Select Page

Pressemelding om InterCity og byutvikling

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 1. August, 2019
Portrettbilde av Roger Ryberg, på en gate i 2016.

Følgende  pressemelding er sendt nasjonale og regionale media på Østlandet – og med kopi til Samferdselsdepartementet, Jernbanediretoratet og Bane Nor:

Pressemelding fra Østlandssamarbeidet – et samarbeidsorgan for fylkeskommunene på Østlandet og Oslo kommune:

InterCity – viktig for byutvikling

I arbeidet med ny nasjonal transportplan for 2022-2033 har Regjeringen og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) gitt beskjed om at man ønsker seg mer samferdsel for hver krone. I Aftenposten 22. juli følges dette opp av jernbanedirektør Kirsti Slotsvik som stiller spørsmål ved om det er riktig å bruke så mye ressurser på nye jernbanestasjoner i byene på Østlandet.

– Østlandssamarbeidet er også opptatt av at offentlige midler skal brukes effektivt og mener at dette best sikres ved at man ser jernbaneutbyggingen og byutvikling i sammenheng, sier leder av Østlandssamarbeidets kontaktutvalg Roger Ryberg.

Østlandssamarbeidet viser til at det har vært bred enighet – både i embetsverket og i det politiske miljø –  om at kollektivknutepunkter bør etableres og lokaliseres slik at det bidrar til økt kollektivtrafikk, sykkel og gange. Både for fylkeskommunene og for byene på Østlandet er det viktig at fremdriften i arbeidet med ny InterCity opprettholdes og at man får etablert effektive, attraktive og moderne trafikknutepunkter i byene på Østlandet  slik at toget blir et reelt alternativ for folk flest. Man bør derfor raskt få på plass nødvendige planavklaringer slik at man unngår unødig båndlegging av arealer i byene og kommunene langs de ulike traseene. De aller fleste byene er allerede kommet langt i dette arbeidet.

– Jernbanedirektøren sine uttalelser, der det blant annet antydes at det kan bli aktuelt å se nærmere på lokaliseringen av enkelte stasjoner, har derfor skapt usikkerhet og bekymring i det politiske miljøet Vi er bekymret for at de nye signalene fra Jernbanedirektoratet kan føre til ytterligere forsinkelser på InterCity-utbyggingen. Også Østlandssamarbeidet er selvsagt opptatt av at offentlige midler skal brukes effektivt, men en må ikke ha et ensidig sektorperspektiv der man kun vurderer hva som er teknisk/økonomisk nødvendig for jernbanen. Det er viktig å ha med seg at investeringene i nye traseer og nye jernbanestasjoner også bør bidra til byutvikling, sier Roger Ryberg som er fylkesordfører i Buskerud og leder av Østlandssamarbeidets kontaktutvalg.

Østlandssamarbeidet forutsetter at Samferdselsdepartementet sørger for at man i den videre planlegging og utbygging av InterCity samtidig bidrar til utvikling av moderne, attraktive og bærekraftige byer i regionen. Rask avklaring når det gjelder trasevalg og lokalisering av stasjonsområdene/trafikknutepunktene er avgjørende slik at Stortingets forutsetning om ferdigstillelse av InterCity innen 2032/2034 blir fulgt opp.

Oslo, 31. juli 2019

Roger Ryberg
Leder av Østlandssamarbeidets kontaktutvalg

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jan Carsten Gjerløw Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Kirsti Slotsvik Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier