InterCity – som er det viktigste infrastrukturprosjektet for Østlandssamarbeidet – har stor betydning for effektiv og bærekraftig transport av gods og personer både internt på Østlandet og mellom landsdelene. Østlandssamarbeidet vil derfor understreke viktigheten av kontinuitet i planlegging og utbygging av de ulike InterCity-strekningene.

Stortingsmeldingen om ny Nasjonal transportplan (NTP) 2022-33 legges fram våren 2021. Som en del av Regjeringens arbeid med NTP 2022-2033 har Samferdselsdepartementet i brev av 21. november invitert fylkeskommunene, de største bykommunene, Sametinget og KS til å fremme sine forslag til prioriterte løsninger for å håndtere utfordringene på transportområdet de kommende årene, med frist innen 14. mai 2020.

For Samferdselsdepartementet er det viktig å få fylkeskommunenes, de største bykommunene og Sametingets forslag til prioriterte løsninger som mest mulig effektivt svarer ut de viktigste utfordringene. Fylkeskommunene på Østlandet og Oslo kommune har transportsystemer som henger sammen og mange av utfordringene er sammenfallende/overlappende både når det gjelder vei og bane. Det er derfor også naturlig at fylkeskommunene – i tillegg til egne høringsuttalelser – har et tilleggsperspektiv der man ser landsdelen under ett. Dette er bakgrunnen for at man gjennom Østlandssamarbeidet nå har sendt inn en felles høringsuttalelse som innspill til ny NTP 2022-2033.

Intercity fortsatt viktigst

For Østlandssamarbeidet er det viktig at alle prioriterte prosjekter i Nasjonal Transportplan skal ha høy samfunnsnytte. Prioritering av prosjekter skal også vurderes i et klimaperspektiv (FNs bærekraftsmål) slik at nye investeringer på samferdselssektoren bidrar til reduserte klimagassutslipp. InterCity – som er det viktigste infrastrukturprosjektet for Østlandssamarbeidet – har stor betydning for effektiv og bærekraftig transport av gods og personer både internt på Østlandet og mellom landsdelene. Østlandssamarbeidet vil derfor understreke viktigheten av kontinuitet i planlegging og utbygging av de ulike InterCity-strekningene.

— Signalene fra samferdselsdepartementet og Jernbanedirektoratet indikerer at det vil bli krevende å opprettholde ambisjonsnivået slik dette er uttrykt i gjeldende NTP. Enigheten i landsdelen på tvers av fylker og politiske partier om å prioritere InterCity vil derfor være avgjørende for å kunne holde oppe trykket og presset for en rask og helhetlig utbygging av de ulike InterCity-traseene, sier Olav Skinnes, leder for politisk utvalg samferdsel i Østlandssamarbeidet.

I tillegg ønsker fylkeskommunene at fylkesveiene prioriteres. Fornying, opprustning og vedlikehold av fylkesveiene må prioriteres fremfor nye store veiprosjekter. Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene må tas inn gjennom økte rammeoverføringer til fylkene.

Les hele høringsinnspillet til Østlandssamarbeidet her.

Både strukturelt og substansielt er uttalelsen en oppfølging av det strategiske innspillet som Østlandssamarbeidet oversendte samferdselsdepartementet i mai 2019. Dette kan leses her.

Les også høringsuttalelsene fra: Innlandet Fylkeskommune, Oslo Kommune, Vestfold og Telemark Fylkeskommune og Viken Fylkeskommune.