Velg en side

Konstruktiv dialog med samferdselsministeren

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 7. november, 2022
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård på møte i Østlandssamarbeidets representantskap, Fredrikstad, 3. november 2022.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård på møte i Østlandssamarbeidets representantskap, Fredrikstad, 3. november 2022. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Fylkespolitikerne uttrykte forståelse for samferdselsministerens maning til nøkternhet, men kommuniserte tydelig at ambisjonene for InterCity-utbyggingen må ligge fast, og at jernbaneutbygging må prioriteres.

I forbindelse med høstmøte i Østlandssamarbeidets representantskap i Fredrikstad, fikk fylkespolitikerne besøk av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, torsdag 3. november. Statsråden orienterte om regjeringens arbeid med ny Nasjonal transportplan (NTP), og om ambisjonene for InterCity-utbyggingen på Østlandet.

Nøkternhet og realisme

Representantskapet fikk høre en statsråd som manet til nøkternhet i en vanskelig tid for landet. I statsbudsjettet for 2023 er det satt av 80 milliarder kroner til samferdselsformål. Økte kostnader og høy inflasjon gjør at man likevel må ta ned aktiviteten, og det vil være nødvendig å holde igjen på nye større prosjekter, ifølge Nygård.

Samferdselsdepartementet vil denne gangen legge fram en NTP som er mer realistisk, og der hensynet til klima og miljø vil være viktigere enn i tidligere planer. Statsråden understreket at det fortsatt skal satses på jernbane.

Nygård bekreftet også at man vil legge fram en forpliktende plan for å ta ned vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene.

InterCity

Kostnadene for å bygge ut InterCity har på få år økt med over 50 milliarder kroner. For eksempel har utfordringene med kvikkleire på Østfoldbanen ført til økte kostnader. Med et begrenset økonomisk handlingsrom er det vanskelig å se for seg en sammenhengende utbygging med dobbeltspor nå, sa Nygård. Statsråden understreket at regjeringen fortsatt ønsker å få til tilbudsforbedringer og økt frekvens på de ulike strekningene. Derfor utredes nå en effektpakke som skal sikre fire tog i timen til Tønsberg, og to tog i timen til Skien, Hamar og Fredrikstad. På Østfoldbanen skal østre og vestre linje ses i sammenheng. Nygård understreket at det også arbeides med strategier for de ytre delene av InterCity-prosjektet.

Innspill fra representantskapet

F.v. Julie Ness, byrådssekretær ved Byrådslederens kontor i Oslo kommune, Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune, Jon-Ivar Nygård, samferdselsminister, Terje Riis Johansen, fylkesordfører i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Even Aleksander Hagen, fylkesordfører i Innlandet fylkeskommune og leder av Østlandssamarbeidets representantskap, Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune, og Jon Petter Arntzen, leder i Østlandssamarbeidets sekretariat.

F.v. Julie Ness, byrådssekretær ved Byrådslederens kontor i Oslo kommune, Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune, Jon-Ivar Nygård, samferdselsminister, Terje Riis Johansen, fylkesordfører i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Even Aleksander Hagen, fylkesordfører i Innlandet fylkeskommune og leder av Østlandssamarbeidets representantskap, Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune, og Jon Petter Arntzen, leder i Østlandssamarbeidets sekretariat. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Representantskapet uttrykte forståelse for at man må holde igjen på pengebruken i samferdselssektoren. Fylkespolitikerne var samtidig tydelig på at ambisjonene for InterCity-utbyggingen må ligge fast og at jernbaneutbygging må prioriteres foran store nye veiprosjekter med motorveistandard. Dette vil bidra til å få ned utslipp, ivareta natur og miljøhensyn, sikre nullvekstmålet og bidra til å få ned antall ulykker i transportsektoren.

Målet for byområdene er at klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange. Dette kalles nullvekstmålet. Kilde: Statens vegvesen.

For å komme i mål med InterCity-prosjektet kan man legge opp til en mer trinnvis utbygging, samtidig som det åpnes for at man på enkeltstrekninger kan velge andre løsninger, forutsatt at effektmålene knyttet til reisetid, frekvens og kapasitet kan opprettholdes.

For å kunne ta ut effekten av InterCity-utbyggingen vil det være viktig å komme i gang med planleggingen av rikstunnelen gjennom Oslo.

Videre dialog

Nygård understreket at Samferdselsdepartementet er opptatt av å ha en god dialog med fylkeskommunene og de største byene i det videre arbeidet med NTP. Allerede 12. desember inviteres fylkeskommune til et dialogmøte der NTP vil være det viktigste temaet.

For øvrig vedtok representantskapet budsjett og ny handlingsplan for Østlandssamarbeidet for 2023.
Bilder fra møtet til fri bruk mot kreditering finner du her.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kunnskapsdepartementet (KD) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Mette Kalve Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier