Velg en side

Hensynet til klima og miljø vektlegges sterkest i nytt NTP-innspill

av Kristian Singh-Nergård |
Først publisert 12.12.22

Innspillet er en oppfølging og konkretisering av budskapet som ble gitt til samferdselsministeren på dialogmøte i Fredrikstad, 3. november. 

Østlandssamarbeidet har oversendt et felles innspill til ny Nasjonal Transportplan (NTP), på vegne av fylkeskommunene på Østlandet, til Samferdselsdepartementet og transportetatene. I innspillet understreker fylkeskommunene at Samferdselsdepartementet må prioritere prosjekter og tiltak som bidrar til kraftige klimagassutslipp i NTP 2025-2036.

Det er også viktig at prioriteringene bidrar til at man unngår unødvendig nedbygging av areal og svekkelse av naturverdier og artsmangfold. Nullvekstmålet for personbiltransporten og nullvisjonen for ulykker og skader i trafikken bør også vektlegges når man skal prioritere. I innspillet fra Østlandssamarbeidet pekes det på at byenes mobilitetsutfordringer må få større oppmerksomhet i ny NTP.

Jernbane og kollektivtrafikk

Fylkeskommunene er også tydelige på at jernbane og kollektivtrafikk må gis prioritet. Ambisjonen om dobbeltspor både på indre og ytre InterCity må ligge fast, samtidig som det også påpekes at andre løsninger kan være aktuelle på enkeltstrekninger, forutsatt at effektmålene knyttet til reisetid, frekvens og kapasitet opprettholdes.

Vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene

Fylkeskommunene er i sitt innspill også opptatt av at man fra nasjonale myndigheter nå legger en forpliktende plan for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Økt oppmerksomhet på veistandard og framkommelighet er spesielt viktig i distriktene, der kollektivtilbudet er begrenset. Det vises også til at fylkesveiene har fått en økende betydning for beredskap og samfunnssikkerhet.

Posisjonsnotatet må ses i sammenheng med innspillene fra fylkeskommunene til Samferdselsdepartementet på innspills- og dialogmøte 12. desember.

Innspillet fra Østlandssamarbeidet kan du lese i sin helhet her (PDF).

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Arve Høiberg Aud Hove Baltic Sea Youth Platform Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC BSSSC Youth Bærekraft CBSS Circle K Norge CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Dovrebanen Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesprat Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hanne Tollerud Helge Orten Hurdalsplattformen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jarle Backer Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norsk senter for sirkulær økonomi Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Moe Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Podkast Raymond Johansen Regionreformen Reklima Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sigrun Myrvang Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier