Velg en side

Østlandet får gjennomslag for viktige samferdselsprosjekter i ny NTP

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 6. juni, 2024
Tog fra og til Gøteborg står på perrongen på Oslo S

Tog fra og til Gøteborg på Oslo S. Foto: Kristian Singh-Nergård.

En bred koalisjon bestående av Høyre, Frp, Venstre, KrF, SV og Rødt la 5. juni frem endringer i regjeringens forslag til Nasjonal transportplan (NTP). Disse endringene innebærer betydelige forbedringer for Østlandet, og de samsvarer i stor grad med Østlandssamarbeidets posisjoner.

Østlandssamarbeidets representantskap vedtok 8. mai et posisjonsnotat for NTP 2025-2036, der fylkeskommunene på Østlandet samlet seg om en rekke forslag og prosjekter med stor betydning for regionens utvikling og bærekraft. Blant de mest sentrale endringene som nå vil få gjennomslag i Stortinget er Ringeriksporteføljen, Vestfoldbanen, Riksvei 19 Moss og økt satsing på fylkesveiene.

InterCity blir prioritert

For å sikre økonomisk nytte og bærekraft, vil Stortinget pålegge regjeringen å fortsette Ringeriksbanen og ny E16 Skaret-Hønefoss (FRE16) som et integrert prosjekt, kalt Ringeriksporteføljen. Denne porteføljen skulle opprinnelig nedprioriteres som en del av en fremtidig fjerntogstrategi.

Det er også enighet om at prosjektet med dobbeltspor på strekningen Stokke-Torp-Sandefjord på Vestfoldbanen skal startes opp i første seksårsperiode.

I tillegg tas Riksvei 19 gjennom Moss ut av «Utviklingsporteføljen» og prosjektet sikres oppstart i planperioden.

Økt finansiering til fylkesveiene

Finansieringen til fylkesveiene skal styrkes med fokus på trafikksikkerhet, nærings- og beredskapsveier, og videreføring av den øremerkede tilskuddsordningen for vedlikehold.

Posisjonsnotatet fra Østlandssamarbeidet understreker nødvendigheten av økte bevilgninger til fylkesveier, og anbefaler at de årlige tilleggsbevilgningene økes fra 1 mrd. kroner til 3 mrd. kroner. Begrunnelsen er at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene nå er på nærmere 100 mrd. kroner, og at en langsiktig finansieringsmodell er nødvendig for å sikre samfunnssikkerhet og beredskap.

Østlandssamarbeidet mener at Østlandsfylkenes relative andel av bevilgningene til opprustning og fornying av fylkesveier bør økes til 30 %. Ekspertutvalget, som kom med forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene høsten 2022, understøttet denne anbefalingen.

De siste månedene har Østlandssamarbeidet vært i en rekke møter med stortingspolitikere fra ulike partier. Målet har vært å tydeliggjøre fylkeskommunenes felles posisjoner og synspunkter på infrastrukturbehov i landsdelen. Disse møtene, inkludert det nevnte posisjonsnotatet, har bidratt til å sette Østlandssamarbeidets posisjoner på dagsordenen før Stortingets behandling av NTP.

Flertallet på Stortinget har sendt et tydelig signal om at Østlandet skal prioriteres i ny NTP, og flere viktige samferdselsprosjekter er nå nærmere realisering. Stortinget skal behandle ny NTP senere denne måneden. Gårsdagens pressekonferanse ga viktige og positive NTP-avklaringer for landsdelen. For å sikre finansiering til de store infrastrukturprosjektene på Østlandet, vil det imidlertid være viktig at fylkeskommune fortsatt står samlet når de årlige budsjettene på samferdselsområdet skal vedtas.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kunnskapsdepartementet (KD) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Mette Kalve Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier