Velg en side

Leverandørkonferanse for Oslofjorden

Leverandørkonferanse for Oslofjorden

Hvordan kan kommunene bruke sin innkjøpsrolle som katalysator for at det utvikles og tas i bruk løsninger og miljøteknologi som utbedrer miljøsituasjonen i Oslofjorden og tilhørende vassdrag?

Fokusområde for konferansen: Redusere utslipp av organisk materiale og næringssalter fra kommunalt avløp.
Formål: Skape et engasjement og synliggjøre hvordan offentlige virksomheter enkelt kan komme i gang, ved å bruke anskaffelser og samarbeid som en del av løsningen for å bidra til å nå målet om å redde Oslofjorden.
Målgruppe: Offentlige innkjøpere, kommunale VA-etater, virkemiddelapparat, politisk ledelse, leverandører av miljøteknologi, tjenester eller andre løsninger som kan bidra til å bedre miljøsituasjonen i vann, vassdrag og fjord.
Ønskete resultater: Synliggjøre ny teknologi som er klar til kjøp/bruk, offentlige virksomheter som går i front, felles behov, mulige nye prosesser og grunnlag for samarbeid identifisert i verksted på konferansen.

Bakgrunn

Miljøtilstanden i Oslofjorden er alvorlig. Tiltaksplan for Oslofjorden ble lagt fram i mars 2021 av Klima- og miljødepartementet. Tiltaksplanen inneholder 63 tiltak og 19 kunnskapsinnhentingstiltak. I september 2022 ble det presentert en statusrapport på oppfølging av tiltaksplanen. De viktigste årsakene til fjordens dårlige vannkvalitet er utslipp fra kommunalt avløp, avløp i spredt bebyggelse og arealavrenning fra jordbruket.

Kommuner og fylkeskommuner er sentrale i oppfølging av tiltaksplanen og har viktige roller som lokale og regionale plan- og miljømyndigheter, og som eiere av det kommunale avløpssystemet og renseanlegg. De har også viktige roller som samfunnsutviklere og for å bidra til næringsutvikling. Gjennom å bruke innkjøpsmakten sin kan kommunene og fylkeskommunene bidra til å nå målene som er satt i tiltaksplanen.

Program og påmelding

Programmet finner du her, og du kan melde deg på her.