Innspillet er en oppfølging og konkretisering av budskapet som ble gitt til samferdselsministeren på dialogmøte i Fredrikstad, 3. november. 

Østlandssamarbeidet har oversendt et felles innspill til ny Nasjonal Transportplan (NTP), på vegne av fylkeskommunene på Østlandet, til Samferdselsdepartementet og transportetatene. I innspillet understreker fylkeskommunene at Samferdselsdepartementet må prioritere prosjekter og tiltak som bidrar til kraftige klimagassutslipp i NTP 2025-2036.

Det er også viktig at prioriteringene bidrar til at man unngår unødvendig nedbygging av areal og svekkelse av naturverdier og artsmangfold. Nullvekstmålet for personbiltransporten og nullvisjonen for ulykker og skader i trafikken bør også vektlegges når man skal prioritere. I innspillet fra Østlandssamarbeidet pekes det på at byenes mobilitetsutfordringer må få større oppmerksomhet i ny NTP.

Jernbane og kollektivtrafikk

Fylkeskommunene er også tydelige på at jernbane og kollektivtrafikk må gis prioritet. Ambisjonen om dobbeltspor både på indre og ytre InterCity må ligge fast, samtidig som det også påpekes at andre løsninger kan være aktuelle på enkeltstrekninger, forutsatt at effektmålene knyttet til reisetid, frekvens og kapasitet opprettholdes.

Vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene

Fylkeskommunene er i sitt innspill også opptatt av at man fra nasjonale myndigheter nå legger en forpliktende plan for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Økt oppmerksomhet på veistandard og framkommelighet er spesielt viktig i distriktene, der kollektivtilbudet er begrenset. Det vises også til at fylkesveiene har fått en økende betydning for beredskap og samfunnssikkerhet.

Posisjonsnotatet må ses i sammenheng med innspillene fra fylkeskommunene til Samferdselsdepartementet på innspills- og dialogmøte 12. desember.

Innspillet fra Østlandssamarbeidet kan du lese i sin helhet her (PDF).