Velg en side

NTP-seminar med fokus på jernbane og fylkesveier

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 3. mai, 2024
Fem mennesker står på en scene foran publikum

Politisk debatt: F.v. Moderator Jon Petter Arntzen, sekretariatsleder i Østlandssamarbeidet, Anne Strømøy, fylkesordfører Vestfold, Eirik L. Solberg, byrådsleder Oslo, Thomas Breen, fylkesordfører Innlandet, Liv Kari Eskeland, stortingsrepresentant, Hordaland og medlem Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Foto: Kristian Singh-Nergård © Østlandssamarbeidet.

Seminaret satte søkelyset på viktige behov og prioriteringer for fylkeskommunene på Østlandet, med spesiell vekt på utfordringer knyttet til vedlikeholdsetterslep på fylkesveier, utvikling av grensekryssende transportkorridorer, samt styrking av jernbane og kollektivtrafikk.

Østlandssamarbeidet inviterte, sammen med NHO Viken og Oslo, NHO Innlandet, NHO Vestfold og Telemark og Osloregionen IPR, til lunsjseminar 29. april med fokus på ny Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2025-2036. Planen, som skal behandles av Stortinget før sommeren, har store implikasjoner for transportsektoren i landsdelen. Seminaret samlet sentrale aktører fra næringsliv, fylkeskommuner og kommuner for å diskutere viktigheten av den nye transportplanen.

Innlederne var Øystein Rembar, prosjektleder for NTP i Samferdselsdepartementet, Jone Blikra, stortingsrepresentant (Ap) for Telemark og medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Pia Prestmo, Public Affairs Manager hos Heidelberg Materials, Skjalg Aasland, leder for markeds- og forretningsutvikling på Herøya industripark, Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør for politikk og myndighetskontakt i NHO, og Sigrun Gjerløw Aasland, daglig leder i Miljøstiftelsen ZERO.

Bærekraft og klima

Under seminaret ble den nye stortingsmeldingen om NTP presentert, med en grundig gjennomgang av planens innretning, prioriteringer og utfordringer. Diskusjonene på seminaret tok opp hvordan den nye NTP-en vil påvirke utviklingen av en mer bærekraftig fremtid og bidra til å oppfylle klimamålsetninger, redusere utslippene fra transportsektoren med 55% innen 2030, og lede oss mot et nullutslippssamfunn i 2050. Sentrale innledere og aktører i debatten uttrykte både forventninger og bekymringer knyttet til planens evne til å levere på disse målene.

Trafikksikkerhet og vedlikeholdsetterslep

Trafikksikkerhet ble også vektlagt, og NTP har en nullvisjon for drepte og hardt skadde. Stortingsrepresentant Jone Blikra påpekte at 90 % av ulykkene skjer på fylkesvei. Fylkeskommunene på Østlandet har lenge etterlyst bevilgninger til å dekke vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Ifølge Blikra har man i planen også lagt vekt på å ta vare på eksisterende infrastruktur fremfor å starte nye store prosjekter. Dette er et viktig signal til økt prioritering av fylkesveiene på Østlandet, som har et stort vedlikeholdsetterslep.

Jernbane, grønne transportkorridorer og byvekstavtaler

Ny NTP inneholder en betydelig satsing på jernbane, både for person- og godstransport. Dette er viktig for å få ned utslippene og styrke konkurranseevnen til næringslivet. Det ble lagt vekt på behovet for å styrke jernbanenettet og kollektivtransporten, spesielt i byområdene. NTP inneholder nye byvekstavtaler for de store byområdene, noe som gir muligheter for å utvikle mer klimavennlig og effektiv transport i byene. Diskusjonene berørte også betydningen av å utvikle grensekryssende korridorer for å styrke samarbeidet med nabolandene. Det legges vekt på å utvikle grønne transportkorridorer som kan styrke godstransporten og bidra til å nå klimamålene.

Politisk debatt og fremtidige prioriteringer

Avslutningsvis ble det avholdt en politisk debatt der representanter fra ulike politiske partier delte sine synspunkter og prioriteringer for den kommende behandlingen av NTP-en. Deltakerne var Liv Kari Eskeland, stortingsrepresentant (H) for Hordaland og medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Thomas Breen, fylkesordfører Innlandet (Ap), Anne Strømøy, fylkesordfører Vestfold (H), og Eirik L. Solberg, byrådsleder Oslo (H).

Det ble tydeliggjort at samarbeid og samordning på tvers av sektorer og regioner vil være avgjørende for å utvikle en effektiv, bærekraftig og fremtidsrettet transportsektor på Østlandet. Dette vil også sikre en mer forutsigbar transportplan for næringslivet.

Vedlikeholdsetterslep på fylkesveier

Er det satt av tilstrekkelige midler til vedlikehold og utbygging av fylkesveiene? Her ga debattantene tydelig uttrykk for bekymringen rundt det stadig økende vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet. Diskusjonen understreket behovet for økte ressurser og en mer bærekraftig finansieringsmodell for å sikre trygge og fremkommelige veier i regionen.

Grensekryssende transportkorridorer

Behovet for utvikling og styrking av grensekryssende transportkorridorer, spesielt mellom Norge, Sverige og Danmark på strekningene Oslo-Gøteborg og Oslo-Stockholm og Jyllandskorridoren, var et gjennomgående tema. Deltakerne understreket viktigheten av bedre infrastruktur og samarbeid over landegrensene for å fremme handel, turisme og sikkerhet. Det ble også påpekt at planene stopper landegrensa, samtidig som det er politisk vilje til å ruste opp korridorene i våre naboland.

Jernbane og kollektivtrafikk

Diskusjonen omfattet også betydningen av investeringer i jernbane og kollektivtrafikk for å redusere klimautslipp, avlaste veitrafikken og øke mobiliteten. Det ble fremhevet behovet for økt kapasitet og frekvens i togtilbudet, samt bedre samordning av kollektivtransporttjenester for å møte befolkningens behov.

Flere av deltakerne understreket at den nye transportplanen er et skritt i riktig retning, men at det er behov for å gjøre den mer ambisiøs på en rekke områder.

Oppsummering og fremtidige steg

Seminaret ga et omfattende innblikk i de sentrale utfordringene og mulighetene knyttet til den nye NTP-en. Det er mye bra med den nye NTP-en, men det er behov for å gjøre den mer ambisiøs, spesielt når det gjelder å redusere klimautslippene. Det er viktig å sikre forutsigbarhet for næringslivet, staten må ta et større ansvar for å finansiere vedlikehold og utbygging av fylkesveiene og Norge må samarbeide med Sverige og Danmark for å videreutvikle grønne transportkorridorer over landegrensene.

Østlandssamarbeidet vil fortsette å jobbe aktivt med å påvirke den videre utviklingen av planen for å sikre at den best mulig ivaretar behovene og utfordringene i landsdelen Seminaret bidro til å belyse de viktigste spørsmålene knyttet til den nye NTP-en.

Det er nå opp til Stortinget å ta de endelige beslutningene om landets transportfremtid.

Bilder fra møtet til fri bruk mot kreditering finner du her.

NTP-konferanse, april 2024

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Rune Hogsnes Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier