Select Page

Næringslivet som en del av løsningen på krisen i Oslofjorden

av Morten Stemre, Eira Kamhaug |
Publisert 14. March, 2024
Deltakerbilde arbeidsverksted 8. mars

Næringslivet kan spille en nøkkelrolle i å løse krisen i Oslofjorden. Det er nødvendig med innovasjon, teknologi og nye løsninger for å redusere de negative effektene, samtidig kan ny næringsaktivitet ha en positiv effekt på tilstanden i fjorden og vassdragene. Derfor ønsker offentlige myndigheter i landsdelen å styrke samarbeidet med næringslivet for å redde Oslofjorden.

Dette var bakteppet da Østlandssamarbeidet (ØS), Osloregionen IPR (OR) og Ocean Industry Forum Oslofjord (OIFO) inviterte til arbeidsverksted hos Norges Rederiforbund fredag 8. mars.
Nærmere 50 deltakere fra relevante aktører på tvers av offentlige myndigheter, næringslivsaktører og kunnskapsmiljøer møttes for å utveksle ideer og muligheter.

Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden beskriver utfordringsbildet og ulike tiltak som skal bidra til god økologisk tilstand i fjorden og vassdragene i nedbørsfeltet. Samtidig er fylkeskommunene i ØS og kommunene i OR opptatt av at gjennomføringen av tiltaksplanen bør suppleres med å se på næringslivet som en del av løsningen på krisen i fjorden. Det er ønskelig med mer samarbeid mellom offentlig sektor, næringsliv og kunnskapsmiljøer for å satse på innovasjon og nye løsninger for å gjennomføre tiltak på en best mulig og kostnadseffektiv måte, og for å satse på næringsutvikling og nye næringer som kan ha en positiv effekt på fjorden. I den politiske plattformen til fylkesrådet i Akershus står det at de ønsker et «forpliktende samarbeid mellom alle forvaltningsnivåer, næringslivet og Oslofjordrådet kan skape gode, varige løsninger».

Spennende innledninger og gode diskusjoner

Etter at arrangørene ønsket velkommen og presenterte bakgrunnen og formålet for dagen fortalte Magnus Strandmyr Eide fra DNV GL om Grønt Skipsfartsprogram som et eksempel på offentlig-privat samarbeid for bærekraftig omstilling. Gørill Horrigmoe fra Leverandørutviklingsprogrammet løftet fram innovative offentlige anskaffelser som en metode for offentlig-privat samarbeid, med eksempler fra pågående prosesser om fremtidens renseanlegg og slam-behandling.

Deretter innledet Jan Vermaat fra NMBU, Hans Kristian Strand fra Havforskningsinstituttet og Alex Alcocer fra Havlaboratoriet til OsloMet om hvordan forskningsmiljøene på ulike måter jobber med innovative løsninger på økosystemutfordringer og hva de tenker om samarbeid med andre aktører. Den faglige åpningen ble avsluttet med en presentasjon av Niklas Pedersen fra Construction City og Eirik Lønmo-Egeland fra Vannklyngen, som fortalte om deres nye klynge-til-klynge samarbeid for å finne nye løsninger på overvannsutfordringer i krysningsfeltet mellom vann- og byggenæringene.

Etter lunsj gikk deltakerne inn i bredt sammensatte grupper for å diskutere veien videre: hvor er det størst behov og muligheter, eller et uutnyttet potensial, for at næringslivet kan bidra til å løse krisen i Oslofjorden? Og hvordan kan offentlige myndigheter akselerere næringslivets bidrag? Hva bør og kan vi gjøre mer av?

Anders Wengen fra Tinkr ledet gruppene gjennom god summing rundt bordene og engasjerte plenumsdiskusjoner. Nå skal arrangørene sammenfatte innspillene og vurdere hvordan de kan følges opp, både i egne organisasjoner og gjennom nye samarbeidsinitiativ.

Tom Kleppestø fra Ocean Industry Forum Oslofjord ønsker velkommen.

Tom Kleppestø fra Ocean Industry Forum Oslofjord ønsker velkommen. Foto: Østlandssamarbeidet

Eirik Lønmo-Egeland fra Vannklyngen holder innlegg.

Eirik Lønmo-Egeland fra Vannklyngen. Foto: Østlandssamarbeidet

Gørill Horrigmoe fra Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) holder innlegg.

Gørill Horrigmoe fra Leverandørutviklingsprogrammet (LUP). Foto: Tom Kleppestø, OIFO

Personer sitter rundt et bord og diskuterer.

Gode diskusjoner rundt bordene. Foto: Tom Kleppestø, OIFO

Artikkelen er skrevet av

  • Morten Stemre

    Morten er seniorrådgiver i Østlandssamarbeidets sekretariat.

  • Eira Kamhaug

    Eira er kommunikasjonsrådgiver i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jan Carsten Gjerløw Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Kirsti Slotsvik Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier