Select Page

Er det for sent å redde Oslofjorden?

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 26. August, 2022
Fredrik Myhre, Ola Elvestuen, Siv Henriette Jacobsen, Siri Gåsemyr Staalesen, Herman Søndenaa, Monica Vee Bratlie og Hanne Tollerud.

Fra venstre: Fredrik Myhre, Ola Elvestuen, Siv Henriette Jacobsen, Siri Gåsemyr Staalesen, Herman Søndenaa, Monica Vee Bratlie og Hanne Tollerud. Foto: Kristian Singh-Nergård

Salen var fullsatt av interesserte tilhørere da Østlandssamarbeidet og Osloregionen gjennomførte et seminar om miljøtilstanden i Oslofjorden på Arendalsuka 2022. Formålet med arrangementet var å sette søkelys på utfordringer for kommunene og fylkeskommunene i gjennomføring av tiltak for å redusere utslippene.

Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv ble lagt fram av regjeringen Solberg den 30. mars 2021, der det slås fast at tilstanden for livet i Oslofjorden er svært alvorlig. Tiltaksplanen følges nå opp av Støre-regjeringen.

Økosystem nær kollaps

Forskningssjef i NIVA, Solrun Figenschau Skjellum, og direktør i Norsk Vann, Thomas Breen, innledet begge med dystre prognoser for Oslofjorden. Manglende rensing av nitrogen og fosfor fra avløpet ble sammen med avrenning fra landbruket utpekt som de største kildene til fjordens kritiske miljøtilstand, men også tømming av septik fra fritidsbåter og overfiske har bidratt negativt. De to innlederne levnet likevel et lite håp; det er fortsatt mulig å gjøre noe.

Økosystemet i Oslofjorden er nær kollaps, og den viktigste årsaken, nemlig utslipp fra kommunalt avløp og avløp i spredt bebyggelse, er ikke bare en utfordring for Østlandet; dette gjelder hele Norge. Samtidig forsterker klimaendringene problemet.

Politisk debatt

Etter innledningene var det duket for politisk debatt med politikere både fra lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, og moderator var leder for havteamet i WWF, Fredrik Myhre. Fra nasjonalt nivå deltok medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen, Siri Gåsemyr Staalesen (A), og medlem av Energi- og miljøkomiteen, Ola Elvestuen (V). Rikspolitikerne ga ingen direkte lovnader om pengestøtte, men ønsket å bidra som pådrivere i arbeidet for en bedre Oslofjord. Elvestuen tok også til orde for å etablere «Natursats», som en parallell til «Klimasats», hvor kommunene kan søke støtte til restaurering av økosystemer.

Tilstanden i Oslofjorden er en sak som ligger fylkesrådsleder i Viken, Siv Henriette Jacobsens (A) hjerte nær. Hun sitter i det statlig oppnevnte Oslofjordrådet, og i februar tok hun initiativ til et ekstraordinært møte om Oslofjorden i Østlandssamarbeidets representantskap. Der ba representantskapet fylkesadministrasjonene og sekretariatet om å legge fram forslag til videre oppfølging. Representantskapet behandlet og sluttet seg til disse forslagene 1. april. Jacobsen samhandlingen på tvers av fagområder i egne organisasjoner, og at man må se på hvordan tiltak og virkemidler på tvers av forvaltningsnivåene kan samordnes bedre.

Ordfører i Moss, Hanne Tollerud (A), som også sitter i Oslofjordrådet, påpekte at Moss og de andre kommunene langs ytre Oslofjord er villige til å investere tungt i rensing av nitrogen og fosfor fra avløpet. Samtidig vektla hun at støtte i befolkningen er viktig, og at denne støtten er usikker dersom befolkningen generelt må ta regningen for renseanleggene i stedet for staten.

Indre Oslofjord var representert ved Askers varaordfører, Monica Vee Bratlie (H), og byrådssekretær i Oslo kommune, Herman Søndenaa (MDG). De nevnte økt satsing på infrastruktur for tømming av septik fra fritidsbåter, forbedring av eksisterende renseanlegg og planting av ålegress som tiltak for å bidra til å bedre økosystemet i Oslofjorden.

Selv om politikerne var noe uenige i framgangsmåte og prioriteringer, var de skjønt enige om at vi ikke kan vente lenger. Vi er nødt til å gjøre noe nå!

Hva kan fylkeskommunene konkret gjøre for å bedre livet i Oslofjorden? Hva er fylkeskommunenes rolle i dette arbeidet, og hvorfor er dette viktig for Østlandssamarbeidet?

Vi tok en prat med Ola Elvestuen (V) og Siv Henriette Jacobsen (A) for å få svar på disse spørsmålene.

Ønsker du å få tilsendt presentasjonen fra møtet kan du ta kontakt med sekretariatet.
Bilder fra arrangementet til fri bruk mot kreditering finner du her.

Arendalsuka, Østlandssamarbeidets og Osloregionens arrangement, "Miljøtilstanden i Oslofjorden, vann og vassdrag – hvor gikk det galt og hva gjør vi nå?", august 2022

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jan Carsten Gjerløw Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Kirsti Slotsvik Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier