Velg en side

Årsrapport 2020

Her er Østlandssamarbeidets årsrapport for 2020

Nye Østlandet

Regionreformen har endret fylkeskartet i Norge. I 2020 ble Østlandssamarbeidet gjenetablert som et samarbeid mellom Oslo kommune og Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark fylkeskommuner.

Den nye kommuneloven stilte strengere krav til formell organisering av samarbeidet i landsdelen. Østlandssamarbeidet ble derfor etablert som et interkommunalt politisk råd med en formell samarbeidsavtale, vedtatt av Oslo bystyre og fylkestingene.

Kontaktutvalget har blitt erstattet av et politisk representantskap som øverste organ i Østlandssamarbeidet. Fylkesordfører Even Aleksander Hagen fra Innlandet ble valgt til ny leder av samarbeidet.

Samferdsel

Samferdsel har vært det viktigste felles politikkområdet i Østlandssamarbeidet i en årrekke. Samarbeidet ledes av fagpolitisk utvalg for samferdsel. I 2020 ble det etablert en ny faggruppe for bærekraftig mobilitet.

Østlandssamarbeidet koordinerer også fylkeskommunenes deltakelse i det europeiske nettverket Scandria Alliance. Sammen med andre europeiske regioner jobber fylkeskommunene for å styrke transportkorridoren fra Norge til Tyskland.

Østlandssamarbeidet er med som observatør i STRING. STRING er et grensekryssende samarbeid i den sør-vestlige delen av Østersjøen der visjonen er å skape en ny grønn mega-region i Nord-Europa fra Oslo til Hamburg.

InterCity

InterCity er fylkeskommunenes viktigste felles prosjekt og må prioriteres. Det var budskapet i et felles høringsinnspill til nasjonal transportplan 2022-2033.

Det interessepolitiske arbeidet er høyt prioritert. Østlandet stod sammen om InterCity i møte med Stortinget i juni. Rådslederne og ordførerne gikk også sammen om at nå må det store jernbaneløftet komme i en felles kronikk i Aftenposten.

For å styrke det interessepolitiske arbeidet har Østlandssamarbeidet også lansert en felles landingsside for InterCity i 2020.

Webinarer

Pandemien sendte mange av oss på hjemmekontor. I en ny digital arbeidshverdag ble webinarer normen for faglig påfyll og politisk debatt.

Østlandssamarbeidet var med på å arrangere flere webinarer høsten 2020:

Næring og kompetanse

Fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse ble etablert i 2020 for å se nærings- og kompetansepolitikken i sammenheng. På konstituerende møte ble næringsbyråd Victoria Marie Evensen fra Oslo valg som leder av utvalget.

Covid 19 har preget hverdagen til befolkningen, næringslivet og det nye fagpolitiske utvalget. Pandemien var også tema i møte med næringsministeren og partene i arbeidslivet.

Utenforskap er en av fylkeskommunenes store samfunnsutfordringer. Et forskningsprosjekt som har fulgt ti tusen unge på Østlandet i 14 år, ble avsluttet i 2020. Sluttrapporten Fra 16 til 30 viser tydelig at utdanning lønner seg og at hvert trinn teller.

Europa

Europeiske flagg foran Europakommisjonens hovedkvarter i Brussel på en sommerdag

Europeiske flagg foran Europakommisjonens hovedkvarter i Brussel på en sommerdag.

Europapolitisk samarbeid har vært en tverrgående prioritet i Østlandssamarbeidet i en årrekke.

I 2020 opprettet fylkeskommunene Østlandssamarbeidets Europaforum som det nye organet for europapolitisk samarbeid. Anne-Marte Kolbjørnshus fra Innlandet ble valgt til leder. Forumet var samlet for første gang i september med besøk av Tysklands ambassadør til Norge og statssekretærer fra UD og KMD.

Fylkeskommunene har et bredt europapolitisk engasjement. Østlandssamarbeidet har intervjuet flere sentrale politikere om betydningen av europeisk samarbeid og deres viktigste politiske arenaer i Europa.

Ungdom

Ungdomsmedvirkning er prioritert i Østlandssamarbeidet med nettverket ØstsamUng. Nettverket lager arenaer hvor unge kan møtes for å diskutere felles utfordringer og løsninger.

For å styrke dialogen med ungdom i landsdelen er det i 2020 etablert et eget arbeidsutvalg for ØstsamUng med en representant fra hvert fylke. Arbeidsutvalget skal være ungdommens stemme inn i Østlandssamarbeidets virksomhet og gi de unge mer innflytelse på arbeidet i nettverket.

Gjennom ØstsamUng får også ungdom fra landsdelen muligheten til å delta i europeiske organisasjoner og nettverk. Agnes Lusti delte sine erfaringer fra to år som styremedlem i BSSSC.

Østlandsutstillingen

Kunstbanken Hedmark

Foto: Tobias Nordvik/Kunstbanken Hedmark Kunstsenter.

Fylkeskommunene har i flere år samordnet støtten til Østlandsutstillingen gjennom Østlandssamarbeidet. Arbeidet koordineres av en egen kulturgruppe.

Østlandsutstillingen 2020 ble vist i Kunstbanken Hedmark Kunstsenter, Buskerud Kunstsenter og Østfold Kunstsenter. I tillegg satset utstillingen på formidling i digitale medier på grunn av koronapandemien.