Select Page

Høringsuttalelse: Slik får vi grønnere drivstoff i Europa

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 30. April, 2020
Bilde av en bil, bak til venstre, hvor en ladekabel er plugget inn.

Sammen med Scandria-alliansen har Østlandssamarbeidet levert sitt høringsinnspill til EU om fremtiden til DAFI-direktivet.

Europaparlamentets- og råds direktiv om infrastruktur for alternative energibærere i transport, DAFI, skal evalueres i løpet av 2019 og 2020. Direktivet har ingen eksplisitt formålsbestemmelse, men søker å redusere avhengigheten av olje og begrense de miljømessige virkningene av transport, samt fremme en bred utvikling av markedet for alternative drivstoff. Hovedforpliktelsen i direktivet er å utarbeide et nasjonalt virkemiddelrammeverk som fastsetter nasjonale mål for hensiktsmessig etablering av infrastruktur for alternative energibærere til transportformål (elektrisitet, hydrogen, biodrivstoff, naturgass, og lignende) (les mer om DAFI på regjeringen.no). Som en del av evalueringsprosessen nå igangsatt, ønsker Europakommisjonen tilbakemeldinger fra europeiske regioner og interessenter om nytteverdien av DAFI. Målet er å undersøke om direktivet har oppnådd sine mål på en effektiv måte. I tillegg har studien som mål å undersøke om direktivets mål og prioriteringer fortsatt er relevante sett i lys av EUs nyere politikk og prioriteringer.

Fortsatt relevante mål

Østlandssamarbeidet har sammen med sine partnere i Scandria-alliansen levert sine synspunkter til Europakommisjonen. Det er stor enighet blant Scandria-alliansens partnere om at alle de opprinnelige målsettingene i DAFI fortsatt er gjeldende. DAFI-direktivet har som mål å bidra til å utløse investeringer i infrastruktur for alternative drivstoff, øke kunnskap og øke oppmerksomheten til og om bærekraftige kjøretøy og ladestasjoner, samt sikre at det er sammenhengende infrastruktur på tvers av region og landegrenser.

– Grunnlaget for DAFI-direktivet er der fortsatt i like stor grad som før – det er fortsatt stor dissonans mellom kapasiteten til dagens infrastruktur og det som skal til for oppskalering av bruken av alternative drivstoff, sier Jon Petter Arntzen, sekretariatsleder i Østlandssamarbeidet.

Store rom for forbedringer

Selv om målsetningene fortsatt er relevante er det enighet i Scandria-alliansen at effekten direktivet har hatt på utviklingen av infrastruktur for alternative drivstoff er svært begrenset. – Den sterke utviklingen vi har sett i Norge kan ikke tilskrives direktivet, men Norges egne regionale og nasjonale ambisjoner og tiltak som har vært i kraft lenge før direktivet – slik som for eksempel elbilinsentivene, sier Arntzen.

Også fra de andre landene fastslås det at den begrensede utviklingen så langt ikke kan tilskrives DAFI men heller EUs finansieringsmuligheter som har bidratt til prosjekter for utrulling av infrastruktur i noen områder langs de prioriterte transportkorridorene.

Det er også et ønske om at direktivet skal utvides til å omfatte transport på jernbane og luftfart for å bli enda mer helhetlig.

Videre er det for aktørene i Scandria-alliansen viktig å bidra til at transport langs Scandria-korridoren kan skje med alternative drivstoff.

– Utbygging av infrastruktur kan ikke bare gjøres i det enkelte landet, det må koordineres mellom landene. Bare på den måten kan vi få transporteierne og -brukerne til å velge alternative drivstoff, og øke hastigheten på omstilling til slike drivstoff, sier Jan Carsten Gjerløw, daglig leder i Evig Grønn AS og representant for Clean Fuels i Scandria-alliansens sekretariat.

Hele uttalelsen kan leses her.

Viken og Innlandet har også sendt inn egne uttalelser.

Sammen er vi sterkere

Scandria®Alliance er et interregionalt politisk samarbeid som har som visjon å samarbeide med EU, medlemsland, regioner og andre relevante interessenter for å implementere et bærekraftig og multimodalt transportsystem innen 2030 i Østersjøregionen og regionene som er involvert langs korridoren fra Skandinavia til Middelhavet. Scandria®Alliance består nå av regioner i Norge, Sverige, Finland og Tyskland. Regionsamarbeidet i Berlin-Brandenburg ivaretar sekretariatet. Østlandssamarbeidet deltar i alliansen på vegne av fylkeskommunene på Østlandet.

– Å arbeide for bærekraftig transport på norske og europeiske veier er svært viktig for våre eiere. Derfor er vi i Østlandssamarbeidet glade for å være med i Scandria-alliansen. Å bli enige om felles uttalelser med våre nærmeste naboer gir oss langt større slagkraft i vårt påvirkningsarbeid, avslutter Arntzen.

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jan Carsten Gjerløw Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Kirsti Slotsvik Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier