Prosjektet «Grønne næringstransporter» skal bidra til å effektivisere fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med areal- og saksbehandling, slik at man raskere får planlagt og bygd energistasjoner for el, hydrogen og biogass. Det forberedende arbeidet er nå i gang, og hovedprosjektet får oppstart i august 2022.

Tirsdag 19. april gjennomførte Østlandssamarbeidet et oppstartsmøte for å drøfte innretningen på hovedprosjektet. Her møttes representanter fra fylkeskommunene Viken, Vestfold og Telemark og Innlandet, samt Oslo kommune, og kommunene Eidsvoll, Stange, Nord-Fron, Gjøvik, Kongsvinger, Moss, Asker og Fredrikstad. Til møtet var også Osloregionens sekretariat invitert for å gi innspill til det videre arbeidet.

Formålet med oppstartsmøte var å bli kjent med hverandres behov, suksesser og utfordringer. Prosjektdeltakerne hadde forberedt korte innlegg på fem minutter som fokuserte på hvilke erfaringer de har med saksbehandling av energistasjoner, status i arbeidet med å identifisere og eventuelt regulere egnede arealer for energistasjoner, dialogen med næringslivet og hvordan samarbeidet mellom kommune og fylkeskommune fungerer. For å kaste lys over utfordringsbildet sett fra næringslivet var Posten Norge AS, Circle K Norge, Norwegian Hydrogen AS og Gasum AS også invitert til møtet.

Infrastrukturen mangler

Mangel på tilgjengelig infrastruktur for el, hydrogen og biogass kan bli en barriere for bruk av disse drivstoffene til næringstransport. Mens transportnæringa har store ambisjoner om reduksjon av klimagassutslipp og investerer i kjøretøy, er infrastrukturen foreløpig ikke på plass. Dette ble understreket av Hege Sagplass, Seniorrådgiver bærekraft i Posten Norge AS. Det er kun fire stasjoner for flytende biogass, ingen lademuligheter for elektriske lastebiler og ingen fyllestasjoner for hydrogen. Dette gjør det vanskelig for transportnæringa å velge de beste alternativene for omstilling.

Gronne naeringstransporter april 2022 3

Hege Sagplass, Seniorrådgiver bærekraft i Posten Norge AS
Foto: Kristian Singh-Nergård

Åse Bomann-Larsen, Eiendomssjef i Circle K Norge, sa i sitt innlegg at de planlegger et pilotprosjekt for trucklading allerede i år, men at de møter utfordringer ved etablering av ladestasjoner. Disse utfordringene er blant annet tilgjengelig areal, tilgjengelig strøm, samt behandlingstid kommuner, fylkeskommunene og Statens vegvesen. Hun etterlyste raskere behandling av søknader, og ønsket også å kunne ha et kontaktpunkt i fylkeskommunene og kommunene, for å bedre dialogen.

Per Øyvind Voie, Stakeholder Engagement Director i Norwegian Hydrogen AS, kalte tilgangen på areal er en kommunal og regional utfordring, og etterlyste en lade-/fylleinfrastrukturplan som sikrer en helhetlig utbygging av infrastruktur. Jogeir Munkeby, Business Development manager i Gasum AS, viste til at registrering av nye gasskjøretøy i Europa har vokst betraktelig, men at det trengs forutsigbarhet og intensivordninger. Han mente også at fremtiden skygger for nåtid ved at man venter på at hydrogen skal ta over. Biogass er et godt alternativ som allerede er her, og må favoriseres i en periode, mente han.

Også utfordringer for det offentlige

Gronne naeringstransporter april 2022 2

Petter Christiansen, Klimarådgiver mobilitet, Klimaetaten i Oslo kommune
Foto: Kristian Singh-Nergård

Petter Christiansen, fra Klimaetaten i Oslo kommune, hadde et innlegg om utfordringsbildet sett fra kommunens side. Han vektla Oslos klimamål, blant annet at all tungtransport skal være utslippsfri eller bruke bærekraftige fornybare drivstoff innen 2030. Han snakket også om utfordringene, og kjente seg igjen i mange av punktene næringslivet skisserte i de tidligere innleggene. Tilgjengelig areal langs hovedveiene er den store utfordringen. Mulige løsninger kan være en god nasjonal strategi, føring fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og prioritert saksbehandling.

Fokus på samarbeid og kunnskapsdeling

Det å legge til rette for energistasjoner for fossilfrie drivstoff er et saksområde som spenner over flere sektorer (samferdsel, miljø/klima, plan) i fylkeskommuner og kommuner, og det er behov for å styrke samhandlingen og koordinere innsatsen for å legge til rette for en raskere utrulling av fossilfrie drivstoff i transportkorridorene.

Prosjektet «Grønne næringstransporter» skal legge til rette for effektiv saksbehandling og koordinering av arbeidet med å få identifisert og avsatt arealer for energistasjoner til grønne næringstransporter. Samtidig er det viktig å øke kunnskapsnivået, og styrke saksbehandlerkompetanse i kommuner og fylker knyttet til tilrettelegging for fornybare drivstoff til transport. Gjennom samarbeid utvikler vi felles kompetanse mellom enheter/fagavdelinger i kommuner og fylkeskommuner, og har mulighet til å identifisere egnede arealer for energistasjoner ut fra et korridorperspektiv.

Forprosjektet er nå i gang, mens planlagt oppstart av hovedprosjektet er satt til august 2022 og med avslutning ved utgangen av 2024. Østlandssamarbeidet har søkt om klimasatsmidler som delfinansiering av hovedprosjektet, og vi håper på positiv behandling av søknaden slik at hovedprosjektet kan startes opp etter sommeren.

Flere bilder fra møtet finner du her.