Select Page

Etablering av energistasjoner avgjørende for å kutte utslipp

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 30. September, 2022
Even Aleksander Hagen (Ap), fylkesordfører Innlandet fylkeskommune og leder av Østlandssamarbeidet, og Raymond Johansen (Ap), byrådsleder Oslo kommune og leder av Osloregionen.

Even Aleksander Hagen (Ap), fylkesordfører Innlandet fylkeskommune og leder av Østlandssamarbeidet, og Raymond Johansen (Ap), byrådsleder Oslo kommune og leder av Osloregionen. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Østlandssamarbeidet og Osloregionen har nå startet opp et felles treårig prosjektsamarbeid. Prosjektet skal bidra til raskere etablering av energistasjoner på Østlandet. 28. september ble det avholdt kickoff i Oslo, med ledende representanter fra både politikken og transportbransjen.

Prosjektet, som er støttet finansielt med klimasatsmidler fra Miljødirektoratet, skal bidra til å få ned klimagassutslippene fra tyngre kjøretøy. På kickoffet kom det fram flere gode forslag og innspill på hvordan man kan identifisere og sikre arealer for grønne energistasjoner, og hvordan man kan effektivisere saksbehandling for etablering av grønne energistasjoner, som skal brukes videre i prosjektet.

Det offentlige har ansvar

Alle innlederne pekte på at fylkeskommunene og kommunene har en viktig rolle i omlegging til grønn næringstransport. De må bidra til å få på plass bedre finansieringsordninger både for transportbransjen og for de som skal etablere nye energistasjoner. Det er også viktig at man stiller strenge miljøkrav til transportbransjen i forbindelse med egne anskaffelser. Samtidig er det viktig at fylkeskommuner og kommuner jobber kunnskapsbasert, og at man i enda større grad deler erfaringer med hverandre når det gjelder saksbehandling.

Infrastruktur må prioriteres

Even Aleksander Hagen, fylkesordfører i Innlandet og leder av Østlandssamarbeidet, trakk fram erfaringene fra Paris i sitt innledningsforedrag. Der bygget de sykkelveier først, og når infrastrukturen var på plass kom syklene. Det samme må gjøres med lade- og fylleinfrastrukturen, mente Hagen. Han la også vekt på at utslippskutt på Østlandet vil ha stor betydning for de nasjonale utslippstallene.

Byrådsleder i Oslo kommune og leder i Osloregionen, Raymond Johansen, la vekt på at kommuner og fylkeskommuner har viktige roller for å få ned utslippene fra transportbransjen. Han viste også til at Oslo var den første byen som la fram et klimabudsjett, og at New York og London nå konkurrerer om å bli nummer to.

Lokalisering av energistasjoner

Flere av innlederne pekte på at det som nå haster mest er å få ferdigstilt velegnede arealer, som er tilpasset behovet og kjøremønsteret for større kjøretøy. Fylkeskommunene må her ta et overordnet ansvar for å sikre at man får på plass helhetlige løsninger langs de viktigste transportkorridorene gjennom landsdelen.

Trond Skjellerud, administrerende direktør i Elvia, argumenterte for at man burde legge energistasjonene til lokasjoner med tilgjengelig nettkapasitet, for på denne måten å få ned investeringskostnadene. Åse Bomann-Larsen, eiendomssjef i Circle K Norge, var i sitt innlegg tydelig på at man i utgangspunktet ikke kan flytte eksisterende stasjoner til nye lokasjoner.

Forutsigbarhet

I sitt åpningsinnlegg sa Raymond Johansen at Oslo garanterer lavere satser i bomringen fram til 2027. Marius Råstad i ASKO kvitterte i sitt innlegg med at dette ikke er forutsigbart nok. Når man skal investere i et nytt kjøretøy må man ha sikkerhet for rammebetingelsene 7-10 år fram i tid. Uten en slik forutsigbarhet vil transportselskapene fortsatt velge fossilt i stedet for grønt.

Det haster å komme i gang

Paul H. Berger, rådgiver samferdsel Innlandet fylkeskommune og leder av Østlandssamarbeidets styringsgruppe for energistasjonsprosjektet.

Paul H. Berger, rådgiver samferdsel Innlandet fylkeskommune og leder av Østlandssamarbeidets styringsgruppe for energistasjonsprosjektet. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Fylkeskommunenes deltakelse i samarbeidsprosjektet koordineres av ei styringsgruppe, med representanter fra alle fylkeskommunene. Denne styringsgruppa ledes av Paul H. Berger fra Innlandet fylkeskommune.

– Etablering av lade- og fylleinfrastruktur for tungtransporten må komme på plass snarest, dersom vi skal imøtekomme utviklingen og forventningene fra transportbransjen, samt for å nå klimamålene, sier Berger. Han er spesielt opptatt av fylkeskommunene sin rolle i prosjektet.

– Vi har felles utfordringer og med energistasjonsprosjektet skal vi i fellesskap finne fram til gode løsninger. Dersom vi skal lykkes må vi arbeide på tvers av kommune- og fylkesgrenser, myndighetsnivåer og med private næringsaktører. Som medeiere i prosjektet, vil fylkeskommunenes rolle som samfunnsutvikler og regional aktør, bidra til mer effektive og samordnede løsninger.

Viktig prosjekt for Østlandssamarbeidet

Østlandssamarbeidet har i forbindelse med energistasjonsprosjektet frikjøpt Lotta Möllerfalk, sivilingeniør med spesialisering innen energi og klima, i en 50% stilling fra Innlandet fylkeskommune.

Jan Carsten Gjerløw, prosjektleder Østlandssamarbeidet og daglig leder Evig Grønn AS, og Lotta Möllerfalk, rådgiver energi og miljø.

Jan Carsten Gjerløw, prosjektleder Østlandssamarbeidet og daglig leder Evig Grønn AS, og Lotta Möllerfalk, rådgiver energi og miljø. Foto: Kristian Singh-Nergård.

I tillegg er Jan Carsten Gjerløw, daglig leder i Evig Grønn AS, i en oppstartsfase engasjert som prosjektleder. Kommunikasjonsrådgiver i sekretariatet, Kristian Singh-Nergård, vil få hovedansvaret for informasjons- og kommunikasjonsarbeidet i prosjektet.

Du kan lese vår pressemelding om energistasjonsprosjektet her.
Du kan se det fullstendige programmet for kickoffet her.
Ønsker du å få tilsendt presentasjonen fra møtet kan du ta kontakt med sekretariatet.

Bilder fra arrangementet til fri bruk mot kreditering finner du her.

Kickoff energistasjoner for grønn næringstransport, september 2022

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jan Carsten Gjerløw Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Kirsti Slotsvik Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier