Europeiske arenaer

Gjennom medlemskap i europeiske regionale organisasjoner deltar fylkeskommunene i politisk dialog og påvirkningsarbeid i Europa samt i deling av god praksis. Organisasjonene utgjør viktige nettverk for samarbeid og prosjektutvikling. Arbeidsdeling og koordinering gir en ressursbesparende merverdi for fylkeskommunene.

Assembly of European Regions (AER)

AER er Europas største regionale sammenslutning

last ned 1AER ble etablert i 1985 og er en politisk interesseorganisasjon og en europeisk arena for regionale myndigheter i hele Europa. Organisasjonen består av regioner i 35 land – både EU-medlemmer og ikke-EU-medlemmer. Sekretariatet er lokalisert til Strasbourg/Frankrike og Brussel/Belgia.

Medlemskap i AER har vært en del av det internasjonale samarbeidet gjennom Østlands- samarbeidet (ØS) – gjennom arbeidsdeling og gjensidig informasjonsutveksling og ved at fylkes-kommunene i samarbeid har hatt det norske styrevervet i organisasjonen siden 1995. Siden 2015 har Norge hatt to styremedlemmer. Pr. 2021 er to av de fire fylkeskommunene medlem i AER (Innlandet og Viken). I tillegg er Nordland fylkeskommune aktive i AER.

Mer informasjon finner du på aer.eu

AERs oppgaver og mål

AER er politisk talerør for europeiske regioners interesser i Europa og globalt og skal bidra til å:

 • styrke regionenes politiske rolle i utviklingen av Europa
 • legge til rette for interregionalt samarbeid og deling av beste praksis – utvikle samarbeidet om tjenesteytingen til innbyggerne på tvers av regioner
 • støtte opp om en stedsbasert politikkutvikling der lokale og regionale fortrinn og muligheter settes i fokus
 • se til at prinsippet om subsidiaritet (nærhetsprinsippet) legges til grunn i løsningen av oppgaver/problemer
 • støtte arbeidet med demokratibygging på regionalt nivå
 • støtte regionene i globaliseringsprosessen og i arbeidet med utvidelsen av EU

Organisering av AER

Generalforsamlingen (GA) er AERs øverste organ. Her kan alle medlemsregionene møte. Hver medlemsregion har en stemme uavhengig av størrelsen på regionen. Møtes vanligvis årlig i juni.

Executive Board (styret) har ansvar for det løpende arbeid i AER. Her sitter presidenten sammen kasserer (treasurer) og elleve visepresidenter med ansvar for ulike områder/tema. Norge har for tiden ingen medlemmer i Executive BoardPresident i AERs ungdomsnettverk (YRN), Gloria Vitaly fra Innlandet og leder for styret i Sommerakademiet, Rune Fredriksen fra Viken har møterett i styret. President i AER er for tiden Magnus Berntsson fra Västre Götaland regionen i Sverige.

Byrået utgjør AERs organ for politisk dialog og påvirkning inn mot nasjonale myndigheter og EUs institusjoner. Byrået består (etter endring av vedtektene på GA i juni 2015) av to folkevalgte representanter fra medlemsregionene i hvert av landene aktive i AER – med varaer – uavhengig av størrelse, antall innbyggere og antall regioner som er medlemmer. Byrået debatterer aktuelle europeiske og globale tema, utarbeider politiske lobbyrapporter, deklarasjoner og beslutninger som sendes til relevante institusjoner og personer i EU-systemet og andre.

Byrået oppretter politiske arbeidsgrupper (task forcesinnenfor prioriterte politikkområder. Disse jobber fram underlag for politisk debatt samt skriftlige innspill til EUs institusjoner for behandling i byråetFor tiden er følgende grupper operative:

 • Klima
 • Demokrati (Europas framtid – «Future of Europe» prosess lansert av EU-kommisjonen)
 • Bærekraftig mobilitet

På norsk side følges disse av henholdsvis Innlandet, Viken og Nordland og via AER Norge nettverket holder de norske medlemsregionene hverandre oppdaterte og har dialog på tvers av tema.

Byrået vedtar også AERs politiske prioriteringer for de kommende årene. Norske byråmedlemmer efor tiden fylkesvaraordfører Aud Hove, Innlandet fylkeskommune og fylkesordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen, Nordland fylkeskommune. Vara-medlemmer er fylkestingsmedlem Erik Ringnes, Innlandet og fylkestingsmedlem Rune Fredriksen, Viken.

AER fokuserer mye på tematisk samarbeid og deling av god praksis

Fram til utgangen av 2020 har AER bestått av tematiske komiteer der mye av arbeidet har foregått. Innenfor hver av de tre tidligere fagkomiteene for

 • Økonomi og regional utvikling
 • Sosialpolitikk og folkehelse
 • Kultur, utdanning og ungdom

har det vært flere ulike ad hoc grupper med mer spesifikk tematisk innretning. F.eks. innenfor

 1. regional økonomisk utvikling, energi, klima, transport, bærekraftig turisme, bærekraftsmålene, distriktspolitikk og EUs regionalpolitikk (Cohesion policy)
 2. helse og sosial saker, demografi, ehelse, beredskapsplanlegging og forebyggende arbeid
 3. kultur og kreative næringer, kulturturisme, kulturarv, kulturell- og språklig diversitet som verdi i regional utvikling og europeisk utvikling, ungt entreprenørskap, livslang læring, utvekslings-ordninger for ungdom, rammer for utdanning og opplæring, media og informasjonsteknologi

I den nye organisasjonsmodellen er fagkomiteen borte, men ad hoc tematiske arbeidsgrupper består. Tre av styrets visepresidenter er ansvarlig for hver sin portefølje av ad hoc grupper knyttet til tre overordnede fagområdene.  

Arbeidet er innrettet mot deling av beste praksis og etablering av prosjekt der en søker om finansiering fra relevante EU/EØS-program. Ad hoc gruppene kan initiere studier og rapporter, gjennomføre opplæring og kompetanseutvikling, samarbeide med aktuelle organisasjoner og nettverk for å nå sine mål. Ledelsen og medlemmene i ad hoc gruppene er selv ansvarlige for å koordinere og drifte arbeidet med noe support fra sekretariatet.

Årlig Sommerakademi

I juli/august hvert annet år gjennomfører AER et sommerakademi for politikere og ungdomsrepresentanter i Europa. Sommerakademiet har fokus på aktuelle og relevante tema og er en arena for læring og kompetanseutvikling. Fylkestingsmedlem Rune Fredriksen i Viken fylkeskommune leder styret for sommerakademiet.

AER Youth Regional Network (YRN)

YRN ble etablert i november 2008 retter seg mot regionale ungdomsnettverk (ungdommens fylkesting/-råd, ungdomsorganisasjoner og lignende) fra regioner i hele Europa. YRN har som mål å bidra til nettverk, påvirkning, deling av beste praksis og å fremme en bærekraftig styring (governance) der ungdom tas på alvor og trekkes med.
Nettverket samler ungdom mellom 15 – 30 år og møtes vår og høst. ØstsamUng er norsk plattform for deltakelse i YRN. President i ungdomsnettverket er for tiden Gloria Vitaly fra Innlandet fylkeskommune. Hun har også plass i Executive Board (styret) med møte og talerett. Ungdomsnettverket har noe administrativ støtte fra sekretariatet i AER. Mer informasjon finnes på https://aer.eu/aer-youth-regional-network/

Eurodyssey-programmet

AER har gjennom hele sin eksistens fokusert på mobilitet av unge mennesker mellom de europeiske landene. Eurodyssey-programmet støtter unge mennesker mellom 18 – 30 år som ønsker en praksisperiode i et annet land. Ingen norske regioner er pr dato medlem i programmet. Mer info finnes på https://eurodyssey.aer.eu

Siste AER-nyheter

Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR)

Konferansen av perifere og maritime regioner i Europa – CPMR – er en Pan-Europeisk organisasjon etablert i 1973 med hovedsete i Renne i Frankrike og med kontor sentralt i Brussel. CPMR består av vel 150 medlemsregioner fra 24 land som til sammen representerer mer enn 200 mill innbyggere.

CPMR er en viktig lobby organisasjon og tenke tank for regionale myndigheter der målet er å jobbe aktivt for å sikre at EUs institusjoner og de nasjonale regjeringene tar hensyn til og lytter til regionenes interesser og synspunkt. CPMR er delt inn i 6 geografiske kommisjoner hvor av Nordsjøkommisjonen (NSC) er den med sterkest kobling til Norge (se eget fakta-ark om North Sea Commission). Gunn Marit Helgesen fra Vestfold og Telemark og nestleder i Østlandssamarbeidets Europaforum er første visepresident og kasserer (treasurer) i CPMR.

CPMRs øverste organ er generalforsamlingen som finner sted årlig på høsten. I tillegg har organisasjonen en president, en første visepresident, et styre (Political Bureau) og fem visepresidenter. President for tiden er Cees Loggen, regionalminister i Noord-Holland i Nederland.

Norge er representert i styret ved første visepresident og kasserer Gunn Marit Helgesen, opposisjonsleder i Vestfold og Telemark og fylkesordfører Marianne Chesak fra Rogaland fylkeskommune. Pga. vervet til Helgesen kan Norge møte med to representanter.

CPMR er en sentral og vel anerkjent lobbyorganisasjon for regionale interesser i Europa – over for EUs institusjoner spesielt, men også rettet mot nasjonale myndigheter og andre. Sju norske fylkeskommuner er medlemmer i CPMR. To av de fire fylkeskommunene i Østlands- samarbeidet er medlemmer – Viken og Vestfold og Telemark.

CPMR har følgende fokusområder:

 • EUs regionalpolitikk – territoriell samhørighet (Cohesion) og langtidsbudsjettet,
 • Maritim politikk (Europe of the Seas),
 • Tilgjengelighet (transport og kommunikasjon)
 • Energi og klima

I tillegg har CPMR fokus på makroregionale strategier, EUs naboskapspolitikk, migrasjon, den globale agenda og EU-prosjekt.

CPMR vedtok på generalforsamlingen i oktober 2019 et MANIFESTO i fem punkter som melding fra regionene til EU-institusjoner. Følgende hovedmoment er lagt til grun:

 1. Et Europa som stoler på regionene for å gi demokratisk legitimitet til EU-prosjektet
 2. Et EU med en ambisiøs og langsiktig strategi
 3. Et EU som er avhengig av regionene for å nå sine mål
 4. Et EU som gir regionene mulighet til å levere europeisk politikk til borgere i alle deler av Europa
 5. Et EU basert på samarbeid og solidaritet mellom folk og territorier

Mer informasjon finnes på: cpmr.org

Nedlastbart infoark om CPMR (PDF)

Rapporter og referater CPMR

CPMR generalforsamling 14. oktober 2021 (digitalt)

CPMR Final Declaration 2021-adopted

Rapport fra generalforsamling i CPMR 18. – 20. oktober 2017 i Helsinki, Finland

Rapporten er ført i pennen av Jon Halvard Eide, Vest-Agder fylkeskommune

CPMR GA 2017 omforent rapport
CPMR slutterklæring 2017

Rapport fra CPMR byråmøte i Haarlem, NL 19. februar 2016

Rapporten er ført i pennen av Lars Haukvik (Telemark) og Geir Sør-Reime (Rogaland)

CPMR styremøte Haarlem 19 feb

Rapport fra CPMR byråmøte i Nantes, Frankrike 27. februar 2015

Rapporten er ført i pennen av Lars Haukvik, Telemark fylkeskommune med støtte fra Geir Sør-Reime (Rogaland).

Referat CPMR feb 2015

Rapport fra generalforsamling i CPMR 24. – 26. september 2014 i Umeå, Sverige

Rapporten er ført i pennen av Lars Haukvik, Telemark fylkeskommune med støtte fra Jon Halvard Eide (Vest-Agder) og Geir Sør-Reime (Rogaland).

Referat CPMRs generalforsamling 2014
Final_declaration-statement Umeå

Rapport fra CPMR byråmøte i Inverness, Skottland 6. juni 2014

Rapporten er ført i pennen av Geir Sør-Reime, Rogaland fylkeskommune

CPMR referat political bureau 6 juni 2014

Rapport fra generalforsamling i CPMR i St. Malo, Frankrike 25. – 27. september 2013

Rapporten er ført i pennen av Jon Halvar Eide, Vest-Agder med støtte fra Lars Haukvik, Telemark

Activity Report 2012-2013
Final_declaration_st_malo_2013
Referat fra CPMR PB 070613

Rapport fra byråmøte i CPMR i Malmø, Sverige 7. juni 2013

Rapport ført i pennen av Lars Haukvik, Telemark fylkeskommune

cpmr_activity_report__2012-2013
Referat CPMR GA 2013

Generalforsamling i CPMR i Bialystok, Polen 3 – 5 oktober 2012

Referat CPMR GA 2012
Final declaration
CPMR Activity report 2011-2012

Referat fra byråmøte i CPMR i Brussel, Belgia 9. februar 2012

Referat fra møte i det politiske byrå i CPMR

Generalforsamling i CPMR 28. – 30. september 2011 i Århus, Danmark

Gunn Marit Helgesen, fyllkesutvalgsmedlem og opposisjonsleder i Telemark, ble valgt til nytt norsk byråmedlem i CPMR under generalforsamlingen i Århus. Hun beholder med dette vervet som første visepresident i organisasjonen. Helgesen sitter i tillegg i byrået som president i Nordsjøkommisjonen fram til NSC GA i juni 2012.

Referat CPMR
Final declaration
Activity Report 2011
Position on Multianual financial framework 2014-2020

Referat fra byråmøte i CPMR på Acorene 3. juni 2011

Referat

Eurocities- og Metrex-nettverkene

Eurocities

téléchargement

Eurocities er nettverket for europeiske storbyer – grunnlagt i 1986 – som arbeider for at EU-institusjoner og medlemsland i større grad skal inkorporerer en storbydimensjon i politiske initiativ (governance etc). Den overordnede målsetningen for Eurocities er bedret livskvalitet for alle borgere og man arbeider mot dette målet gjennom nettverking, lobbyering og kampanjer.

Det arbeids innenfor åtte tematiske områder: Kultur, økonomi, miljø, kunnskapssamfunnet, mobilitet, sosiale saker, urban governance og samarbeid.

Eurocities fokusområder/strategisk rammeverk for perioden 2020 – 2029 er som følger:

 • Et inkluderende samfunn
 • Et samfunn med utviklingssmuligheter og god lokal økonomi for innbyggerne
 • Et samfunn der folk kan bevege seg og leve i et sunt miljø
 • Et samfunn med levende og åpne offentlige rom
 • Bymyndighetene tar opp og drøfter globale utfordringer
 • Byregjeringene er rustet for framtiden

Eurocities utgjør en plattform for medlemmene til å dele kunnskap, kompetanse og ideer, utveksle erfaringer, analysere felles utfordringer, utvikle innovative løsninger og bygge kapasitet – gjennom forum, arbeidsgrupper, prosjekt, aktiviteter og events.

Eurocities setter også urbane tema på dagsorden på tvers av politikkområder og kobler byene og bypolitikk direkte mot EU-politikk. Eurocities ønsker å påvirke og arbeide inn mot EUs institusjoner og bidra med felles innspill gjennom EUs Urbane Agenda.

Organisasjonen har 140 medlemmer og 45 assosierte partnere fra 39 land. Oslo og Bergen er norske medlemmer og Stavanger er assosiert partner. Generalforsamlingen er Eurocities øverste organ og denne trer sammen en gang pr. år i november. I tillegg har organisasjonen en president (for tiden Anna König Jerlmyr, ordfører i Stockholm, Sverige) og et styre (Executive Committee) på 12 medlemmer. Sekretariatet holder til i Brussel og har nær 60 medarbeidere.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, ble høsten 2020 innvalgt som medlem av styret i EuroCities. Det er første gang en norsk politiker er en del av styret i organisasjonen, og rollen gir nye muligheter for politisk medvirkning og påvirkning – bl.a. inn mot EUs institusjoner.

Medlemmene arbeider gjennom ca. 40 arbeidsgrupper innen de åtte tematiske områdene. Oslo kommune leder for tiden arbeidsgruppene for avfall, aktiv aldring og hjemløshet.

For mer informasjon se eurocities.eu

METREX-nettverket

last ned

Metrex er et nettverk og en plattform for europeiske metropoler og metropole regioner. Formålet er å dele erfaringer, kunnskap og ekspertise på viktige områder av felles interesse samt samarbeide om felles tiltak for å fremme byene og by-regionenes rolle i samfunns-utviklingen. Metrex nettverket utgjør en partner for europeiske institusjoner, forskningsmiljø, offentlige organisasjoner og andre nettverk.

Metrex har rundt 50 medlemmer og president er for tiden Nicola Schelling fra Stuttgart-regionen i Tyskland. Sekretariatet ligger i Glasgow, Skottland. Fra Norge er Oslo og Viken medlemmer i Metrex nettverket.

For mer informasjon se eurometrex.org

Nedlastbart infoark om Eurocities og Metrex (PDF)

Euromontana

euromontana

Euromontana ble etablert som en uavhengig stiftelse i 1996 og er et nettverk bestående av 75 fjellregioner/-kommuner/-organisasjoner fra 20 ulike land. Sekretariatet ligger i Brussel. Euromontanas målsetting er å jobbe for å forbedre levekår og livsgrunnlag for innbyggerne i Europas fjellområder.

Euromontana skal blant annet:

 • Representere befolkningen i Europas fjellområder sine interesser innen kultur, økonomi, politikk og forskning og formidle disse løpende til EUs institusjoner, de ulike landenes myndigheter og aktuelle organisasjoner.
 • Fremme fjellregionenes styrke og merverdi for Europas utvikling
 • Legge til rette for økt samarbeid mellom fjellregionene i Europa – bl.a. gjennom felles prosjekter, erfaringsutveksling, kompetanseutvikling og dialog
 • Utføre, ta i bruk og sammenfatte studier og forskning i fjellområdene

Euromontana legger til grunn prinsipper som bærekraft, kvalitet, nettverkssamarbeid og bruk av teknologiske verktøy.

Generalforsamlingen er Euromontanas øverste organ og den gjennomføres en gang i året på høsten. I tillegg har organisasjonen et styre med en president, fem visepresidenter og fjorten styremedlemmer. President er for tiden Juan Andrès Gutierrez fra Baskerland, Spania. President og styre velges for fire år av gangen og inneværende periode løper fra 2016 til 2020. Norge har pr. dato tre plasser i styret.

Fire norske fylkeskommuner er medlemmer i Euromontana – Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark og Vestland. I tillegg er regionrådet for fjellregionen (interkommunalt samarbeid mellom 7 kommuner i Nord-Østerdalen), organisasjonen «Utmarkskommunenes Sammenslutning» (USS) med kontor i Oslo (100 medlemskommuner fra hele Norge), Østlandsforskning og Vestlandsforskning medlemmer.

Euromontanas innsatsområder er:

 • Fjell 2020
 • Territoriell samhørighet (Cohesion)
 • Landbruk og distriktsutvikling
 • Produkter fra fjellregionene
 • Energi
 • Innovasjon
 • Tjenester i allmennhetens interesse (SGI)
 • Utdanning og praksis
 • Skog og treforedling
 • Bærekraftig turisme
 • Miljø og klima
 • Mobilitet og infrastruktur – inkl. infrastruktur for IKT
 • Ungdom

For mer informasjon se euromontana.org

Arbeidet fra norsk side i Euromontana er nært koblet til det norske fjellnettverket – for tiden ledet av Olav Røssum fra Innlandet fylkeskommune. Kari Randen er daglig leder og sekretariatet ligger på Geilo i Hol kommune (Viken). Fjellnettverket har fokus på landbruk, internasjonalt samarbeid, mat og reiseliv, fjellpolitikk og fjellindeksen.

Nedlastbart infoark om Euromontana (PDF)

North Sea Commission

cpmr

Nordsjøkommisjonen (NSC) er et politisk samarbeid mellom regionale myndigheter rundt Nordsjøen. NSC består av medlemsregioner fra 7 land – UK (Skottland og England), Belgia (Flandern), Nederland, Tyskland, Danmark, Sverige og Norge. NSC ble stiftet i 1989 er en av 6 geografiske kommisjoner under CPMR (Conference of Peripheral and Maritime Regions) paraplyen (se eget faktaark for CPMR). Nordsjøkommisjonen ble stiftet for å fremme og utvikle partnerskap mellom regioner i Nordsjøområdet.

Nordsjøkommisjonens øverste organ er årsmøtet. Dette gjennomføres årlig i juni på omgang mellom landene rundt Nordsjøen – og i hovedsak som en del av en større Nordsjøkonferanse i samarbeid med Interreg Nordsjøprogrammet.

Ellers består NSC av en president, to vise-presidenter og et styre (Executive Committee), som har en representant m/vara fra hver av landene (2 fra UK). Sverige har presidentskapet v/Kerstin Brunnström og sekretariatet er tilknyttet Västre Götalands regionen. Norsk styremedlem i NSC er for tiden Marianne Chesak, fylkesordfører i Rogaland. I tillegg møter tidligere fylkestingsmedlem i Østfold, Andreas Lervik i kraft av rollen som vise-president (fram til juni 2020).

Nordsjøkommisjonen har en egen strategi – North Sea Region 2020 som grunnlag for organisasjonens arbeid. Strategien er nå under revisjon og ny strategi mot 2030 skal vedtas på årsmøtet i juni 2020. Utkast til strategidokument 2030 har følgende prioriterte områder:

 1. En produktiv og bærekraftig Nordsjø
  • Et bærekraftig og rent havmiljø
  • Forvaltning av det maritime rom (maritim arealplanlegging)
  • Bærekraftig akvakultur og fiskeri
  • Bærekraftig blå økonomi
 2. En klima-nøytral Nordsjøregion
  • Fornybar energi og alternativt drivstoff
  • Energieffektivisering
  • Karbon-fangst og lagring samt naturlige karbonfangst-alternativer
  • Klimatilpasning
 3. En sammenknyttet Nordsjøregion
  • Transnasjonal tilgjengelighet
  • Ren skipsfart og en klimanøytral og inkluderende transport
  • Intelligente transportløsninger
 4. En smart Nordsjøregion
  • Smarte spesialiseringsstrategier
  • Ferdigheter og kompetanse, mobilitet av forskere, studenter og arbeidstakere
  • Sirkulær økonomi
  • Innovative offentlige anskaffelser for å stimulere økonomisk omstilling

NSC har fire faste tematiske grupper som utfører mye av arbeidet innen NSC. Deltakelse i gruppene er åpen for alle medlems-regionene og tilbyr en unik tilgang til eksempler på beste praksis, erfarings-utveksling, partnersøk for prosjekt samt at en kan få innflytelse på hvordan Nordsjøområdet styres ved å gi kommentarer til nasjonale- og EU-meldinger og ved å delta i lobbyvirksomhet. Hver gruppe har en leder og to nestledere fra politisk nivå. Øvrige medlemmer er en blanding av politikere og fagpersoner. Hver gruppe har også en rådgiver som er en del av den adm strukturen i NSC sammen med sekretariatet. Leder og rådgiver har møte og talerett i styret.

NSCs temagrupper per i dag er som følger:

 • Transportgruppa
 • Gruppa for maritime ressurser
 • Energi- og klimagruppa
 • Gruppa for attraktive og bærekraftige samfunn

Kåre Pettersen, Vestfold og Telemark fylkeskommune, er nestleder transportgruppa og Jon-Olav Strand, Agder fylkeskommune, er nestleder i gruppa for energi og klima. Norge har rådgivere (faglige koordinatorer) i to av gruppene – transportgruppa v/Jon-Halvar Eide, Agder og gruppa for attraktive og bærekraftige samfunn v/Geir Sør-Reime, Rogaland. Temagruppene arrangerer regelmessig konferanser og seminarer for medlemsregionene.

NSC samarbeider nært med Interreg Nordsjøprogrammet. Nordsjøprogrammet arrangerer sin årlige konferanse sammen med NSC generalforsamling. Temagruppene i NSC forsøker også å stimulere til prosjekt som kan finansiers gjennom Interreg.

Nordsjøkommisjonens president sitter automatsk i styret i moderorganisasjonen CPMR og alle medlemmer i NSC må være medlemmer i CPMR. Både CPMR og NSC er medlemsorganisasjoner med en årlig avgift. Denne avgiften går inn til CPMR og fordeles derfra tilbake til NSC. 7 av 11 norske fylkeskommuner er medlem i Nordsjøkommisjonen (ikke Oslo, Innlandet, Nordland samt Troms og Finnmark).

Mer informasjon finnes på cpmr-northsea.org

Nedlastbart infoark om Nordsjøkommisjonen (PDF)

Siste North Sea Commission-nyheter