Select Page

Vellykket webinar om Nasjonal transportplan

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 17. April, 2020
Bilde av t-banens togskinner i en tunnel.

Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet lagt frem sine prioriteringer for neste periode i Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033. Østlandssamarbeidet inviterte derfor til åpent webinar 16. april hvor Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet presenterte sine prioriteringer for Østlandet. I tillegg ga Samferdselsdepartementet en oppdatering om den videre NTP-prosessen.

Sekretariatsleder Jon Petter Arntzen ønsket de cirka sytti deltakerne velkommen til Østlandssamarbeidets første digitale fagseminar. Østlandssamarbeidet har hatt samferdsel som en hovedprioritet siden oppstarten for over tjuefem år siden og arbeidet med NTP har vært spesielt viktig.

– For å få gjennomslag overfor nasjonale myndigheter vil det fortsatt være svært viktig at hele landsdelen samler seg om de viktigste samferdselsprosjektene i forbindelse med ny Nasjonal transportplan, sier Jon Petter Arntzen.

Samferdselsdepartementets orientering

Jan-Fredrik Lund, prosjektleder NTP i Samferdselsdepartementet, orienterte om den videre NTP-prosessen. Samferdselsdepartementet har invitert Sametinget, fylkeskommunene og de fire største byene til å komme med egne innspill om prioriteringer med frist 14. mai 2020.

Lund orienterte også om at Samferdselsdepartementet har gitt en rekke deloppdrag til virksomhetene (etatene). Svarene på disse deloppdragene vil samlet utgjøre virksomhetenes faglige innspill til stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan.

Transportetatene har levert inn sine prioriteringer for NTP 2022-2033 med utgangspunkt i to rammer:

 • Ramme A er en videreføring av NTP-bevilgningene i 2020-budsjettet.
 • Ramme B er en videreføring av gjennomsnittlig årlig ramme i gjeldende NTP (2018-2029)

For de første seks årene har departementet bedt virksomhetene presentere prioriteringer for konkrete prosjekter, mens i de siste seks årene er mer overordnede prioriteringer etter korridorer.

Fristen for å gi innspill til rapportene fra fagetatene er satt til 1. juli 2020.

Statens vegvesen – prioriteringer

Turid Stubø Johnsen fra Transport- og samferdselsdivisjonen i Statens vegvesen orienterte om etatens NTP-prioriteringer. Vegvesenet legger særlig vekt på:

 • Mer for pengene
  • Øker nytten og kutter kostnader – gir rom for flere utbygginger
  • 25 % kostnadsreduksjon, 134 mrd. kr av en samlet portefølje
 • Mer trafikksikker vei for pengene
 • Ta vare på veinettet
  • Ta igjen etterslepet innenfor tolvårsrammen
 • Utbygging og utbedring av veinettet over lengre strekninger
 • Ta ansvar for klima og miljø
  • Transportens ansvar for reduserte klimagassutslipp

Stubø Johnsen informerte også om at vegvesenet må forholde seg til økte utgifter som følge av trafikkvekst, åpning av nye veinett, håndtering av flom, skred og klimakonsekvenser, samtidig som det er økt kompleksitet i et digitalisert og automatisert veinett.

Videre orienterte hun om Statens vegvesens prioriteringer for de forskjellige korridorene under de to rammene departementet har satt opp.

Se hele presentasjonen til Statens vegvesen her (PDF)

Jernbanedirektoratet – prioriteringer

Seksjonsleder Benedicte Bruun-Lie la vekt på jernbanen som en god løsning på store samfunnsutfordringer, som miljø og klimaforpliktelser, samtidig som det er et økt behov for transport og mobilitet. Her har jernbanen fortrinn med hensyn til areal- og energieffektivitet. Bruun-Lie understreket også at høy utnyttelse har fører til stor slitasje som innebærer økte vedlikeholdskostnader.

Overordnet er Jernbanedirektoratets prioriteringer:

 1. Drift og vedlikehold og ferdigstilling av pågående byggeprosjekter
 2. ERTMS (European rail tracking management system) og øvrig fornyelse
 3. Gjennomføre referansetogtilbudet
 4. Ferdigstille effektpakker og mindre programområdetiltak
 5. Nye effektpakker

I tillegg presenterte Bruun-Lie de spesifikke prioriteringene for korridorene som er relevante for Østlandet.

Se hele presentasjonen til Jernbanedirektoratet her (PDF)

Sekretariatsleder Arntzen avsluttet seminaret med å takke foredragsholderne og de som deltok. Han informerte også om at Østlandssamarbeidet vil utforme en felles høringsuttalelse om NTP 2022-2033 innen fristen første juli.

Artikkelen er skrevet av

 • Jon Petter Arntzen

  Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jan Carsten Gjerløw Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Kirsti Slotsvik Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier