ZERO, som viste til at norsk næringsliv planlegger at 70% av egen kjøretøypark skal være batterielektrisk i 2030, mens tilsvarende prognose fra regjeringen kun er 18%.

Åpningen av Fehmarnbelt i 2029 vil bli en “game changer”, også for godstransport inn og ut av Norge – med økt godstransport over Svinesund som en sannsynlig konsekvens. Det ble stilt spørsmål ved om nasjonale transportmyndigheter har hatt tilstrekkelig oppmerksomhet på konsekvensene av at den nye forbindelsen nå kommer.

Det er også behov for å styrke de offentlige insentivordningene for raskere å få til en omlegging av transportbransjen i grønn retning. Carl Fredrik Karlsen, kommersiell direktør i CargoNet, pekte eksempelvis på nødvendigheten av at nasjonale myndigheter viderefører og forsterker tilskuddsordningene, slik at mer gods kan flyttes fra vei til sjø og bane.

– Skal vi i framtiden ha et konkurransedyktig næringsliv i vår region, da er det helt avgjørende at våre bedrifter har tilgang til grønne og effektive transportalternativer. Som regional utviklingsaktør må fylkeskommunene derfor engasjere seg enda sterkere i arbeidet med å utvikle grønne transportkorridorer. Og for oss er selvsagt Jyllandskorridoren av spesielt stor betydning, kommenterte Terje Riis-Johansen, fylkesordfører i Vestfold og Telemark.

I debatten stilte Ola Elvestuen, medlem av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, spørsmål ved regjeringens manglende ambisjoner i arbeidet med å fremme grønne løsninger innen transportsektoren. Han nevnte regjeringens forslag om å fjerne klimasatsstøtten, og viste til energistasjonsprosjektet som fylkeskommunene og kommunene i landsdelen har fått klimasatsmidler til som et godt eksempel på hva denne støtten kan brukes til. Dette er et prosjekt som vil bidra til raskere etablering av energistasjoner på Østlandet, og få ned klimagassutslippene fra tyngre kjøretøy.

Du kan se det fullstendige programmet for konferansen her.

Ønsker du å få tilsendt presentasjonen fra møtet kan du ta kontakt med sekretariatet.

Bilder fra møtet til fri bruk mot kreditering finner du her.

Grensekryssende godskonferanse, desember 2022

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Arve Høiberg Aud Hove Baltic Sea Youth Platform Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC BSSSC Youth Bærekraft CBSS Circle K Norge CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Dovrebanen Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesprat Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hanne Tollerud Helge Orten Hurdalsplattformen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jarle Backer Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norsk senter for sirkulær økonomi Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Moe Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Podkast Raymond Johansen Regionreformen Reklima Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sigrun Myrvang Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier