Velg en side

Høringsinnspill Nasjonal transportplan 2022-2033: InterCity må prioriteres!

av Jon Petter Arntzen |
Først publisert 15.05.20

InterCity – som er det viktigste infrastrukturprosjektet for Østlandssamarbeidet – har stor betydning for effektiv og bærekraftig transport av gods og personer både internt på Østlandet og mellom landsdelene. Østlandssamarbeidet vil derfor understreke viktigheten av kontinuitet i planlegging og utbygging av de ulike InterCity-strekningene.

Stortingsmeldingen om ny Nasjonal transportplan (NTP) 2022-33 legges fram våren 2021. Som en del av Regjeringens arbeid med NTP 2022-2033 har Samferdselsdepartementet i brev av 21. november invitert fylkeskommunene, de største bykommunene, Sametinget og KS til å fremme sine forslag til prioriterte løsninger for å håndtere utfordringene på transportområdet de kommende årene, med frist innen 14. mai 2020.

For Samferdselsdepartementet er det viktig å få fylkeskommunenes, de største bykommunene og Sametingets forslag til prioriterte løsninger som mest mulig effektivt svarer ut de viktigste utfordringene. Fylkeskommunene på Østlandet og Oslo kommune har transportsystemer som henger sammen og mange av utfordringene er sammenfallende/overlappende både når det gjelder vei og bane. Det er derfor også naturlig at fylkeskommunene – i tillegg til egne høringsuttalelser – har et tilleggsperspektiv der man ser landsdelen under ett. Dette er bakgrunnen for at man gjennom Østlandssamarbeidet nå har sendt inn en felles høringsuttalelse som innspill til ny NTP 2022-2033.

InterCity fortsatt viktigst

For Østlandssamarbeidet er det viktig at alle prioriterte prosjekter i Nasjonal transportplan skal ha høy samfunnsnytte. Prioritering av prosjekter skal også vurderes i et klimaperspektiv (FNs bærekraftsmål) slik at nye investeringer på samferdselssektoren bidrar til reduserte klimagassutslipp. InterCity – som er det viktigste infrastrukturprosjektet for Østlandssamarbeidet – har stor betydning for effektiv og bærekraftig transport av gods og personer både internt på Østlandet og mellom landsdelene. Østlandssamarbeidet vil derfor understreke viktigheten av kontinuitet i planlegging og utbygging av de ulike InterCity-strekningene.

– Signalene fra samferdselsdepartementet og Jernbanedirektoratet indikerer at det vil bli krevende å opprettholde ambisjonsnivået slik dette er uttrykt i gjeldende NTP. Enigheten i landsdelen på tvers av fylker og politiske partier om å prioritere InterCity vil derfor være avgjørende for å kunne holde oppe trykket og presset for en rask og helhetlig utbygging av de ulike InterCity-traseene, sier Olav Skinnes, leder for politisk utvalg samferdsel i Østlandssamarbeidet.

I tillegg ønsker fylkeskommunene at fylkesveiene prioriteres. Fornying, opprustning og vedlikehold av fylkesveiene må prioriteres fremfor nye store veiprosjekter. Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene må tas inn gjennom økte rammeoverføringer til fylkene.

Les hele høringsinnspillet til Østlandssamarbeidet her (PDF)

Både strukturelt og substansielt er uttalelsen en oppfølging av det strategiske innspillet som Østlandssamarbeidet oversendte samferdselsdepartementet i mai 2019. Dette kan leses her (PDF)

Les også høringsuttalelsene fra: Innlandet Fylkeskommune, Oslo Kommune, Vestfold og Telemark Fylkeskommune og Viken Fylkeskommune (PDF)

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Arve Høiberg Aud Hove Baltic Sea Youth Platform Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC BSSSC Youth Bærekraft CBSS Circle K Norge CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Dovrebanen Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesprat Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hanne Tollerud Helge Orten Hurdalsplattformen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jarle Backer Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norsk senter for sirkulær økonomi Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Moe Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Podkast Raymond Johansen Regionreformen Reklima Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sigrun Myrvang Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier