Velg en side

Skal Norge nå sine klimamål må det satses på jernbane

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 29. juni, 2020
Tåkemorgen i Sri Lanka. Jernbanesporet går gjennom jungelen og landsbyene.

Nasjonal transportplan (NTP) er avgjørende for å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren i Norge. Østlandssamarbeidet mener derfor at målet om halvering av utslippene, samt lokale mål om trafikkreduksjon/ nullvekst i byområdene må vektlegges sterkere i prioriteringene i NTP 2022-33.

Østlandssamarbeidet (Innlandet fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Viken fylkeskommune og Oslo kommune) oversendte 14. mai en felles høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet med prioritering av felles tiltak i forbindelse med Nasjonal transportplan (NTP) 2022-33. En ny runde med høringsinnspill er nå åpnet, med frist 1 juli.

Samferdselsdepartementet sendte transportvirksomhetenes faglige innspill til prioriteringer i NTP for perioden 2022-2033 ut på høring 18. mars med høringsfrist 1. juli. Dersom virksomhetenes prioriteringer legges til grunn, så vil dette ha stor betydning for en rekke viktige lokale og regionale infrastrukturprosjekter i landsdelen. Det vises i denne sammenheng til de respektive høringsuttalelsene fra Innlandet fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Viken fylkeskommune og Oslo kommune.

Østlandssamarbeidets hovedbudskap

Byer, kommuner og tettsteder på Østlandet inngår i et felles og integrert transportsystem – med Oslo som et naturlig knutepunkt. Fylkeskommunene og Oslo kommune har ambisjoner om å utvikle Østlandet til en grønn og smart region med en infrastruktur i verdensklasse.  Dette krever tydelige prioriteringer og en offensiv satsing på fremtidsrettede og bærekraftige mobilitetsløsninger. Virksomhetenes innspill til NTP 2022-33 bidrar ikke i tilstrekkelig grad til en slik utvikling.

Østlandssamarbeidet har derfor tre hovedbudskap som Samferdselsdepartementet anmodes om å ta spesielt hensyn til når ny NTP 2022-33 skal utarbeides:

1: Klima og miljø må vektlegges sterkere

Nasjonal Transportplan er avgjørende for å nå målet om halvering av klimagassutslipp fra transport i Norge. Kriteriene for prioritering mellom prosjekter og tiltak i NTP 2022-33 er uklare i utredningene fra transportetatene. Østlandssamarbeidet mener derfor at målet om halvering av klimagassutslipp, samt lokale mål om trafikkreduksjon/ nullvekst i byområdene må vektlegges sterkere i prioriteringen mellom ulike prosjekter og tiltak i NTP 2022-33. I prioriteringene mellom prosjekter er det også viktig at samferdselsdepartementet i enda større grad vektlegger det enkelte prosjekts totale samfunnsnytte.

2: Mer ressurser til jernbane og kollektivsatsning

Jernbanens konkurransekraft for transport av personer og gods må forbedres. Det må bli billigere og enklere å velge jernbane og andre kollektive transportformer. Forslaget til jernbaneinvesteringer fra transportetatene vil imidlertid føre til at flere store jernbaneprosjekter som var prioritert i NTP 2018- 2029 blir skjøvet ut i tid. Dette er uheldig, Det er bred politisk enighet i Østlandssamarbeidet om at det store jernbaneløftet må komme i ny NTP 2022-33. Dette krever blant annet at store kollektivtransportinvesteringer må prioriteres på bekostning av nye store kapasitetsøkende vegprosjekter. Planlagte og påbegynte investeringsprosjekt på veg og bane i inneværende NTP må prioriteres og fullføres.

3: Full utbygging av InterCity må ligge fast

Da NTP 2018-29 ble vedtatt av Stortinget i juni 2017 var det med en klar forutsetning om full utbygging av InterCity med dobbeltspor til Hønefoss, Lillehammer, Skien og Halden innen 2032/34. Denne ambisjonen må ligge fast. InterCity – med ny jernbanetunnel gjennom Oslo – er fortsatt det viktigste infrastrukturprosjektet på Østlandet.

Anbefalingene i jernbanedirektoratets rapport skaper usikkerhet både om ambisjonsnivå og fremdrift for InterCity-utbyggingen. For Østlandssamarbeidet er det derfor viktig å understreke at prioriteringsrekkefølgen av jernbaneprosjekter i gjeldende NTP må videreføres i NTP 2022-33 og at ramme B (utvidet ramme) som et minimum må legges til grunn.

Argumentene for rask planlegging og utbygging av Intercity-strekningene er mange og sterke:

  • Et nasjonalt prosjekt som bidrar til å knytte sammen landet gjennom mer effektive nasjonale og internasjonale transportkorridorer.
  • Bidrar til effektiv og bærekraftig transport av gods og personer.
  • Et perfekt grønt motkonjunkturtiltak som skaper arbeidsplasser, verdier og bærekraftig vekst.
  • Skaper flere attraktive bolig- og næringsområder på Østlandet, som vil spre befolkningsveksten og knytte byområder sammen.
  • Et prosjekt som på grunn av den sterke befolkningsveksten i hovedstadsregionen og landsdelen også har svært høy samfunnsnytte.

Les hele uttalelsen her (PDF).

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kunnskapsdepartementet (KD) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Mette Kalve Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier