Velg en side

Bedre koordinering for etablering av energistasjoner – ny prosjektside lansert

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 15. februar, 2023
Bilde av en lastebil som lader

Foto: Netze BW.

For å få etablert energistasjoner for fossilfri tungtransport på Østlandet så raskt som mulig er det viktig at alle aktører koordinerer sin innsats. Prosjektet “Energistasjoner for grønn næringstransport” tar tak i denne utfordringen og lanserer samtidig ny prosjektside.

Kommuner og fylkeskommuner har viktige roller i omlegging til grønn næringstransport. Derfor har Osloregionen og Østlandssamarbeidet satt i gang et treårig samarbeidsprosjekt for raskere etablering av energistasjoner på Østlandet. Innsats for å redusere utslipp fra tungtransporten vil ha stor betydning for å nå nasjonale klimamål. Prosjektet skal adressere to hovedbarrierer; lang saksbehandlingstid og manglende arealer til infrastruktur.

I den forbindelse lanseres nå prosjektsida energistasjoner.org. Denne prosjektsida skal samle alt av informasjon fra prosjektet, og du vil også finne nyheter og arrangementer her.

Det er mange aktører som jobber med samme, eller deler av samme, problematikk som energistasjonsprosjektet. Etter nyttår i år er det så langt avholdt to møter med tanke på samarbeid og koordinering mellom de mange prosjektene. Det første med aktører innen batterielektrisk, hydrogen og biogass for lastebiler, og det andre med nettselskaper. Formålet er å unngår dobbeltarbeid og at man jobber mest mulig effektivt for å få etablert infrastruktur for grønn næringstransport så raskt som mulig.

Samarbeid med prosjekter innen batterielektrisk, hydrogen og biogass for lastebiler

Nettverksmøte for prosjekter som arbeider for omstilling til grønn næringstransport på Østlandet, på Ruter Samspill i Oslo, 19. januar 2023.

Nettverksmøte for prosjekter som arbeider for omstilling til grønn næringstransport på Østlandet, på Ruter Samspill i Oslo, 19. januar 2023. Foto: Kristian Singh-Nergård © Østlandssamarbeidet / Osloregionen

En bred koalisjon av prosjekter med mål om omstilling av næringstransporten var samlet til nettverksmøte i Oslo 19. januar. Det er flere prosjekter som på ulike måter arbeider for å redusere klimagassutslipp fra næringstransport på Østlandet. Noen har ambisjon om å bidra til etablering av infrastruktur, mens andre er avhengig av at infrastruktur blir etablert. Prosjektene arbeider innen batterielektrisk, hydrogen og biogass for lastebiler.

Møtet konkluderte med at det er flere tema som prosjektene kan samarbeide om. Det ble spesielt nevnt at det er viktig at vi deler informasjon om rapporter og analyser, for å unngå dobbeltarbeid. Videre ble det påpekt behov for felles terminologi om teknologier, mer kunnskap om risikosoner og risikoanalyser, bedre støtteordninger hos Enova og erfaringsdeling på planbestemmelser for å sette av areal til infrastruktur. Det ble også nevnt at deltakerne kan utveksle innspill til Nasjonal transportplan, slik at flere fremmer samme eller lignende synspunkter overfor nasjonale myndigheter.

Samarbeid for rask omstilling til grønn næringstransport. Les mer her.

Nettverksmøte om nettkapasitet

Møte om etablering av energistasjoner for tyngre kjøretøy og nettkapasitet på Østlandet, på Oslo rådhus, 26. januar 2023.

Møte om etablering av energistasjoner for tyngre kjøretøy og nettkapasitet på Østlandet, på Oslo rådhus, 26. januar 2023. Foto: Kristian Singh-Nergård © Østlandssamarbeidet / Osloregionen

Tilgjengelig nettkapasitet er pekt på som en av hovedbarrierene for etablering av grønne energistasjoner, det samme er lang saksbehandlingstid. Hvordan kan vi få bedre samarbeid og koordinering for raskere utbygging av infrastruktur til tungtransporten?

Torsdag 26. januar var en rekke aktører samlet til møte i Oslo rådhus om nettkapasitet og utbygging av energistasjoner på Østlandet. Formålet med møtet var informasjonsutveksling, samt diskusjoner rundt hvordan man kan samarbeide og koordinere prosesser for å få en raskere utbygging av energistasjoner med ladeinfrastruktur for tyngre kjøretøy.

Fra NVE og nettselskapenes side ble det understreket at tilknytning til strømnettet skjer etter ikke-diskriminerende kriterier, og nettilknytning til transportformål står i samme kø som andre formål. Dersom disse kriteriene skal endres må det vedtas på politisk nivå. Nettselskapene trakk også fram at kommunene har en viktig rolle i saksbehandlingen for nettilknytning, og det ble pekt på som en av årsakene til lang saksbehandlingstid. Det er også tilfellet når nettselskapene inngår avtaler med grunneiere for å legge strømkabler i forbindelse med nettilknytning. Dette er ofte svært tidkrevende prosesser.

Alle aktørene i møtet var enige om at vi må oppdatere hverandre og ha en løpende dialog. Nettselskapene ønsker å bli tidlig involvert og informert om nye prosjekter så tidlig som mulig. Les mer her.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kunnskapsdepartementet (KD) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Mette Kalve Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier