Velg en side

Brutte løfter og puslete ambisjoner

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 24. mars, 2021
Bilde av et Stadler Flirt-tog på Oslo Sentralstasjon.

Oslo - 15. juni 2017: Stadler Flirt-lokaltoget forlater Oslo Sentralstasjon i Oslo, Norge. Disse raske og komfortable togene har blitt stadig mer populære blant reisende.

Pressemelding fra Østlandssamarbeidet vedr. regjeringens omtale av InterCity i Nasjonal transportplan 2022-33.

Nasjonal transportplan med reduserte ambisjoner for InterCity

Østlandssamarbeidet reagerer sterkt på at regjeringen i sitt forslag til ny nasjonal transportplan (NTP) kraftig nedjusterer ambisjonene for intercityutbyggingen på Østlandet. Tidligere vedtatte planer om at det også skal bygges dobbeltspor i de ytre delene av InterCity fram til Lillehammer, Halden, Skien og Hønefoss er nå skjøvet ut i det blå.

– Regjeringens forslag til ny transportplan følger ikke opp føringene som Stortinget tidligere har lagt for full InterCity-utbygging. Dette er svært skuffende for fylkeskommunene i landsdelen. Vi ønsker å være tydelige på at ambisjonsnivået for InterCity må ligge fast. Det er spesielt viktig at målet om kortere reisetid og flere togavganger skal gjelde både for indre og ytre InterCity. Østlandssamarbeidet krever at transportplanen setter en sluttdato for full InterCity-utbyggingen på samtlige delstrekninger, sier Even Aleksander Hagen (Ap), som er fylkesordfører i Innlandet og leder for representantskapet i Østlandssamarbeidet.

Det gjennomføres i 2021 en revidering av EUs infrastrukturpolitikk (TEN-T). At InterCity er en del av det europeiske transportsystemet må få større oppmerksomhet når man skal planlegge for framtiden. For Østlandssamarbeidet er det svært viktig at samferdselsdepartementet nå følger opp regionale krav og initiativ om å få utarbeidet felles norsk-svenske utredninger slik at planlegging og bygging av de grensekryssende jernbanene mellom Oslo-Stockholm og Oslo-Gøteborg kan komme raskt i gang.

Miljøet er den store taperen

Også Tonje Brenna (Ap), som er fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune er svært kritisk til regjeringens NTP-forslag. Hun er overrasket over at regjeringen ikke har lyttet til de tydelige signalene om å prioritere jernbanen sterkere:

– Skal vi oppnå klimaresultater i transportsektoren må vi bygge jernbane for framtida. Når regjeringa senker ambisjonene for InterCity, stemmer ikke ord og handling i hverken klima- eller samferdselspolitikken, sier Tonje Brenna.

Brenna trekker fram Østfoldbanen som et eksempel:

– Dersom Østfoldbanen syd for Moss for det meste forblir en 150 år gammel enkeltsporet jernbane, vil det verken gi rom for to tog i timen til Halden eller tilfredsstille europeiske standarder for godstransport. Det vil gi ytterligere press på veinettet, og enda flere vogntog som krysser grensen ved Svinesund, sier Brenna.

Byutvikling satt på vent

Det er uakseptabelt at forslaget til ny nasjonal transportplan skyver fullføringen av dobbeltspor på de ulike banestrekningene ut i det blå, sier fylkesordfører i Vestfold og Telemark, Terje Riis-Johansen (Sp):

– Stortinget gav i juni 2017 grønt lys for bygging av dobbeltspor til Halden, Lillehammer og Skien. På alle InterCity-strekningene har kommunene de siste årene derfor brukt både tid og penger til planlegging av nye stasjonsområder og moderne knutepunkter. Nå ligger store sentrumsarealer i Tønsberg, Larvik og Porsgrunn båndlagt, i påvente av en jernbaneutbygging som er skjøvet helt ut i tid. For kommunene og stasjonsbyene betyr den uavklarte situasjonen nå at vi risikerer at jernbanen står i veien for byutviklinga. Dette er svært uheldig, sier Riis-Johansen.

Ny jernbanetunnel i Oslo utsettes – et klart løftebrudd

I statsbudsjettet er det allerede satt av 150 millioner kroner til planlegging av ny jernbanetunnel. Det er derfor svært overraskende at Regjeringen i ny nasjonal transportplan setter prosjektet på vent.

Ifølge Bane NOR er kapasiteten i jernbanetunnelen gjennom Oslo allerede sprengt. Uten bygging av en ny jernbanetunnel vil dermed nye investeringer på Dovrebanen, Østfoldbanen eller Vestfoldbanen få en mye mer begrenset nytte enn det ellers ville fått. Tilbudet lokalt i Oslo vil heller ikke kunne utvides.

De siste årene har det vært stadige driftsproblemer, og «buss for tog» har oftere og oftere blitt normen, ikke minst gjennom sommeren. En ny jernbanetunnel vil i tillegg til økt kapasitet også kunne gi økt robusthet mot uforutsette hendelser osv.

Jernbanetunnelen er svært viktig for å utvikle Oslo i en grønn og bærekraftig retning. Med regjeringens NTP-forslag vil viktige byutviklingstiltak måtte stilles i bero.

– Ny sentrumstunnel er livsåren i et effektivt jernbanesystem på Østlandet. Når Regjeringen legger vekk planene om ny sentrumstunnel, svikter de togpendlerne på Østlandet som fortsatt må forvente forsinkelser og ugunstige avganger for de som ønsker å reise miljøvennlig. Samtidig bryter regjeringen sine egne valgløfter og setter hele InterCity-utbyggingen i fare. Jernbaneeksperter har jobbet med dette prosjektet i månedsvis for å legge til rette for mer klimavennlig transport i hovedstadsregionen. Nå kastes både tid og penger bort på regjeringens vingling, sier Lan Marie Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

Stortinget sitter på nøkkelen

Østlandssamarbeidet legger til grunn at InterCity skal være ryggraden i det fremtidige jernbanenettet i Norge slik at Vestlandet, Trøndelag, Sørlandet og Østlandet kobles tettere sammen, samtidig som Norge knyttes tettere til jernbanenettet i Sverige og videre til kontinentet.

Med regjeringens NTP-forslag har ambisjonene for InterCity-prosjektet blitt kraftig svekket; Man vil ikke kunne oppnå tilfredsstillende reisetidsreduksjoner mellom byene i Sør-Norge og jernbanen vil derfor i mindre grad kunne konkurrere med bil og fly. Jernbanens konkurransekraft for godstransport vil også svekkes.

De negative effektene vil bli spesielt store på de ytre InterCity-strekningene. På Dovrebanen vil eksempelvis strekningen mellom Hamar og Lillehammer bli nedprioritert, samtidig som byggingen av det nye stasjonsområdet i Hamar er skjøvet ut på ubestemt tid.

– Regjeringens InterCity-forslag er et klart løftebrudd både mot kommuner, stasjonsbyer, næringsliv, befolkning og pendlere på Østlandet. I månedene framover vil Østlandssamarbeidet derfor arbeide videre med å overbevise både posisjonen og opposisjonen på Stortinget om at ambisjonene for InterCity-utbyggingen må ligge fast. Framtidige regjeringer må sette av nok penger til å sikre kontinuitet i planlegging og utbygging, slik at de gjenværende InterCity-strekningene blir ferdigstilt i tråd med Stortingets vedtak, sier Even Aleksander Hagen.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Aud Riseng Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Baltic Sea Youth Platform (BSYP) Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC Youth Bærekraft CO₂-utslipp CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Eivind Vad Petersson Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jafar Altememy Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Linda Carolina Ehnmark Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier