Velg en side

Omstilling til grønn næringstransport på Østlandet akselereres

av Kristian Singh-Nergård |
Først publisert 06.11.23
Marie Tranaas Skjærvik, markedssjef landtransport i Enova, står foran publikum i storsalen i Deichman Bjørvika og forteller om Enovas støtteprogrammer.

Marie Tranaas Skjærvik, markedssjef landtransport i Enova, fortalte om Enovas støtteprogrammer for grønn tungtransport. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Enova støtter hydrogenstasjon på Innlandsporten, Gardermoen Vekst jobber med grønt energi- og servicesenter på Gardermoen Næringspark, og energisituasjonen i Vestfold og Telemark er kritisk. Dette var bakteppet for konferansen «Omstilling til grønn næringstransport – hvor står vi og hvordan går vi videre?» på Deichman Bjørvika 3. november.

Den nylig avholdte konferansen om grønn næringstransport, arrangert av Osloregionen og Østlandssamarbeidet som en del av prosjektet «Energistasjoner for grønn næringstransport», satte fokus på viktige initiativer og utfordringer knyttet til omstilling til grønn næringstransport. Konferansen samlet nøkkelpersoner, eksperter og beslutningstakere fra ulike aktører på Østlandet for å diskutere veien frem mot klimamålene og energiomstillingen i transportbransjen.

Prosjektet har nå pågått i vel et år, og konferansen tok pulsen på hva som har skjedd i denne perioden. Dette prosjektet har som formål å bidra til raskere etablering av energistasjoner for grønn næringstransport på Østlandet. Å være en arena hvor aktører kan knytte kontakter og samarbeide er en viktig del av dette. Prosjektet har således vært en katalysator for både den kommende komplette energistasjonen på Innlandsporten i Stange kommune i Innlandet fylke og et kommende grønt energi- og servicesenter på Gardermoen Næringspark i Viken fylke, som poengtert av innlederne Erik Habberstad og Lasse Sjøvik.

Enova med 10 millioner kroner i støtte til Innlandsporten

Enova har høstet mye kritikk for blant annet dårlig treffsikkerhet med støtteordningene, og fordi de fra juni fjernet støtten til biogasslastebiler. Dagen før denne konferansen gikk Enova ut med en pressemelding hvor de annonserte at de går inn med ti millioner kroner til bygging av en fyllestasjon for hydrogen på Innlandsporten i Stange kommune. Enovas presentasjon kunne derfor starte med dette som et veldig positivt bakteppe.

Fire fyllestasjoner for hydrogen og ti hydrogenkjøretøy har fått støtte fra Enova så langt. Neste søknadsfrist i støtteprogrammet for hydrogenstasjoner og kjøretøy er 5. desember. I tillegg til støtten for hydrogenfyllestasjoner, la Marie Tranaas Skjærvik, markedssjef landtransport i Enova, vekt på støtteprogrammet for bedriftslading for tunge kjøretøy. Neste søknadsfrist er også der 5. desember. Siden lansering i vinter er det støttet 76 prosjekter med til sammen 447 ladepunkter.

Innlandsporten ferdigstilles i 2025

Erik Habberstad, næringssjef i Stange kommune, kunne vel nesten ikke ha fått et bedre utgangspunkt for sitt innlegg enn Enovas støtte på 10 millioner til hydrogenfyllestasjonen på Innlandsportens. Habberstad vektla at anlegget ligger i et viktig knutepunkt for logistikk, og at det har en høyere årsdøgntrafikk av lastebiler enn Svinesundsbrua.

Videre kunne han fortelle at 62% av CO2-utslipp i Stange er fra veitrafikk, der 58% av dette er knyttet til tyngre kjøretøyer. En komplett energistasjon på et viktig knutepunkt som Stange vil være viktig for den grønne omstillingen på hele Østlandet. En god del infrastruktur er på plass allerede, og den komplette energistasjonen forventes å stå ferdig i 2025.

Grønt energi- og servicesenter på Gardermoen Næringspark

Gardermoen Vekst startet sin satsing på Gardermoen Næringspark som et samarbeidsprosjekt mellom Ullensaker og Nannestad kommuner i 2022. Med sin strategiske beliggenhet, spiller Gardermoen Næringspark en sentral rolle i denne satsingen. Gjennom prosjektet ønsker de å etablere et grønt energi- og servicesenter for vare- og tungbiler i næringsparken, bidra til det grønne skiftet, og skape nye arbeidsplasser. Lasse Sjøvik, prosjektleder i Ullensaker kommune, kunne fortelle at de har gjennomført en forstudie og et forprosjekt, og at de nå er i dialog med potensielle aktører som kan være interessert i å etablere senteret.

Strømnettet utfordrer større ladestasjoner

Kort tid før konferansen skrev NRK en nyhetssak om at nettkapasiteten i Vestfold og i Telemark er sprengt. Thea Øverli i Lede adresserte denne problematikken under konferansen, og hun understreket at Lede av kapasitetshensyn er nødt til å prioritere stramt mellom ulike aktører og utbyggingsprosjekter. Alle forespørsler over 1 MW skal nå modenhetsvurderes. Hun ba også søkerne om å vurdere sammenlagring, se etter alternativer for å kutte antall MW de forespør, vurdere egen fleksibilitet, vurdere alternative energibærere og vurdere om de kan utnytte synergier med naboen. Alt dette vil kunne bidra til å lette situasjonen. Øverli mente at dette er et problem også for Elvia i Innlandet. Dermed er det en potensiell utfordring med nettkapasitet for store deler av Østlandet.

Fylkeskommunene med sentral rolle

Prosjektet «Energistasjoner for grønn næringstransport» er en samarbeidsarena og en katalysator for utbyggingen av energistasjoner på Østlandet. Omstillingen til grønn næringstransport fremmer overgangen til bærekraftige energikilder i transportsektoren, noe som er nødvendig for å redusere utslippene og oppfylle klimamålene. Det har også potensial til å stimulere økonomisk vekst og skape nye arbeidsplasser i landsdelen, spesielt gjennom etablering av energistasjoner og servicetjenester for kjøretøyer.

Mange aktører, både i privat og offentlig sektor, er involvert i arbeidet med å få bygd ut nødvendig lade- og fylleinfrastruktur på Østlandet. Fylkeskommunene i landsdelen har derfor et spesielt ansvar for at den totale kapasiteten som bygges ut er godt tilpasset markedsetterspørselen både på kort og lang sikt. Energistasjoner for tyngre kjøretøy er svært arealkrevende. Med en tiltakende naturkrise er det derfor svært viktig at man unngår unødvendig nedbygging av større arealer. Fylkeskommunene må derfor ta en koordinerende rolle for å sikre at utrullingen av energistasjoner både bidrar til raske klimagassutslipp i transportsektoren, samtidig som hensynet til naturverdiene ivaretas på en god måte.

Konferansen om grønn næringstransport har dermed tjent som en plattform for kunnskapsdeling, samarbeid og utveksling av ideer som er avgjørende for landsdelens vei mot en mer bærekraftig transportsektor. De utfordringene som er diskutert og initiativene som er kunngjort, vil utvilsomt bidra til å forme fremtidens transportnettverk på Østlandet, og samtidig legge grunnlaget for en renere og mer bærekraftig transportbransje.

Bilder fra møtet til fri bruk mot kreditering finner du her.

Energistasjonskonferanse, Oslo, november 2023

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Arve Høiberg Aud Hove Baltic Sea Youth Platform Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC BSSSC Youth Bærekraft CBSS Circle K Norge CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Dovrebanen Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesprat Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hanne Tollerud Helge Orten Hurdalsplattformen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jarle Backer Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norsk senter for sirkulær økonomi Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Moe Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Podkast Raymond Johansen Regionreformen Reklima Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sigrun Myrvang Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier