Velg en side

Østlandssamarbeidet i møte med Stortinget: Jernbanen må prioriteres sterkere

av Jon Petter Arntzen |
Først publisert 09.12.20
Bilde av Helge Orten foran en mikrofon.

Helge Orten. Foto: Kjetil Ree.

Even Aleksander Hagen, Østlandssamarbeidets politiske leder og ordfører i Innlandet fylkeskommune, stilte sammen med flere politikere for å fremme Østlandets interesser rundt NTP og InterCity i møtet med posisjonspartiene i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

I møtet, der blant annet komititeleder Helge Orten deltok, presenterte Even Aleksander Hagen først de overordnede prioriteringene som en samlet landsdel står bak, før politikere fra fylkene på Østlandet i tur og orden presentere sine viktigste budskap.

InterCity er fortsatt det viktigste samferdselsprosjektet for Østlandssamarbeidet. Hagen utdypet dette i sitt innlegg der han snakket om behovet for at man i de årlige statsbudsjettene og i kommende NTP 2022-33 prioriterer prosjekter som bidrar til kraftige reduksjoner i klimagassutslippene og redusert biltrafikk og at investeringene derfor må vris fra vei til jernbane.

Hagen understreket også at ambisjonene for InterCity-prosjektet må ligge fast og at en sluttdato for InterCity-utbyggingen må fastsettes. For å unngå forsinkelser er det viktig med kontinuitet i planlegging og utbygging. Videre pekte han på at InterCity-prosjektet er viktig for å knytte hele landet sammen. Dersom InterCity-utbyggingen forsinkes, vil transportkostnadene for næringslivet i hele landet øke. InterCity-utbyggingen vil også være avgjørende for å effektivisere transportkorridorene mot kontinentet både for gods- og passasjertransport.

Banestrekningene

Kari-Anne Jønnes, gruppeleder for Høyre i Innlandet fylkeskommune la vekt på at Dovrebanen er et nasjonalt prosjekt som vil gi en større bo- og arbeidsregion rundt Mjøsbyen, samtidig som InterCity på Dovrebanen vil være en viktig satsning for å få ned reisetiden til under fem timer mellom Oslo og Trondheim. Videre la hun vekt på at flere avganger og kortere reisetid muliggjør flere klimavennlige reiser og mindre utbyggingspress på annen transportinfrastruktur.

Arve Høiberg (AP), leder i hovedutvalg for samferdsel i Vestfold og Telemark fylkeskommune, understreket at Vestfoldbanen er svært viktig for internpendling i fylket, men at manglende kapasitet mellom Tønsberg og Skien begrenser tilbudet til ett tog i timen. Økt togtilbud helt frem til Skien er derfor helt vesentlig for videre utvikling av regionen.

Olav Skinnes (SP), samferdselsråd i Viken fylkeskommune, argumenterte for at Ringeriksbanen er et nasjonalt prosjekt fordi det er avgjørende for å få ned reisetiden til fire timer mellom Oslo og Bergen. Banen vil i tillegg redusere reisetiden fra Oslo til Hønefoss med en time og vil samtidig avlaste veinettet betydelig. Videre er det viktig med en investeringsbeslutning og oppstartsbevilgning slik at prosjektet med Ringeriksbanen kan komme i gang med forberedende arbeider og anleggsstart som forutsatt i 2021, sa Skinnes.

Morten Nordskag (MDG), byrådssekretærer miljø og samferdsel, Oslo kommune, la vekt på Oslos rolle som nav på Østlandet og at en ny tunnel gjennom Oslo må bygges da den nåværende makskapasiteten er nådd. Videre argumenterte han for at kapasiteten på vei vil øke om vi får mer av trafikken fra både persontrafikk og gods over på bane.

I diskusjonen som fulgte var Helge Orten interessert i å vite om fylkene stod samlet i kravet om å prioritere bane over vei. Dette ble bekreftet av representantene fra Østlandssamarbeidet, selv om de påpekte at denne prioriteringen selvsagt gjelder hovedårene inn til Oslo, og ikke fylkesveinettet i distriktene. Orten var også opptatt av at det finnes flere argumenter for å bygge tog enn klimaperspektivet og trakk frem trafikksikkerhet og veiareal som gode argumenter. Orten avsluttet med å invitere Østlandssamarbeidet til videre dialog om ny Nasjonal transportplan.

Les hele budskapet og oppsummering fra møtet med Transport- og kommunikasjonskomiteen (PDF).

Jernbanedirektoratet

Budskapet til medlemmene i Transport- og kommunikasjonskomiteen ble også presentert i møte 30. november med jernbanedirektør Kirsti Slotvik. Slotvik signaliserte at Jernbanedirektoratet prioriterer å få ferdig indre InterCity før de går løs på utkantene. Videre ønsket hun å holde en åpen og tett dialog videre med fylkeskommunene.

Les hele budskapet og oppsummering fra møtet med Jernbanedirektoratet (PDF).

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Arve Høiberg Baltic Sea Youth Platform Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC BSSSC Youth Bærekraft CargoNet CBSS Circle K Norge CPMR-Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Dovrebanen Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesprat Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hanne Tollerud Hurdalsplattformen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen Innlandet fylkeskommune InterCity Interreg Jan Carsten Gjærløw Jarle Backer Jernbane Jernbanedirektoratet Jon-Ivar Nygård Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimasats Kollektivtrafikk Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norsk senter for sirkulær økonomi Norsk Vann Nullutslippskjøretøy Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Moe Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Podkast Raymond Johansen Regionreformen Reklima Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Ungdomsmedvirkning Ungdomsråd Utdanning Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier